Formularz rejestracji do Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

Uwaga:
W roku szkolnym 2018-2019 zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Warszawie realizowane będą w ramach projektu „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” POWR.03.01.00-ip.08-00-UMO/17 – będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z tym procedury oraz wymagana dokumentacja uczestników projektu dostosowane zostały do wymogów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju www.ncbr.gov.pl.

FE Wiedza Edukacja Rozwój

Krok 1. Dane ucznia

W pierwszym kroku, prosimy wpisać imię i nazwisko, rok urodzenia ucznia oraz klasę, do której uczęszcza kandydat. Prosimy również o zaznaczenie, czy zgłoszenie dotyczy rozpoczęcia, czy kontynuacji nauki na AME.

Aby przejść do kolejnego kroku rejestracji, należy zaakceptować klauzule zamieszczone pod formularzem rejestracyjnym.


Ośrodek EUD
Imię ucznia
Nazwisko ucznia
Rok urodzenia ucznia
Klasa
PESEL
Adres korespondencyjny
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
Powiat
Gmina
Wykształcenie (w przypadku dziecka uczącego się w szkole podstawowej należy wpisać "nie dotyczy")
Status ucznia w momencie przystąpienia do projektu (zaznacz jedną wybraną odpowiedź pod każdym z poniższych zdań):

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia:

NIE
ODMOWA INFORMACJI
TAK

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań:

NIE
TAK

Osoba z niepełnosprawnościami:

NIE
ODMOWA INFORMACJI
TAK

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

NIE
ODMOWA INFORMACJI
TAK
Status w EUD
O EUD dowiedziałem/-łam się z...

Jako prawny opiekun ucznia zgłaszanego do Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oświadczam, że zapoznałem/am się z: Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” oraz Regulaminem i polityką prywatności EUD i akceptuję ich postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podawanych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883), zgodnie z poniższą kaluzulą informacyjną.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej EUD (fotografie i materiały video z zajęć EUD).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wymieniony w zgłoszeniu oraz podany numer telefonu informacji związanych z organizacją Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz informacji związanych z innymi zajęciami edukacji ekonomicznej dla młodzieży realizowanych przez organizatora EUD oraz uczelnie partnerskie w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

Klauzula informacyjna

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie minimalnym, niezbędnym do realizacji poszczególnych celów Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zawiadamiamy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych oraz danych Pana/Pani dziecka jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na zajęcia EUD oraz – w przypadku przyjęcia na kurs – obsługi procesu realizacji wykładów.
  4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
  6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych lub danych Pana/Pani dziecka narusza przepisy RODO.