Wahania koniunktury gospodarczej, Spotkanie II, X edycja, SGH Warszawa (09.10.2012)