Polityka prywatności

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. DEFINICJE

Administrator – Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa).
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka
– niniejsza Polityka prywatności.
RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.uniwersytet-dzieciecy.pl.
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku funkcjonalności opisanych w Polityce.
Uczestnik – osoba biorąca udział w zadaniach realizowanych przez Administratora, będąca jednocześnie Użytkownikiem Serwisu.

3. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

3.1. Dane osobowe przetwarzane są w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
3.2. Administrator zbiera dane niezbędne do realizacji funkcjonalności Serwisu oraz informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
3.3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, w odniesieniu do zdefiniowanych przez Administratora celów przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów oraz w sposób zapewniający ich prawidłowość, integralność i poufność.

4. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH I FORMY ICH POZYSKIWANIA

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu, tj. Użytkowników zbierane są w zakresie (kategorie danych) wynikającym z celu za pośrednictwem systemów/form umożliwiających rzetelne, prawidłowe, poufne i integralne ich przetwarzanie.

Cele przetwarzania wraz z podstawą prawną Kategorie danych Systemy/Formy zbierania danych
4.1. Analityczne i statystyczne
podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit f RODO 
W odniesieniu do podstawy prawnej uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz niezbędnej sprawozdawczości.
- IP urządzenia 
- dane o lokalizacji
- identyfikator internetowy
pliki cookie oraz inne podobne technologie
4.2. Organizacja zajęć dla dzieci EUD oraz wykładów dla rodziców KAWA:
4.2.1. rejestracja Uczestników; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit e RODO;
4.2.2. przeprowadzenie wykładów oraz wypełnienie obowiązku względem Uczestnika; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit e RODO;
4.2.3. udostępnianie wizerunku Uczestników; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4.2.4. przeprowadzanie badań ewaluacyjnych; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4.2.5. upowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących działalności edukacyjnej Administratora; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4.2.6. analiza statystyczna i sprawozdawczość; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO.
- imię i nazwisko dziecka - uczestnika zajęć dla dzieci EUD
- płeć dziecka  - uczestnika zajęć dla dzieci EUD
- rok urodzenia dziecka - uczestnika zajęć dla dzieci EUD
- pełna nazwa i dane teleadresowe szkoły do której uczęszcza dziecko - uczestnik zajęć dla dzieci EUD

- imię i nazwisko opiekuna prawnego, w tym uczestnika wykładów dla rodziców KAWA
- płeć opiekuna prawnego, w tym uczestnika wykładów dla rodziców KAWA
- adres e-mail i telefon kontaktowy opiekuna prawnego, w tym uczestnika wykładów dla rodziców KAWA
- adres korespondencyjny opiekuna prawnego, w tym uczestnika wykładów dla rodziców KAWA 

elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Google +). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń związanych z działalnością edukacyjną Administratora, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Odbiorcami danych osobowych, na mocy zawartych umów, są współorganizatorzy Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (współpracujący z Administratorem), czyli ekonomiczne uczelnie wyższe:
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Politechnika Gdańska
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- Politechnika Białostocka.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora jest nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane (zdefiniowane w pkt. 4 Polityki).
6.2. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

7.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
7.1.1. Prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane okresie ich przetwarzania;
7.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
7.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
7.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
7.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
7.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
7.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach upowszechniania materiałów informacyjnych nt. działalności edukacyjnej Administratora – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
7.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
7.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
7.1.10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
7.2.1 w formie pisemnej na adres: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa;
7.2.2 drogą e-mailową na adres: biuro@uniwersytet-dzieciecy.pl.
7.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
7.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
7.3.2. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. udostępnianie wizerunku, upowszechniania materiałów informacyjnych, analityczne i statystyczne itp.).
7.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
7.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
7.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

8. DOBROWOLNOŚĆ I WYMÓG W ZAKRESIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KONSEKWENCJACH

8.1. Podanie danych (w przypadku celu 2 i 3) jest dobrowolne.
8.2. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu w zakresie określonym przez cele 2 i 3.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

10. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

10.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
10.2 Administrator prowadzi ewidencję zmian Polityki.

 

 

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Aktualności Baza wiedzy