Wykładowcy zajęć dla dzieci

Wykładowcy zajęć dla rodziców

prof. Piotr Wachowiak

Piotr Wachowiak

Profesor SGH. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, ekspert Fundacji ds. przedsiębiorczości. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zarządzania ludźmi w organizacji, pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Bartosz Majewski

Bartosz Majewski

Asystent i doktorant w Zakładzie Zarządzania w Gospodarce SGH, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu zarządzania, prowadzi działalność dydaktyczną w SGH na studiach dziennych i podyplomowych. Zajmuje się strategiami przedsiębiorstw, kulturą organizacyjną, sytuacjami kryzysowymi przedsiębiorstw, technikami menedżerskimi, kierowaniem zasobami ludzkimi.

dr Martyna Wronka-Pośpiech

Martyna Wronka-Pośpiech

W przygotowaniu...

dr Joanna Żukowska

Joanna Żukowska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Międzynarodowego w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu SGH. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu zespołami sprzedażowymi, technikach sprzedaży oraz innowacyjnych rozwiązaniach dla działów sprzedaży.

dr Maria Aluchna

Maria Aluchna

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania SGH, stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują: nadzór korporacyjny (struktura własności, rady nadzorcze, uwarunkowania prawne), zarządzanie strategiczne, kulturę organizacyjną. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, wieloletnim wykładowcą SGH.

prof. Leszek Balcerowicz

Leszek Balcerowicz

Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH, ekonomista i polityk. We wrześniu 1989 r. objął stanowisko wicepremiera i ministra finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie. Był również przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Opracował i realizował plan szybkiej stabilizacji i transformacji pogrążonej w kryzysie gospodarki polskiej, powszechnie znany jako "Plan Balcerowicza". W latach 2001-2007 prezes Narodowego Banku Polskiego. Jest członkiem: Europejskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Wykładał na uczelniach całego świata, jest autorem licznych książek i publikacji ekonomicznych.

prof. Marek Bryx

Marek Bryx

Pracownik SGH od 1978 roku, profesor SGH od 2000, kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości, prorektor ds. zarządzania SGH. Autor ponad 200 publikacji naukowych. Główną osią jego rozległych zainteresowań badawczych był i jest problem nieruchomości – ich tworzenia w procesie inwestycyjnym, zarządzania gotowymi obiektami, obrotu nimi, finansowania transakcji przy zastosowania różnych metod, a zwłaszcza systemów finansowania - zarówno komercyjnego, jak i z wykorzystaniem pieniędzy publicznych.

dr Tymoteusz Doligalski

Tymoteusz Doligalski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Marketingu Internetowego SGH, jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu wykorzystania internetu w marketingu, m.in. Konkurowania o klienta e-marketingiem. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół marketingu internetowego, e-commerce, zarządzania wartością klienta oraz zarządzania marketingowego.

prof. Hanna Godlewska-Majkowska

Hanna Godlewska-Majkowska

Pracownik SGH od 1984 r. Od 9 lat jest wicedyrektorem Instytutu Przedsiębiorstwa (d. IFGN). Specjalizuje się w badaniach regionalnych i mikroekonomicznych. Jest autorką książek, artykułów i podręczników z zakresu geografii ekonomicznej oraz zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie z zakresu problematyki lokalizacji firm. Współpracuje ściśle z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Piastuje funkcję wiceprzewodniczącej Rady Naukowej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jest także społecznikiem w dziedzinie oświaty.

prof. Marek Góra

Marek Góra

Profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej, kierownik Katedry Ekonomii 1. Pracował w wielu zagranicznych uczelniach i instytutach (między innymi Erasmus University Rotterdam, London School of Economics, IFO Economic Research Institute w Monachium), a także w OECD. Autor wielu krajowych i zagranicznych publikacji, głównie z zakresu ekonomii pracy oraz ekonomii emerytalnej. Uczestniczył w szeregu międzynarodowych projektów badawczych. Współautor projektu nowego polskiego systemu emerytalnego, który w 1999 zastąpił poprzedni system. Prowadzi wykłady m.in. z makroekonomii, ekonomii pracy, ekonomii emerytalnej, polityki gospodarczej, a dawniej również z ekonometrii i prognozowania.

dr Sylwester Gregorczyk

Sylwester Gregorczyk

Doktor nauk ekonomicznych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu zarządzania, prowadzi działalność dydaktyczną w SGH na studiach dziennych i podyplomowych, ukończył Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego tej uczelni.
Zajmuje się zarządzaniem strategicznym, analizą strategiczną i strategiami wobec dostawców, technikami menedżerskimi, zarządzaniem projektami. Autor naukowych i doradczych opracowań dotyczących analizy wybranych sektorów, oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw i planów strategicznych i marketingowych. Wieloletni trener z zakresu analizy strategicznej, kierowania zespołami pracowniczymi, zarządzania projektami.

Paweł Jarecki

Paweł Jarecki

Zawodowo związany z Wydziałem Komunikacji Internetowej NBP, redaktor naczelny NBPortal.pl – portalu edukacji ekonomicznej.

prof. Magdalena Kachniewska

Magdalena Kachniewska

Profesor w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i wykładowca na Podyplomowym Studium Menedżerów Turystyki. Dziekan Studium Magisterskiego SGH. Do końca czerwca 2009 r. prezes zarządu spółki Efekt Hotele S.A oraz dyrektor generalny hoteli Best Western Krakow Premier i Express by Holiday Inn w Krakowie. Od lipca 2011 r. członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego, zarządzającego hotelami Król Kazimierz, Hotel Łeba, Hotel Masuria i Hotel Millenium. Od 11 lat doradca i trener przedsiębiorstw branży turystycznej, konsultant na etapie rozruchu ponad 20 obiektów hotelowych w Polsce. Autorka i współautorka licznych ekspertyz dotyczących branży turystycznej oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

dr Mirosław Kachniewski

Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. Wcześniej był pracownikiem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, a także absolwent wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Ma stopień naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE.

dr Marek Kruk

Marek Kruk

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku; tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w kwietniu 2006r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; do głównych zainteresowań naukowych należą: marketing, w tym marketing przemysłowy (B2B), marketing partnerski i marketing w handlu i usługach, jak również kwestie przywództwa w biznesie; doświadczony trener w zakresie marketingu i sprzedaży; posiada certyfikat NLP Practictioner in Busieness.

dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

Doktor nauk ekonomicznych, profesor SGH, starszy wykładowca w Zakładzie Zarządzania w Gospodarce SGH. Prezes firmy szkoleniowo-doradczej DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Specjalizuje się w teorii i praktyce sukcesu, systemach informacyjno-decyzyjnych, a także zagadnieniach dotyczących kierowania ludźmi, zarządzania czasem i zarządzania zasobami ludzkimi. Autorka licznych opracowań z zakresu zarządzania, wymieniona w polskiej edycji leksykonu biograficznego Who is Who (rok 2007) w gronie znanych osobistości wpływających na kształt polskiej rzeczywistości.

dr Andżelika Kuźnar

Andżelika Kuźnar

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGH. Zainteresowania badawcze: międzynarodowy handel usługami, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, międzynarodowa polityka handlowa, stosunki gospodarcze Polski z Rosją, integracja europejska, miejsce Polski w handlu międzynarodowym.

Beata Mierzejewska

Beata Mierzejewska

Asystent w Katedrze Teorii Zarządzania SGH, współautorka pierwszych ogólnopolskich badań nad zarządzaniem wiedzą, członek pan-europejskiego zespołu Knowledge Angels Network of Excellence powołanego w celu przeprowadzenia ogólnoeuropejskich badań i wypracowania standardów z zakresu zarządzania wiedzą. Współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji dla menedżerów "Zarządzanie wiedzą - strategie sukcesu" oraz inicjatorka i organizatorka cyklu spotkań praktyków zarządzania wiedzą - "Roundtable of Knowledge Champions".

dr Katarzyna Mikołajczyk

Katarzyna Mikołajczyk

Doktor nauk humanistycznych, andragog, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przy Laboratorium Psychoedukacji. Jest metodykiem nauczania online w Dziale Rozwoju Edukacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia akademickie i szkoleniowe dotyczące metodyki kształcenia, dydaktyki medialnej, nowoczesnych technologii w edukacji, specyfiki kształcenia dorosłych oraz rozwoju umiejętności miękkich.

dr hab. Rafał Mrówka

Rafał Mrówka

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie organizacji i zarządzania, adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania SGH, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów przywództwa w nowoczesnych organizacjach, kultury organizacyjnej, badań satysfakcji pracowników oraz public relations i marketingu politycznego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zarządzania. Jest także trenerem oraz konsultantem w licznych projektach biznesowych realizowanych głównie przez firmy z branży doradztwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

dr Mikołaj Pindelski

Mikołaj Pindelski

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie organizacji i zarządzania, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania przy SGH, absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest konsultantem i trenerem podczas szkoleń dotyczących zarządzania i marketingu strategicznego oraz szkoleń związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

dr Jacek Pietrucha

Jacek Pietrucha

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki pieniądza i polityki pieniężnej banku centralnego, a zwłaszcza ram instytucjonalnych polityki pieniężnej (przejrzystość, odpowiedzialność, niezależność) oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. Jest autorem licznych publikacji (w ostatnim okresie m.in. monografii Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej. Teoria i pomiar).

Współpracuje z Centrum Dokumentacji Europejskiej, z którym między innymi współorganizuje cykl spotkań popularyzujących problematykę integracji europejskiej.

dr Wiktor Wojciechowski

Wiktor Wojciechowski

Doktor nauk ekonomicznych, polski ekonomista i publicysta. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2004-2008 pracował dla Narodowego Banku Polskiego, gdzie m.in. kierował Zespołem ds. Badań Rynku Pracy, a także wchodził w skład Rady Edukacji Ekonomicznej NBP. Obecnie jest członkiem Zarządu i Dyrektorem Działu Analitycznego Forum Obywatelskiego Rozwoju.

dr Tomasz Rostkowski

Tomasz Rostkowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz współautor podręczników z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadził liczne badania z zakresu przywództwa w nowoczesnej organizacji, wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz badań jakości kapitału ludzkiego i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w Unii Europejskiej.

dr Adam Sadowski

Adam Sadowski

Stopień magistra ekonomii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 1986, zaś tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii również na Uniwersytecie Warszawskim w 1996. Od 1987 r. pracował w Filii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie Uniwersytetu w Białymstoku początkowo jako asystent a następnie adiunkt. W pracy naukowej koncentruje się na: ekonomice rolnictwa, polityce rolnej oraz turystyce i agroturystyce, wykorzystujący w swoich rozważaniach koncepcje nowej ekonomii instytucjonalnej. Jest autorem monografii pt. Własność a użytkowanie gruntów rolnych. Zarys tendencji rozwojowych, oraz autorem i współautorem 65 artykułów (w tym 13 zagranicznych).

dr Albert Tomaszewski

Albert Tomaszewski

Adiunkt w Instytucie Zarządzania SGH, badacz przedsiębiorczości, strategii przedsiębiorstw i nowoczesnych modeli organizacji. Autor i współautor materiałów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości: podręcznika, kursów e-learningowych, programów warsztatów oraz gier i konkursów edukacyjnych.

Przemysław Wasilewski

Przemysław Wasilewski

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstwa i relacji inwestorskich. Obecnie pracuje jako dyrektor kontrolingu finansowego Grupy PGE, wcześniej przez wiele lat szef relacji inwestorskich i wicedyrektor skarbu w Grupie PGE.
W 2013 roku wybrany najlepszym w Polsce szefem relacji inwestorskich w międzynarodowym badaniu Thomson Reuters Extel. Pracował też w HTL-Strefa S.A.,Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Redakcji Ekonomicznej Polskiej Agencji Prasowej. Absolwent SGH oraz IESE Business School-University of Navarra. Brał udział w wielu kursach z zakresu zarządzania i finansów, m.in. na The Wharton School, University of Pennsylvania.

dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

Sławomir Winch, prof. SGH

Socjolog, doktor habilitowany nauk ekonomicznych z zakresu organizacji i zarządzania, profesor nadzwyczajny SGH. Kierownik Zakładu Badań nad Edukacją Menedżerską w Instytucie Zarządzania. Jego zainteresowania naukowe obejmują: negocjacje, kulturę organizacyjną, przywództwo, zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi.

dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH

Paweł Wyrozębski, prof. SGH

Profesor nadzwyczajny SGH. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studiów doktoranckich SGH. Koordynator studiów magisterskich na nowym kierunku "Zarządzanie projektami" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (MBA-SGH) oraz SGH-WUM MBA.

Certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz facylitacji (Metodyka Process Iceberg®).

Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami, w tym szczególnie biur zarządzania projektami (autor pierwszej polskiej książki nt. PMO), metodykami zarządzania projektami i zarządzaniem wiedzą w projektach (rozprawa habilitacyjna). W tych dziedzinach prowadzi działalność naukową, publikacyjną, dydaktyczną i doradczą. Członek stowarzyszeń fachowych i propagator idei zarządzania projektami.

Jego zainteresowania pozazawodowe to muzyka filmowa i turystyka rowerowa.

dr Anna Adamus-Matuszyńska

Anna Adamus-Matuszyńska

Socjolog, specjalista public relations, wykładowca w Akademii Ekonomicznej, przewodnicząca Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Doradca, konsultant, badacz, trener w zakresie komunikowania, public relations, zarządzania konfliktami i negocjacji, zarządzania personelem, autorka kilkudziesięciu prac z zakresu public relations i zagadnień społecznych.

Agnieszka Andrzejczak

Agnieszka Andrzejczak

Zastępca redaktora naczelnego Edunews.pl, prezes Fundacji „Teraz Edukacja”. Autorka wielu prezentacji i artykułów o tematyce związanej z nowoczesną oświatą i nowymi technologiami w edukacji. Z wykształcenia jest nauczycielką języka angielskiego, politologiem oraz amerykanistką. Szczególnie interesują ją nowoczesne narzędzia edukacyjne, edutainement i nowe trendy w edukacji. Oprócz tego pasjonuje się historią współczesną, oraz wszystkim co internetowe i multimedialne. W wolnych chwilach chętnie uprawia sport, a jej wieloletnią pasją jest żeglarstwo.

prof. Maciej Bała

Maciej Bała

Doktor habilitowany w zakresie filozofii, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie, prorektor ds. studenckich i kształcenia UKSW, kierownik Katedry Filozofii Boga i Religii. Alpinista. Zainteresowania naukowe dotyczą hermeneutycznej filozofii religii, fundamentalizmu religijnego, francuskiej filozofii religii oraz dydaktyki filozofii i etyki. Jest autorem 70 publikacji naukowych, w tym kilku książek: Filozofia w ćwiczeniach (2003), I nadziwić się nie mogę (2003), Dialogi Jerozolimskie (2004), Pluralizm religii: moda czy konieczność? (2005), O możliwości hermeneutycznej filozofii religii. Propozycja Paula Ricœura (2007), I cannot help but wonder… Introduction to philosophy (2008).

prof. Ewa Chmielecka

Ewa Chmielecka

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej, nauczyciel akademicki. Kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej SGH. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień: teoria poznania i filozofia nauki, podstawy logiki i formalnej metodologii nauk; środki masowego przekazu: ich funkcje i etyka, etyka biznesu; organizacja i dydaktyka szkoły wyższej, systemy zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym. Autorka ok. 140 artykułów i książek z dziedziny filozofii nauki oraz badań nad szkolnictwem wyższym.

Małgorzata Dębowska

Małgorzata Dębowska

Psycholog, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od piętnastu lat pracownik Poradni dla Młodzieży w Łodzi. Zajmuje się prowadzeniem zajęć warsztatowych psychoedukacyjnych dla młodzieży, szkoleń dla nauczycieli i rodziców. Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną. Od czternastu lat prowadzi edycje zajęć "Szkoły dla Rodziców". Od siedmiu lat współpracuje z MultiBankiem. W ramach tej współpracy prowadzi szkolenia i nadzoruje merytorycznie oraz koordynuje projekty coachingowe. Od dwóch lat prowadzi warsztaty psychologiczne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

dr Małgorzata Głoskowska-Sołdatow

Małgorzata Głoskowska-Sołdatow

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania naukowe: prawidłowości nauczania i uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym, motywacja w procesach uczenia się i wychowania, rozwój moralny dzieci. Jest autorką i współautorka wielu publikacji, wieloletnim wykładowcą UwB.

Witold Kołodziejczyk

Witold Kołodziejczyk

Redaktor naczelny miesięcznika Edukacja i Dialog – czasopismo liderów edukacji przyszłości, redaktor autorskiego bloga poświęconego zagadnieniom szeroko rozumianej edukacji pokolenia Y. Twórca wielu projektów e-learningowych. Prowadzi zajęcia na Akademii Górnoczo-Hutniczej w Krakowie. Trener w obszarze budowania kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT w szkolnej dydaktyce.

dr Anna Kienig

Anna Kienig

Pedagog i psycholog (doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii), adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, prodziekan Wydziału ds. studiów stacjonarnych. Współautorka programów studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży, przejścia rozwojowe i edukacyjne w ciągu życia. Autorka wielu publikacji polskich i zagranicznych. Członek międzynarodowego zespołu badawczego w zakresie tematu: Transitions in Childhood, członek zespołu redakcyjnego International Journal of Transitions in Childhood.

dr Paweł Kwas

Paweł Kwas

Doktor nauk teologicznych, pedagog, specjalista ds. rodziny. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku. Nauczyciel i wychowawca Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego. Prowadzi szkolenia z zakresu relacji interpersonalnych dla rad pedagogicznych szkół średnich oraz kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach.

Jolanta Lipszyc

Jolanta Lipszyc

Dyrektor Stołecznego Biura Edukacji, dyrektor LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. ST. I. Witkiewicza i Gimnazjum nr 54 im. A. K. Czartoryskiego w Warszawie.

Monika Łaciak

Monika Łaciak

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży oraz psychologia pracy i organizacji. Pracownik Akademickiego Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Przygotowanie oraz prowadzenie autorskich szkoleń z zakresu: umiejętności interpersonalnych, psychologii biznesu, radzenia sobie z agresją i negatywnymi emocjami, tolerancji, asertywności, komunikacji, analizy transakcyjnej, autoprezentacji, kreatywnego i twórczego myślenia.
Doświadczenie w pracy z uczniami szkół podstawowych oraz młodzieżą szkół średnich. Współpraca z Radiem eM – specjalista w audycjach dotyczących psychologii wychowawczej i psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Autor publikacji poruszających tematykę rynku pracy oraz edukacji.

dr Beata Mazurek-Kucharska

Beata Mazurek-Kucharska

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. Zainteresowania naukowe: psychologia, metodologia nauk społecznych, zarządzanie projektami, badania nad rozwojem kompetencji społecznych i zastosowaniami psychologii w biznesie.

Hanna Micińska

Hanna Micińska

Wychowawca i nauczyciel przedsiębiorczości. (IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu). Zajmuje się problematyką komunikacji interpersonalnej oraz metodyki nauczania. Koordynator szkoleń dla nauczycieli i trener, były współpracownik Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacji im. St. Batorego w Warszawie.

dr Grzegorz Myśliwiec

Grzegorz Myśliwiec

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. Jego zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojętą komunikację w biznesie, jej normy i standardy. Jest wykładowcą akademickim przedmiotów: negocjacje, etyka w biznesie, kultura organizacji i biznesu, edukacja ekonomiczna.

Alina Strycharz

Alina Strycharz

Psycholog, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, niezależny konsultant. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską. Interesuje się zagadnieniami efektywności osobistej, asertywności, rozwoju oraz przywództwa. Jest autorką wielu programów szkoleń, warsztatów z zakresu projektowania treningu oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Współpracuje jako trener, doradca z firmami szkoleniowymi. Karierę rozpoczynała jako psycholog kliniczny specjalizujący się w interwencjach kryzysowych, profilaktyce zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Była v-ce prezesem Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii w Łodzi. Posiada licencje psychoterapeutyczną Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej Nastawionej na Rozwiązanie.

Małgorzata Taraszkiewicz

Małgorzata Taraszkiewicz

Psycholog edukacyjny, neurometodyk. Była m.in. redaktorem naczelnym Wydawnictw CODN koordynatorem wielu międzynarodowych programów wdrażających innowacyjne rozwiązania w edukacji. Od 2005 r. koordynator Kampanii na rzecz Uczenia się. Ekspert w zakresie diagnostyki strategii uczenia się oraz Teorii Wielorakiej Inteligencji H. Gardnera. Autorka ponad 30 publikacji dla nauczycieli, rodziców i uczniów, m.in. Atlas efektywnego uczenia się, Jak wspierać zdolnego ucznia, Uczenie wielozmysłowe, Jak wspierać dziecko w nauce – niezbędnik aktywnego rodzica.

prof. Janina Uszyńska-Jarmoc

Janina Uszyńska-Jarmoc

Janina Uszyńska-Jarmoc pracuje w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku a także w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży. Zainteresowania naukowe dotyczą twórczej aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych rozpatrywanej z perspektywy zdolności, uzdolnień i postaw twórczych. Drugim obszarem zainteresowań jest problematyka treści i struktury obrazu Ja, a także mechanizmów i uwarunkowań (podmiotowych i edukacyjnych) rozwoju Ja dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym. Trzeci obszar badań wyznacza problematyka narracji i autonarracji. Jest autorką około 100 publikacji, w tym kilku książek.

dr Małgorzata Satoła

Małgorzata Satoła

Doktor nauk ekonomicznych, pedagog. Pracownik Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Nauczyciel - wychowawca Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej. Wieloletnie doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych.

dr Sabina Zalewska

Sabina Zalewska

Adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, jest autorem wielu publikacji z zakresu pedagogiki, dydaktyki, wiedzy o małżeństwie i rodzinie, prowadzi działalność dydaktyczną na UKSW, PWT. Pracuje w poradni „Dewajtis”. Zajmuje się głównie zagadnieniami z pedagogiki i psychologii małżeństwa i rodziny oraz metodyką nauczania.

dr Barbara Trzcińska

Barbara Trzcińska

Starszy wykładowca w Katedrze Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH w Warszawie.

Katarzyna Lotkowska

Katarzyna Lotkowska

Konsultant, trener, pedagog, autorka programu Żywej Edukacji oraz współautorka „Zabaw Fundamentalnych dla przedszkoli”. Zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu motywacji, zapamiętywania, integracji i komunikacji z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod pracy. Prowadzi warsztaty nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy dla osób zarządzających oświatą. Współpracuje z wydawnictwami, sprawuje opiekę nad tworzeniem Pakietów edukacyjnych. Główny metodyk Projektu Eduscience. Dyrektor Nowatorskiej Szkoły Podstawowej w Warszawie.

Małgorzata Zembowicz

Małgorzata Zembowicz

Absolwentka wydziału Społecznej Psychologii Klinicznej oraz Studium Pedagogicznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od kilku lat wiązana ze Stowarzyszeniem Monar. Pracuje jako psycholog – terapeuta z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie licznych praktyk i staży między innymi w Szpitalu Bródnowskim, domu dziecka, Poradni Terapii i Profilaktyki Uzależnień. Ma doświadczenie jako trener - zdobyte podczas realizacji projektów szkoleniowych i warsztatowych między innymi dla młodzieży gimnazjalnej.

Małgorzata Ohme

Małgorzata Ohme

Psycholog, psychoterapeuta, wykładowca i doktorantka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz psychoterapeuta Akademickiego Centrum Psychoterapii SWPS. Prowadzi terapię indywidualną oraz rodzinną w podejściu poznawczo-behawioralnym oraz systemowym. Zajmuje się edukacją rodziców i rozpowszechnianiem wiedzy psychologicznej w mediach. Współprowadzi comiesięczną rubrykę w czasopiśmie "Twoje Dziecko". Zainteresowania naukowe to: psychologia rozwojowa, psychopatologia dzieci i młodzieży, zaburzenia odżywiania oraz nadwaga i otyłość, terapia systemowa i poznawczo-behawioralna.

dr Mirosława Malinowska

Mirosława Malinowska

Specjalista z zakresu komunikacji marketingowej, marketingu oraz badań rynku. Pracownik Katedry Rynku i Konsumpcji oraz Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Współautor specjalności na kierunku ekonomia, kierownik studiów podyplomowych: Komunikacja w biznesie, Marketing i PR. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół efektywności komunikacji marketingowej. Kierownik wielu projektów realizowanych na rzecz praktyki gospodarczej.

dr Witold Gradoń

Witold Gradoń

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Bankowości Katedry Finansów w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jego zainteresowania koncentrują się na funkcjonowaniu systemu bankowego oraz rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności banków na rynku pieniężnym i kapitałowym oraz sieci bezpieczeństwo finansowego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, trener w szkoleniach dotyczących zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz systemu bankowego.

dr Grzegorz Głód

Grzegorz Głód

Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz doradca biznesowy współpracujący z organizacjami sektora publicznego i prywatnego. Specjalizuje się w badaniach na temat konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzania w sektorze publicznym oraz narzędziach menedżerskich, w tym w szczególności z zakresu controllingu. Zrealizował wiele projektów o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz współpracował z jednostkami ochrony zdrowia pełniąc funkcje zarządczo-doradcze.

dr Wojciech Głód

Wojciech Głód

Pracownik Akademii Ekonomicznej w Katowicach – asystent w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego. Współpracuje z placówkami ochrony zdrowia w charakterze doradcy/analityka. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i szkoleń m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zwłaszcza w zakresie komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej. Uczestnik kilkunastu konferencji i autor licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania.

Magdalena Łabuś

Magdalena Łabuś

Absolwentka socjologii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz studiów podyplomowych: Trener i organizator szkoleń, Trener aktywizacji społeczno-zawodowej, Trener metody Intermentoring. Autorka i prowadząca szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych, zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętności komunikacyjnych. W Stowarzyszeniu „Niezwykłe dzieci” pełniła funkcję asystenta dzieci z ADHD, prowadziła konsultacje dla rodziców tych dzieci. Właścicielka firmy szkoleniowej „Kreatywna edukacja”.

prof. Małgorzata Bombol

Małgorzata Bombol

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych, profesor SGH. Pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej Warszawie. Wykładowca Studiów Podyplomowych SGH. Wykładana problematyka wiąże się z szeroko rozumianymi zachowaniami nabywców, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologii konsumenta oraz problematyką zachowań w czasie wolnym. Trener szkoleń z zakresu technik sprzedaży, komunikacji marketingowej oraz zarządzania konfliktami. Ekspert Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakresie oceny projektów inwestycyjnych.

Grzegorz Romaniuk

Grzegorz Romaniuk

Absolwent Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Łódzkim oraz student podyplomowej inżynierii środowiskowej na Politechnice Łódzkiej. Trener edukacji ekologicznej w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła”. Trener na Bardzo Zielonych Szkołach, realizował warsztaty „klimatyczne” dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Nie podgrzewaj atmosfery”, obecnie w projekcie „Sklep-wysypisko = ulica jednokierunkowa?” pełni rolę audytora w szkołach oraz prowadzi warsztaty o tematyce odpadowej.

Dorota Fornalska

Dorota Fornalska

Socjolog, pracownik Poradni dla Młodzieży w Łodzi. Specjalista rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, ekspert Polskiego Instytutu Ericsonowskiego. Realizowała liczne projekty szkoleniowe m.in. z zakresu kształtowania relacji interpersonalnych. Współpracuje jako trener ze Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej "Nadzieja". Od 2004 r. zaangażowana w realizację programu "Szkoła dla Rodziców" w Poradni dla Młodzieży w Łodzi.

prof. Elżbieta Adamowicz

Elżbieta Adamowicz

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Wydziału Handlu Wewnętrznego. Od ukończenia studiów związana z SGH. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach makroekonomicznych, w szczególności polityce makroekonomicznej i koniunkturze gospodarczej. Koordynuje badania koniunktury gospodarczej, pozwalające na bieżące monitorowanie dynamiki działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki tym badaniom powstała unikalna baza danych, opisujących przebieg transformacji gospodarczej. Równolegle z pracą w Katedrze kieruje Instytutem Rozwoju Gospodarczego. Aktywny uczestnik prac nad reformowaniem uczelni w latach 90-tych, w szczególności reformy nauczania na SGH.

prof. Jan Klimek

Jan Klimek

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, przedsiębiorca, polityk. Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień ekonomiki rolnictwa, obrotu towarowego i usług oraz zarządzania firmą. Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego. Właściciel firmy cukierniczej „Ciastkarnia Jan Klimek”. Założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Autor kilkunastu książek oraz wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

dr Robert Jagiełło

Robert Jagiełło

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, gdzie w 1995 r. uzyskał tytuł magistra, a w 1998 r. stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii za rozprawę „Zarządzanie portfelem kredytowym banku” (nagrodzoną I nagrodą w Konkursie im. Mariana Kantona na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie bankowości i rozliczeń pieniężnych). Od 1992 r. związany z Katedrą Bankowości jako asystent stażysta, asystent, adiunkt. W pracy naukowej zajmuje się oceną ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, źródłami finansowania przedsiębiorstw (w szczególności sekurytyzacją), rynkami finansowymi. Od 1999 r. wykładowca Szkoły Giełdowej przy SGH. Od 2006 r. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

prof. Wojciech Dyduch

Wojciech Dyduch

Od roku 2000 pracownik Katedry Przedsiębiorczości, a od 2010 roku prorektor ds. edukacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zajmuje się zagadnieniami przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: przedsiębiorczość, strategic management, entrepreneurship in new economy, kształtowanie zachowań przedsiębiorczych. Autor licznych publikacji w Polsce i za granicą. Od 2005 roku pełnomocnik Rektora ds. Olimpiady Przedsiębiorczości. Jest konsultantem British Chamber of Commerce, pełni też funkcję Wiceprezesa na Polskę organizacji European Council for Small Business and Entrepreneurship odpowiadającej za szeroko pojęte promowanie przedsiębiorczości.

Wiktor Piątkowski

Wiktor Piątkowski

Doktorant w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent SGH, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i student scenariopisarstwa na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Pracował m.in. w Telewizji Polskiej i ITI Neovision. Zainteresowania badawcze: marketing mediów i filmu, reklama, psychologia zachowań konsumenckich.

dr Paweł Bartoszczuk

Paweł Bartoszczuk

Adiunkt w Instytucie Przedsiębiorstwa w SGH. Absolwent Biotechnologii w ochronie środowiska naturalnego na Politechnice Warszawskiej oraz studiów doktoranckich w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Obronił pracę doktorską dotyczącą kosztów pozyskiwania wody. Interesuje się problematyką ekonomicznych aspektów ochrony środowiska. Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Był stypendystą JSPS w Japonii w Japan Advanced Institute of Science and Technology. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z ekonomii środowiska, zarządzania ekologicznego. Autor wielu artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

dr Jarosław Kilon

Jarosław Kilon

Trener i wykładowca akademicki. Współpracuje z Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku, Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Fundacją Wspierania Matematyków i Informatyków Niesprawnych Ruchowo oraz szeregiem firm szkoleniowych i doradczych. Jest autorem i współautorem opracowań, artykułów i podręczników z zakresu nowoczesnych finansów, inwestowania w papiery wartościowe, nauczania na odległość oraz marketingu interaktywnego. Wykładowca na uniwersytetach w Finlandii, Szwecji i Estonii. Autor i współrealizator szeregu projektów badawczych o charakterze społeczno-gospodarczym o randze krajowej i międzynarodowej. Stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Łukasz Siemieniuk

Łukasz Siemieniuk

Asystent w Zakładzie Informatyki Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Białymstoku, szkoleniowiec z zakresu przedsiębiorczości akademickiej. Jest autorem wielu publikacji dotyczących zarządzania kapitałem intelektualnym.

dr Monika Wróblewska

Monika Wróblewska

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jej działalność naukowa i dydaktyczna koncentruje się wokół zagadnień w obszarze psychologii rozwoju, psychologii twórczości i edukacji. Jest autorką wielu publikacji związanych z psychologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami zachowań twórczych, diagnozą i stymulowaniem rozwoju zdolności i uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży, kształceniem i promowaniem uczniów zdolnych, zastosowaniem sztuki w edukacji, profilaktyce i terapii. Prowadzi treningi twórczości, kompetencji społecznych, warsztaty twórczego myślenia. Jest współautorką studiów podyplomowych Psychopedagogika kreatywności oraz autorskiej propozycji programu "Edukacja ucznia zdolnego".

dr Adam Wyszkowski

Adam Wyszkowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Przedsiębiorczości Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Do głównych zainteresowań należą: zagadnienia podatkowe, problematyka rozwoju przedsiębiorczości oraz zewnętrznych bezzwrotnych źródeł finansowania. Autor wielu artykułów z zakresu problematyki opodatkowania, autor opracowań z zakresu pozyskania środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa. Członek komisji oceny projektów. Wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu opodatkowania,przedsiębiorczości i zarządzania projektami unijnymi.

Błażej Szostek

Błażej Szostek

Psycholog o specjalności klinicznej i teolog, doktorant na WT UKSW. Prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej i psychologii pastoralnej. Przygotowuje się do certyfikatu psychoterapeuty w kierunku poznawczo-behawioralnym. Współpracuje również z poradniami zdrowia psychicznego m.in. z Poradnią „Dewajtis” gdzie zajmuje się osobami z zaburzeniami depresyjnymi i nerwicowymi. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorska na temat: „Kościół wobec zaburzeń depresyjnych. Studium psychologiczno-pastoralne”. Pracę tę realizuje na podstawie grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dr Tomasz Sosnowski

Tomasz Sosnowski

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki rodziny, w sposób szczególny dotyczą osoby ojca i jego udziału w procesie wychowania dziecka. Jest autorem wielu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach podejmujących problematykę rodziny.

Elżbieta Hałaburda

Elżbieta Hałaburda

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, obecnie doktorantka w Katedrze Polityki Oświatowej macierzystego Wydziału. Prowadzi zajęcia z szeroko pojętej metodyki pracy z małym dzieckiem oraz wykorzystania metod aktywizujących w pracy z grupą. Aktywny członek OMEP (międzynarodowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego).

dr Jacek Górnikiewicz

Jacek Górnikiewicz

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2004 roku dyrektor Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach. Stypendysta USAID - roczne studia w GWU w Waszyngtonie w 1996 r. w ramach programu ECESP. Uczestnik międzynarodowego projektu SMART'04 ARKA związanego z modernizacją kształcenia polskich nauczycieli (lata 1998-2001). Uczestnik kilku wizyt studyjnych dotyczących doświadczeń wybranych centrów oświatowych Hiszpanii i Turcji w zakresie kształcenia ustawicznego (lata 2005-2009). Główne obszary zainteresowań badawczych: wyzwania współczesnego świata dla edukacji i rozwoju osobistego młodych ludzi, zaawansowane technologie na rzecz edukacji, nowe media w edukacji.

dr Maria Zając

Maria Zając

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk technicznych (AGH) w dziedzinie informatyki. Metodyk zdalnego nauczania - adiunkt w Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH, a także w Katedrze Informatyki i Metod Komputerowych Akademii Pedagogicznej w Krakowie, kierownik Pracowni Dydaktyki Informatyki w tej katedrze. Ekspert w Centrum Doskonałości e-learning Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego i European Distance and E-learning Network (EDEN).

Małgorzata Waśniewska

Małgorzata Waśniewska

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim o specjalizacji ekonomia środowiska. Wraz z Fundacją Green Park współorganizowała ogólnokrajowy konkurs kierowany do dzieci i młodzieży pt. „Młody Reporter dla Środowiska” oraz cykl debat w województwie pomorskim pt. „Spalanie pod kontrolą. Nie marnuj zdrowia, surowców i energii”. Obecnie prowadzi w szkołach podstawowych i gimnazjach warsztaty "odpadowe" w ramach projektu "Sklep - wysypisko: ulica jednokierunkowa?". Z zakresu ochrony środowiska szczególnie bliskie są jej zagadnienia związane z ochroną klimatu, efektywnością energetyczną oraz polityką klimatyczną.

Maciej Formanowicz

Maciej Formanowicz

Maciej Formanowicz

Magdalena Sarnecka

Magdalena Sarnecka

Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, wykładowca w projektach edukacyjnych Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej oraz Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunkow Ekonomicznych SGH. Z wykształcenia dziennikarz i politolog, ukończone studia podyplomowe z zarzadzania kadrami. Kierownik ds. personalnych w miedzynarodowej firmie inwestycyjnej, trener z zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi, zarzadzania karierą i prawa pracy. Zaangazowana w dzialaność społeczną, pomysłodawczyni budowy pomnika babci i dziadka. Nominowana w lokalnym plebiscycie "Kobieta przedsiebiorcza 2010".

Dawid Pacha

Dawid Pacha

Współzałożyciel MessengerFox.me, SCHOOL OF NEW MEDIA i Czwartków Social Media. 10 lat doświadczenia w branży internetowej.

Był odpowiedzialny za strategie marketingowe w obszarze społeczności internetowych dla takich marek jak Allegro, dr Oetker, Nike, Toyota, Puma, YES, Warka, LOT, Creative, FM Bank, iSpot, Creative, Avene, czy Groupon. Twórca narzędzi SaaS dla marketerów do angażowania społeczności i zwiększania sprzedaży przez Facebooka z których przeprowadzono kampanie dla ponad pół tysiąca marek. Ambasador Startup Poland.

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Autor artykułów naukowych na temat roli mediów społecznościowych w marketingu i w modelach biznesowych.

Anna Chmielewska

Anna Chmielewska

Doktoranka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dd kilku lat związana z Katedrą Skarbowości. Działalność naukowa i dydaktyczna koncentruje się wokół funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych oraz ryzyka finansowego. Prywatnie zapalona podróżniczka i fotograf-amator.

Elżbieta Olszewska

Elżbieta Olszewska

Członek Zarządu i Dyrektor Programowy Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, współautorka programów edukacyjnych, wykładowczyni i trenerka. Współautorka (wraz z Ireną Koźmińską - prezesem Fundacji) książek: "Z dzieckiem w świat wartości" i "Wychowanie przez czytanie". Prowadzi w Toruniu Żywe Muzeum Piernika.

Marcin Sołodki

Marcin Sołodki

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej (pedagogika zdolności; komputerowe wspomaganie kształcenia). Zawodowo od wielu lat interesuje się edukacją na odległość (e-learningiem, distance-learningiem i mobile-learningiem) - realizuje projekty edukacyjne w firmach komercyjnych i sektorze pozarządowym. Tworzy środowiska do zdalnej edukacji (platformy e-learning) oraz kursy dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Jest autorem wielu publikacji skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców. Ekspert międzynarodowy w zakresie bezpieczeństwa dzieci w sieci. Autor wielu gier komputerowych adresowanych do dzieci. W Fundacji Dzieci Niczyje jest koordynatorem projektu Sieciaki.pl - zajmuje się zdalną edukacją dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.

 

dr hab. Piotr Drzewiecki

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, nauczyciel akademicki, doktor nauk teologicznych (od 2007 roku), pedagog i teolog mediów. Adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi szkolenia i warsztaty z edukacji medialnej. Twórca trzyletniego programu wychowania do mediów "Media Aktywni". Współpracuje z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, biurem Media Desk Polska, Instytutem Animacji i Nowych Mediów w Warszawie, Akademią Pedagogiki Specjalnej.

 

Aleksandra Józefowska

Aleksandra Józefowska

Pedagog, absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra. Edukatorka seksualna i trenerka. Od 7 lat prowadzi Grupę Edukatorów Seksualnych "Ponton" przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Za pracę z młodzieżą została nominowana do tytułu Polka Roku 2006 przez magazyn Gazety Wyborczej "Wysokie Obcasy". Współpracuje m.in. z wydawnictwem „Wiedza i Praktyka” oraz z miesięcznikiem „Samo Zdrowie”.

Renata Tadeusiak

Renata Tadeusiak

Socjolog, doświadczony menedżer, konsultant i szkoleniowiec. Pełniła funkcje specjalisty, a następnie kierownika Wydziału Szkoleń i Rozwoju Biura Zasobów Ludzkich BRE Banku. Od stycznia 2008 roku pełni funkcję Wicedyrektora w Departamencie Rozwoju Organizacji BRE Banku. W swoim dorobku zawodowym posiada doświadczenie zarówno jako rekruter, jak i HR Business Partner pracujący bezpośrednio w klientem biznesowym tworząc rozwiązania HR-owe pod potrzeby konkretnego klienta oraz menedżer tworzący politykę szkoleniową organizacji. Ma za sobą doświadczenie związane z koordynacją złożonych projektów dla całej organizacji.

Beata Skowrońska

Beata Skowrońska big

test

Renata Budlewska

Renata Budlewska

Asystent w Katedrze Historii i Teorii Pieniądza Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunkach ekonomia oraz zarządzanie i marketing. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień podatkowych, problematyki przedsiębiorczości, budowania wizerunku organizacji oraz biznesu odpowiedzialnego społecznie. Autorka licznych publikacji w tym zakresie. Doświadczony trener przedsiębiorczości.

dr Ewa Tokajuk

Ewa Tokajuk

dr Ewa Tokajuk

dr hab. Robert Wolny, prof. UE

Robert Wolny, prof. UE big

Robert Wolny

dr Joanna Czech-Rogosz

Joanna Czech-Rogosz

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, jest sekretarzem Komitetu Okręgowego w Katowicach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zainteresowania badawcze: współczesne systemy gospodarcze (zwłaszcza niemiecka społeczna gospodarka rynkowa), porządek konkurencji i polityka konkurencji, konkurencyjność, funkcjonowanie gospodarki światowej i jej podmiotów w warunkach globalizacji, przemiany strukturalne we współczesnych gospodarkach.

Bogusława Niewęgłowska

Bogusława Niewęgłowska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W bankowości od 1990 roku. Obecnie pracuje w Banku BGŻ SA. Społecznie pełni funkcję prezesa Klubu FOR w Katowicach. Angażuje się w działania mające wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Beata Skarżyńska

Beata Skarżyńska big

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, pracownik dydaktyczny ośrodków doskonalenia kadr, doradca ds. wychowania, kwalifikowany edukator MEN. Autorka licznych programów kursów i warsztatów propagujących nowatorskie metody nauczania, wychowania i uczenia się, autorka artykułów i scenariuszy zajęć psychowychowawczych dla młodzieży. Od 20 lat prowadzi warsztaty i treningi związane z doskonaleniem umiejętności edukacyjnych i psychospołecznych dla nauczycieli. Wyróżniona nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty, Fundacji im. Stefana Batorego.

Artur Strzelecki

Artur Strzelecki

Pracuje w Katedrze Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jeszcze będąc na studiach interesował się problematyką promocji w Internecie. Jego zainteresowania dotyczą tematyki marketingu w wyszukiwarkach internetowych oraz reklamy w Internecie. Aktywnie krzewi wiedzę na temat sposobów wykorzystania potencjału jaki generują wyszukiwarki internetowe, zarówno w sferze naukowo-badawczej oraz w trakcie pracy dydaktycznej. Koordynator wielu zespołów biorących udział w największym na świecie (kon)kursie edukacyjnym w wyszukiwaniu sponsorowanym Google Online Marketing Challenge.

dr Zygmunt Kamiński

Zygmunt Kamiński

Absolwent Wydziału Metalurgicznego, a także Automatyki i Informatyki w zakresie elektroniki przemysłowej na Politechnice Śląskiej, oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Śląskim. Doktor Nauk Technicznych, wykładowca Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Obecnie Prezes Zarządu firmy KAMSOFT S.A. zajmującej się oprogramowaniem informatycznym dla służby zdrowia, farmacji, przemysłu, handlu i zarządzania, telekomunikacji i finansów.

prof. Marek Belka

Marek Belka

Prezes Narodowego Banku Polskiego. Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów, a w latach 2004-2005 był premierem rządu RP. Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od stycznia 2009 r. dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Opublikował ponad 100 prac naukowych, poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityki antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej.

dr Andrzej Dzun

Andrzej Dzun big

tekst

Iwona Majewska-Opiełka

Iwona Majewska-Opiełka

Psycholog, trener w biznesie, mentor i doradca kadry kierowniczej i handlowców. Specjalista w kształtowaniu charakteru sprzyjającego skutecznemu działaniu. Autorka logodydaktyki - unikatowej koncepcji programów szkoleniowych opartych na spójnej filozofii. Autorka kilkunastu książek z zakresu samodoskonalenia, m.in.: „Droga do siebie”, „Ku doskonałości”, „Akademia Sukcesu”, „Umysł lidera”, „Korepetycje z sukcesu”, „Wychowanie do szczęścia”, „Jak mówić, żeby nas słuchano”.

prof. Joanna Cygler

Joanna Cygler

Profesor nadzwyczajny, adiunkt w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Główne zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne w wymiarze międzynarodowym, strategie kooperacji, strategie przedsiębiorstw na poziomie sieci. Najważniejsze publikacje: Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne (2009), Alianse strategiczne (2002).

dr Marta Resiak-Urbanowicz

Marta Resiak-Urbanowicz

Asystent w Katedrze Turystyki na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Problematyka badawcza skupia się na zagadnieniach związanych z turystyką zdrowotną, funkcjonowaniem uzdrowisk oraz lokalnym rozwojem turystyki.

dr Joanna Przybylska

Joanna Przybylska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca studiów podyplomowych, audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych (egzamin MF 755/2004), recenzentka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych. Zainteresowania naukowe: kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, finansowanie usług społecznych, w szczególności usług z zakresu kultury.

dr Aleksandra Kaniewska-Sęba

Aleksandra Kaniewska-Sęba

Pracownik Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania Sprzedażą działającego przy uczelni. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, analizą rynku, badaniami marketingowymi. Autorka artykułów i współautorka książek o tej tematyce. Prowadzi analizy i badania marketingowe. Realizuje projekty doradcze dotyczące marketingu i sprzedaży. Doświadczony trener i autorka programów szkoleniowych.

dr Marek Zieliński

Marek Zieliński

Adiunkt w Katedrze Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w komunikacji na rynku B2B, negocjacjach i sprzedaży osobistej, technikach komunikacji międzyludzkiej. Autor bądź współautor licznych publikacji z tej tematyki. Kierownik Podyplomowych Studiów Komunikacji i Promocja w Biznesie. Prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i konsultingową w ramach Smart Business Solutions. Partner CentrumB2B, członek Industrial Marketing and Purchasing Group.

Elżbieta Nieszporek

Elżbieta Nieszporek big

Elżbieta Nieszporek

dr Iwona Pawlas

Iwona Pawlas

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalista z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz integracji europejskiej. Współtwórca kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz współautor specjalności: Biznes międzynarodowy i Handel zagraniczny. Opiekun Koła Naukowego „International Challenge”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze: procesy globalizacji i regionalizacji we współczesnej gospodarce światowej, funkcjonowanie Unii Europejskiej, międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw, regionów i gospodarek narodowych.

dr Krzysztof Niestrój

Krzysztof Niestrój

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Logistyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z podstaw logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, sieci logistycznych oraz zarządzania projektami. Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie projektowania i doskonalenia rozwiązań logistycznych.

Izabela Wardas

Izabela Wardas

Psycholog specjalizujący się w psychologii pracy i organizacji oraz w psychologii sądowej. Pracownik Akademickiego Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowania zawodowe wiąże z obszarem szeroko pojętego HR i komunikacji interpersonalnej. Współzałożycielka Koła Naukowego Psychologii Jakości Życia Meritum, organizatorka warsztatów dogoterapii i warsztatów języka migowego podczas Festiwalu Nauki Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie doskonali swoje umiejętności podczas kursu „Trener Umiejętności Społecznych”.

asp. Jacek Zalewski

Jacek Zalewski

Pracuje w Komisariacie Policji Warszawa Targówek w Referacie ds. Nieletnich i Patologii. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydziału Instytutu Studiów nad Rodziną oraz Prawa Europejskiego. Wykładowca w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Na co dzień zajmuje się współpracą Policji z placówkami oświatowo-wychowawczymi, prowadzi postępowania wobec nieletnich sprawców czynów karalnych oraz wobec przejawów demoralizacji.

prof. Ewa Nowak

Ewa Nowak

Kierownik Zakładu Etyki w Instytucie Filozofii UAM. Założycielka i redaktor naukowy międzynarodowej serii wydawniczej CoOpera i e-CoOpera, założycielka i redaktor naczelna elektronicznego międzynarodowego czasopisma „Ethics in Progress Quarterly, członkini Internationale Fichte-Gesellschaft, Internationale Hegel-Gesellschaft, przewodnicząca Sekcji Filozoficznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Obszary badawcze:  standardy akademickiego kształcenia nauczycieli etyki, edukacja moralna, filozofia moralności, psychologia rozwoju moralnego, psychologia demokracji, etyka, filozofia społeczna, klasyczna filozofia niemiecka.

Katarzyna Szymańska

Katarzyna Szymańska

Psycholog, psychoterapeuta, rekomendowany trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz pomocą psychologiczną dla dzieci. Jako trener prowadzi liczne warsztaty i treningi dla dorosłych, dzieci i nastolatków. Pracuje też w Programie TRaTWa zajmującym się Twórczym Rozwiązywaniem Trudności Wychowawczych, gdzie pomaga rodzinom biologicznym i zastępczym w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi.

prof. Hanna Krauze-Sikorska

Hanna Krauze-Sikorska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, związana z Wydziałem Studiów Edukacyjnych. Obecnie kieruje Zakładem Teoretycznych Podstaw Edukacji. Teoretyk i praktyk zajmujący się psychoprofilaktyką i terapią. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów psychologii i pedagogiki twórczości, arteterapii, problemów edukacji dzieci i młodzieży z utrudnieniami rozwoju oraz diagnozy, profilaktyki i terapii dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka i współautorka monografii oraz artykułów poświęconych edukacji, wspieraniu i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży.

Maria Gąbin-Kwiecień

Maria Gąbin-Kwiecień

Edukator w zadaniach Grantów Śląskiego Kuratora Oświaty 2008 - 2010, wieloletni dyrektor zespołu szkół. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i ministerialnych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN. Stopień specjalizacji z zakresu organizacji i zarządzania.

Małgorzata Budzyńska

Małgorzata Budzyńska

Pisarka, absolwentka iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jej debiutem literackim (1997) było opowiadanie „Pomost", za które otrzymała nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Wiadomości Kulturalne (grudzień 1996). Kolejnym etapem była seria książek o młodej warszawiance, Ali Makocie. Zapiskom i notatnikom Ali towarzyszy seria „Ala Makota poleca - Sekretnik (czyli kalendarz nastolatki). Małgorzata Budzyńska zajmuje się także tłumaczeniami z języka hiszpańskiego i angielskiego.

dr Szymon Strojny

Szymon Strojny

Wykładowca w Katedrze Handlu i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: promocja, zarządzanie sprzedażą, obsługa klienta, polityka cenowa przedsiębiorstw, strategie marketingowe przedsiębiorstw. Aktywność dydaktyczna z zakresu: marketing, zarządzanie działem sprzedaży, marketingowe strategie cen, obsługa klienta, analiza i strategie konkurencji.

dr Daniel Kukla

Daniel Kukla

Doktor nauk humanistycznych. Doradca zawodowy. Pracownik Zakładu Doradztwa Zawodowego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w kraju i zagranicą w językach kongresowych. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji i sympozjów. Aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w Polsce. Specjalizuje się w poradnictwie zawodowym i doradztwie personalnym. Wśród ważniejszych publikacji można wymienić m.in.: „Komunikacja w doradztwie zawodowym” (2008), „Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka. Wybrane obszary” (2009). Preorientacja i orientacja zawodowa w edukacji (2010).

Tomasz Szponder

Tomasz Szponder

Prezes i współzałożyciel poznańskiego Domu Wydawniczego "Rebis".

Wojciech Eichelberger

Wojciech Eichelberger

Absolwent psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psychoterapeuta i trener. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii w Warszawie. W swoich projektach szkoleniowych i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka. Autor i współautor wielu popularnych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości. Współtwórca programów telewizyjnych popularyzujących wiedzę i refleksję z obszaru psychologii egzystencjalnej. Publikuje wywiady, felietony i eseje m.in. w "Zwierciadle", "Charakterach", "Polityce", "Więzi", "Życiu Duchowym".

dr Andrzej Wodecki

Andrzej Wodecki

MBA, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS w Lublinie. Aktywnie uczestniczy w wielu polskich i międzynarodowych projektach z zakresu e-learning i społeczeństwa informacyjnego. Specjalizuje się w rozwoju start-up’ów (obszar biznesu elektronicznego), doradztwie strategicznym (szczególnie w obszarze szkolnictwa wyższego), problematyce kapitału intelektualnego oraz wdrożeniach systemów ERP w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Od wielu lat wykładowca na najlepszych polskich programach MBA. Pasjonat kultury antycznej, fitnessu i świętego spokoju na wsi.

dr Marek Szewczyk

Marek Szewczyk

Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, doktor nauk ekonomicznych, pracownik Zakładu Makroekonomii na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodatkowe doświadczenie zawodowe: przedsiębiorstwa przemysłowe, administracja, banki. Zainteresowania naukowe: system bankowy i jego funkcjonowanie.

dr Cezary Jastrzębski

Cezary Jastrzębski big

Adiunkt Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielach. Zajmuje się turystyką, dziejami regionu w widłach Wisły i Pilicy, geografią historyczną.

dr Edyta Kowalczyk

Edyta Kowalczyk

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie w zakresie psychologii. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii przemysłowej. Absolwentka podyplomowych studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie dziennikarstwa i komunikacji medialnej (2007) oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie doradztwa zawodowego (2008). Pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Konsultant i szkoleniowiec w Competency Institute w Warszawie. Założycielka Instytutu Kultury Organizacji i Rozwoju Zawodowego.

Małgorzata Wirecka-Zemsta

Małgorzata Wirecka-Zemsta

Psycholog kliniczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach, posiada doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu specjalistycznych szkoleń i warsztatów, m.in. z zakresu komunikacji, negocjacji, podejmowania decyzji, kształtowania cech przywódczych, autoprezentacji oraz rozwoju kadr, motywowania i zarządzania.

dr Maria Sroczyńska

Maria Sroczyńska big

dr Maria Sroczyńska

dr Danuta Kossak

Danuta Kossak big

dr Danuta Kossak

dr Magdalena Rycerz-Fiuk

Magdalena Rycerz-Fiuk

Absolwentka Wydziału Germanistyki, publicystyki i wiedzy o komunikacji Uniwersytetu Wiedeńskiego, trener autoprezentacji. Obszar naukowy: asertywność, komunikacja perswazyjna, rola komunikacji interpersonalnej w społeczeństwie informacyjnym, mowa ciała. Zainteresowania: psychologia, parapsychologia, socjologia.

Paweł Kapica

Paweł Kapica

Trener, menedżer, artysta, Dyrektor oddziału ASDIMO w Gdańsku. Jest pasjonatem rozwoju. Uwielbia przekazywać innym swój entuzjazm i pozytywną energię. W swojej pracy trenera szczególną uwagę zwraca na skuteczne przekazywanie informacji oraz na twórcze wykorzystanie potencjału zarówno poszczególnych uczestników, jak i całej grupy. W pełni utożsamia się z tym, czego uczy. Specjalizuje się w tematyce kreatywności i skutecznym komunikowaniu się. Twórca unikatowej metody wspierania rozwoju kariery artystów.

Katarzyna Kowalska-Jarnot

Katarzyna Kowalska-Jarnot

Trener i konsultant ASDIMO. Praktyk NLP. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z Public Relations. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pisze pracę doktorską z zagadnień związanych z kreowaniem wizerunku firmy. Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki oraz Consulting and Training Institute. Od lat interesuje się rozwojem i doskonaleniem kompetencji osobistych. Wierzy, że można świadomie kierować sobą i swoim życiem, tak aby być bardziej efektywnym, spełnionym i usatysfakcjonowanym.

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura

Ewa Stachura

Architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, doktor habilitowany nauk technicznych; adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (na kierunku Gospodarka Przestrzenna). Wykładowca zagadnień z obszaru architektury i urbanistyki, nieruchomości i komunikacji wizualnej; prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia, treningi i prezentacje dla środowisk biznesowych. Autorka książek oraz artykułów z dziedziny gospodarowania nieruchomościami, architektury, komunikacji marketingowej a także historii architektury. Właściciel i projektantka w pracowni architektonicznej.

dr Tomasz Kopczyński

Tomasz Kopczyński

dr Tomasz Kopczyński

prof. Alina Matuszak-Flejszman

Alina Matuszak-Flejszman

Profesor w Katedrze Znormalizowanych Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista w zakresie zarządzania środowiskowego oraz możliwości zastosowania systemowego podejścia do zarządzania jakością, środowiskowego i bhp w organizacji. Pełnomocnik Rektora ds. Ekologii. Auditor wiodący ISO 9001 i ISO 14001 z kwalifikacjami weryfikatora EMAS. Właściciel firmy doradczej, wdrożyła w kilkuset organizacjach systémy zarządzania, m.in. systémy zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 oraz systémy ekozarządzania i audytu EMAS.

dr Jakub Jasiczak

Jakub Jasiczak big

dr Jakub Jasiczak

dr Piotr Stobiecki

 Piotr Stobiecki

Doktor nauk ekonomicznych. Jako adiunkt prowadzi zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Jest wykładowcą Szkoły Giełdowej przy GPW w Warszawie, a także członkiem rad nadzorczych spółek publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z audytem, doradztwem transakcyjnym oraz rynkiem kapitałowym. Zarządza i nadzoruje projekty z zakresu fuzji i przejęć.

Katarzyna Grabiec

Katarzyna Grabiec big

Katarzyna Grabiec

dr Marcin Gołembski

Marcin Gołembski

Doktor nauk ekonomicznych – adiunkt w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Trener, konsultant w zakresie strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, metod organizacji i zarządzania, przywództwa.
Praktyczne doświadczenia, na podstawie których rozwiązuje problemy biznesowe klientów, zdobywał pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze w przedsiębiorstwach działających zarówno w branży produkcyjnej jak i usługowej. Był współautorem programów szkoleniowych realizowanych w ramach ogólnopolskich projektów finansowanych przez UE. Jest współautorem i prowadzącym projekty biznes coaching’u dla top management’u jednego z największych banków w Polsce.

Malwina Faliszewska

Malwina Faliszewska big

Absolwentka SGH na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego na UW. Pracuje w Banku BPH jako asystentka Wiceprezesa Zarządu Banku dla Pionu Zarządzania Ryzykiem. Prywatnie mama 2 córek. Pasjonatka rozwoju osobistego i odkrywania w ludziach ich możliwości twórczych.

Małgorzata Romaniuk

Małgorzata Romaniuk big

Absolwentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od marca 2011 r na stanowisku Dyrektora Zaradzającego Obszarem Operacji Ryzyka Hipotecznego w Banku BPH GE Capital Group. Uczestniczyła w licznych szkoleniach korporacyjnych – szkoliła swój warsztat menedżerski w ramach Crotonville curriculum oraz szkoleniu Six Sigma (zakończone certyfikacją Green belt), ukończyła również programu korporacyjny Collections Leadership Development Program. Jest zaangażowana w działania Women’s Network, pełni także rolę lidera Zespołu ds. walki z nałogiem tytoniowym w ramach programu HealthAhead.

Agnieszka Bierawska

Agnieszka Bierawska big

Agnieszka Bierawska

Sebastian Wons

Sebastian Wons big

Sebastian Wons

Iwona Przeczek

Iwona Przeczek big

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego o kierunku Skarbowość oraz Integracja Europejska. Trener Banku BPH S.A. w zakresie sprzedaży Kredytów Gotówkowych, Kart Kredytowych, Kont Osobistych, Lokat, Ubezpieczeń. Specjalista ds. szkoleń z zakresu tzw. „Technik Miękkich”, a w szczególności technik sprzedażowych, postaw negocjacyjnych oraz rozwijania tych umiejętności u sprzedawców. Prywatnie szczęśliwa mama.

Andrzej Markiewicz-Markielewicz

Andrzej Markiewicz-Markielewicz big

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W bankowości od 2007 roku. Obecnie pracuje w Banku BPH na stanowisku specjalisty ds. szkoleń. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na rzetelne a zarazem skuteczne przekazywanie informacji.

dr Dobiesław Tymoczko

Dobiesław Tymoczko

Doktor nauk ekonomicznych, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Finansowego NBP. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Zarządzania Finansowego w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Jest autorem opracowań z zakresu funkcjonowania systemu finansowego i rynków finansowych.

dr Wojciech Wiza

Wojciech Wiza big

dr Wojciech Wiza

Hanna Wawrzyniak

Hanna Wawrzyniak

Założycielka Instytutu Monitorowania Talentów specjalizującego się w badaniach predyspozycji zawodowych oraz talentów u dzieci. Z wykształcenia psycholog, absolwentka podyplomowych studiów menedżerskich z Zarządzania Zasobami Pracy na SGH w Warszawie oraz Akademii Trenera na WSB w Poznaniu. Specjalizuje się w analizie profili osobowych i zawodowych przydatnych do tworzenia ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

Łukasz Misiukanis

Łukasz Misiukanis

Dyrektor Generalny w Socializer, Prezes Zarządu. Wcześniej przez 8 lat związany z Synerway S.A., której był założycielem i wieloletnim wiceprezesem (firma specjalizuje się w budowaniu kampanii e-marketingowych oraz dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla branży turystycznej). Zawodowo interesuje się wszystkim, co jest związane z e-commerce, rozwojem internetu oraz mediami społecznościowymi. Członek Mensa Polska, uzależniony od Facebooka, lubi jazdę rowerem i Vespą, skoczek spadochronowy, uwielbia prędkość i wysokość.

Mateusz Fatek

Mateusz Fatek

Właściciel Biura Tłumaczeń "FATIX"

Lech Pilecki

Lech Pilecki big

Z wykształcenia inżynier budownictwa lądowego, biznesmen. Prezes Zarządu Podlaskiego Klubu Biznesu.

dr Paweł Topol

Paweł Topol

Autor kieruje Pracownią Edukacyjnych Zastosowań Informatyki Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Od kilku lat jest też wykładowcą online w Appalachian State University (USA). Obszary jego zainteresowań badawczych to: innowacje w e-nauczaniu, technologie informacyjne w kształceniu nauczycieli, funkcjonalność edukacyjna trójwymiarowych światów wirtualnych oraz - również jako anglisty - nauka języków obcych wspomagana komputerowo (CALL). Jest autorem książki Intermedialne nauczanie języka obcego oraz licznych publikacji polskich i zagranicznych.

dr Mateusz Juchniewicz

Mateusz Juchniewicz

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH, adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH. Współzałożyciel Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Projektami. Organizator oraz uczestnik kilku projektów naukowo-badawczych. Specjalizuje się w zagadnieniu dojrzałości projektowej. Prowadzi zajęcia na temat dojrzałości projektowej oraz zagadnień jakości w zarządzaniu projektami na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami.

Andrzej Słonecki

Andrzej Słonecki big

Andrzej Słonecki

Sylwester Pilipczuk

Sylwester Pilipczuk big

Sylwester Pilipczuk

dr Anna Gardocka-Jałowiec

Anna Gardocka-Jałowiec

dr Anna Jałowiec-Gardocka

prof. Beata Skowron-Mielnik

Beata Skowron-Mielnik

dr Beata Skowron-Mielnik

dr Piotr Drygas

Piotr Drygas

dr Piotr Drygas

dr Magdalena Małkowska-Borowczyk

Magdalena Małkowska-Borowczyk

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca na studiach MBA, podyplomowych, magisterskich i licencjackich. Kierownik studiów podyplomowych "Analizy rynkowe i strategiczne" na UEP. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół dwóch obszarów: zarządzania strategicznego (uwarunkowania wyborów strategicznych, ryzyko w zarządzaniu strategicznym, zrównoważony rozwój przedsiębiorstw) oraz zarządzania w handlu detalicznym (konkurencyjność przedsiębiorstwa handlowego, zarządzanie marką w handlu, marki własne).

prof. Paweł Marszałek

Paweł Marszałek

Adiunkt w Katedrze Bankowości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze to: bankowość, praktyka i teoria polityki gospodarczej, historia myśli ekonomicznej, stabilność finansowa, bankowość centralna.

Ewa Nowak

Ewa Nowak

Z wykształcenia pedagog terapeuta. Pisarka, autorka ponad dwudziestu powieści dla młodzieży. Wielokrotnie nagradzana w konkursach literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Beata Kosiacka

Beata Kosiacka

Psychopedagog kreatywności. Z zamiłowania trenerka rozwoju osobistego. Założycielka Założycielka Babskiej Dżungli, w której chce dzielić się z innymi kobietami swoimi odkryciami i doświadczeniami, nawzajem inspirować i wspierać w działaniu.

Małgorzata Floraszek

Małgorzata Floraszek

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła podyplomowe studia Kompetencji Wychowawczych oraz podyplomowe studia Profesjonalizacji Kompetencji Nauczyciela. Ukończyła podstawowy kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT, a obecnie kontynuuje kształcenie w zaawansowanym cyklu szkoleń w tym kierunku. Ambasadorka metody „kids skills” w Polsce. Pracuje jako psycholog i terapeuta w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Opracowała autorski program warsztatów i szkoleń związanych z zagadnieniem porozumienia oraz współdziałania.

Magdalena Wilman

Magdalena Wilman big

Absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej, kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Politechniki Radomskiej, kierunku Ekonomii. Trener w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; szkoleń z marchandisingu; obsługi klienta; metodyki prowadzenia szkoleń i coachingu; zarządzania konfliktem. Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Kornelia Bem-Kozieł

Kornelia Bem-Kozieł

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie ukończyła zarówno studia magisterskie, jak i doktoranckie. Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomi i Prawa w Kielcach. Współpracuje jako trener m.in. z takimi firmami jak SEKA S.A., ABAKUS Konsulting, SiR. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół społecznej odpowiedzialności biznesu. Prywatnie uwielbia podróże i interesuje się fotografią.

Emilia Kijanka

Emilia Kijanka

Asystent na Wydziale Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Absolwentka Wydziału Prawa i Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują sie wokół logiki, teorii polityki i systemów politycznych. Rozprawę doktorską pisze na temat prezydentury George`a W. Busha.

Monika Zawadzka-Chłopek

Monika Zawadzka-Chłopek big

Monika Zawadzka-Chłopek

Piotr Hnidan

Piotr Hnidan big

Piotr Hnidan

Anna Resler

Anna Resler

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta systemowy, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Oddziale Dziennym przy Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, współpracuje m.in. z CTM, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu (kurs podstawowy i kurs zaawansowany) oraz w trakcie innych szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy i psychoterapii. Od kilku lat prowadzi treningi i warsztaty m.in. z zakresu psychoterapii, komunikacji, umiejętności społecznych oraz sztuki prezentacji dla wychowawców, nauczycieli i firm. Autorka książek i artykułów w literaturze naukowej i popularno-naukowej.

prof. Wojciech Czakon

Wojciech Czakon

Skupia swoje badania wokół zjawisk międzyorganizacyjnych, w tym koopetycji, orkiestracji sieci, kotwiczenia firm czy przepływów wiedzy pomiędzy organizacjami. Prowadzi zajęcia dla na uczelniach polskich, francuskich i belgijskich. Współpracuje z badaczami z wielu krajów Europy, także w Europejskiej Akademii Zarządzania gdzie pełni rolę przedstawiciela Polski. Autor ponad 120 publikacji, w tym 4 książek.

Bogumiła Barańska

Bogumiła Barańska

Socjolog, psycholog społeczny, adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Konsultant i trener firm szkoleniowych. Specjalista w zakresie zarządzania publicznego, komunikacji społecznej, interpersonalnej ,negocjacji i public relations. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu zagadnień społecznych.

Jolanta Łebek

Jolanta Łebek big

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Organizacja Pomocy Społecznej) oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie (Doradztwo Zawodowe). Wieloletni pracownik w sektorze oświaty, w tym 13 letni staż pracy jako pedagog szkolny. Aktualnie pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr2 w Sosnowcu, gdzie zajmuje się m.in. diagnozą pedagogiczną oraz preferencji edukacyjno – zawodowych uczniów. Od 2008 roku nadzoruje wdrażanie Miejskiego Systemu Doradztwa Zawodowego w Sosnowcu.

prof. Eugeniusz Gatnar

Eugeniusz Gatnar

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki zawodowo związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ekonometrią, informatyką ekonomiczną oraz statystyką.

dr hab. Maciej Cieślukowski

Maciej Cieślukowski

Adiunkt hablilitowany w katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Problematyka naukowo-badawcza: finanse publiczne, finanse UE, podatki w Polsce i innych państwach UE, zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy UE.

Joanna Dolecka

Joanna Dolecka big

p. Joanna Dolecka

dr Michał Trzęsiok

Michał Trzęsiok

Doktor nauk ekonomicznych, od wielu lat związany z Katedrą Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zajmuje się badaniem i rozwijaniem metod wielowymiarowej analizy statystycznej, czyli narzędziami matematycznego i statystycznego modelowania zjawisk ekonomicznych. Poszukiwanie rozwiązań problemów natury ekonomicznej z wykorzystaniem aparatu matematycznego oraz wyjaśnianie i nauczanie takich zagadnień są wciąż dla niego źródłem inspiracji i satysfakcji.

Marcin M. Drews

Marcin M. Drews

Dziennikarz, pisarz, nauczyciel akademicki. Współtwórca pierwszej polskiej gry przygodowej na PC. Od 1990 roku nieprzerwanie w branży dziennikarskiej. Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Twórców i Organizatorów Kultury. Autor dwóch książek, wielu reportaży telewizyjnych i prasowych, czterech zrealizowanych scenariuszy do gier, opowiadań nagradzanych w ogólnopolskich konkursach literackich oraz kilku referatów naukowych, w tym pierwszego w Polsce opracowania na temat zjawiska diaporamy. Członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Obecnie scenarzysta i PR manager w Can't Stop Games - spółce będącej liderem gier społecznościowych.

mł. insp. Maciej Karczyński

Maciej Karczyński

Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

nadkom. Marcin Zimoń

Marcin Zimoń big

Nadkomisarz, Wydział Prewencji, Stołeczna Komenda Policji. Doświadczenie w pracy w pionie kryminalnym, komórki dochodzeniowo-śledcze, zwalczania przestępczości gospodarczej oraz w pionie prewencyjnym i w komórkach wywiadowczych, nieletnich i patologii. Od 2004 roku na stanowiskach kierowniczych wydziałów właściwych do spraw prewencji w Komendach Rejonowych Policji garnizonu stołecznego. Od 2008 roku na stanowisku eksperta w Wydziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Nadzoruje realizację zadań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, opracowuje programy prewencyjne, prowadzi szkolenia dla funkcjonariuszy oraz podmiotów zewnętrznych.

Andrzej Karolczyk

Andrzej Karolczyk big

Terapeuta, specjalista terapii uzależnień Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "Droga", mediator rodzinny metodą N.V.C.(Porozumienie bez przemocy), wg metody Marshalla Rosenberga.

Agata Kilon

Agata Kilon big

mgr Agata Kilon

Bartosz Głodowski

Bartosz Głodowski

Prezes Zarządu Beer Fingers.

prof. Ewa Czerniawska

Ewa Czerniawska

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekan Wydziału Psychologii UW (od 2008). Zajmuje się badaniami nad metapoznaniem i aktywnością strategiczną, nad wpływem muzyki na procesy poznawcze oraz funkcjami węchowymi człowieka. Jest autorką, współautorką i redaktorką 8 prac zwartych, m.in. Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się z tekstów podręcznikowych (1999), Psychologia węchu i pamięci węchowej (wspólnie z J.M. Czerniawską-Far, 2007), Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze (wspólnie z M. Ledzińską, 2011) oraz ponad 80 artykułów i rozdziałów.

Katarzyna Pietraszek

Katarzyna Pietraszek

Psycholog, metodyk nauczania online w Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH. Doświadczenie dydaktyczne zdobywała w pracy z młodzieżą i dorosłymi jako trener i wykładowca akademicki. Zainteresowania naukowe: psychologia różnic indywidualnych, metodologia badań społecznych, wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce.

dr Alicja Długołęcka

Alicja Długołęcka

Absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim,  doktor nauk humanistycznych. Od wielu lat zajmuje się edukacją psychoseksualną i seksualnością kobiet - prowadzi szkolenia dla specjalistów i młodzieży, jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim i Seksuologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz Akademii Medycznej i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, autorką licznych książek i artykułów z tego zakresu m.in. podręcznika dla gimnazjalistów do „wychowania do życia w rodzinie” i monografii „Edukacja seksualna”, „Jak się kochać” i „Seks na wysokich obcasach”oraz niedawno wydanej książki dla dzieci „Zwykła książka o tym, skąd się biorą dzieci”. Swoją pracę naukową i popularyzatorską poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu „zdrowia seksualnego”.

dr Marta Pawelec

Marta Pawelec big

dr Marta Pawelec

dr Urszula Kurczewska

Urszula Kurczewska big

dr Urszula Kurczewska

dr Marcin Szplit

Marcin Szplit

Doktor zarządzania, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Hobby: narciarstwo.

Barbara Kopacz

Barbara Kopacz

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, wykładowca akademicki, specjalizuje się w profilaktyce i psychoedukacji, rozwoju osobowym, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia.

dr hab., prof. nadz. UEP Jacek Trębecki

Jacek Trębecki big

dr Jacek Trębecki

dr Baha Kalinowska-Sufinowicz

Baha Kalinowska-Sufinowicz big

dr Baha Kalinowska-Sufinowicz

Rafał Kołodziej

Rafał Kołodziej big

p. Rafał Kołodziej

Jakub Sieradzki

Jakub Sieradzki big

p. Jakub Sieradzki

Anna Baran

Anna Baran big

p. Anna Baran

Joanna Banaś

Joanna Banaś big

p. Joanna Banaś

Sylwia Wcisło

Sylwia Wcisło big

p. Sylwia Wcisło

dr Barbara Przywara

Barbara Przywara big

dr Barbara Przywara

Urszula Kąkol

Urszula Kąkol big

p. Urszula Kąkol

Ruslan Harasym

Ruslan Harasym big

p. Ruslan Harasym

Anna Wojtowska

Anna Wojtowska big

p. Anna Wojtowska

dr Zygmunt Kruczek

Zygmunt Kruczek

Doktor nauk o kulturze fizycznej, kierownik Zakładu Geografii Turystyki AWF w Krakowie, adiunkt w Zakładzie Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w badaniach nad atrakcjami turystycznymi, regionalnymi aspektami geografii turystyki, promocją i informacją turystyczną oraz nad kadrami turystycznymi. Autor, współautor i redaktor wielu podręczników.

dr Izabela Sowa

Izabela Sowa

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jej zachowania naukowe koncentrują się wokół zachowań młodych konsumentów, konsumeryzmu i badań marketingowych. Kierownik projektów realizowanych na rzecz praktyki gospodarczej.

Piotr Dąbrowski

Piotr Dąbrowski big

p. Piotr Dąbrowski

Beata Szynalska-Skarżyńska

Beata Szynalska-Skarżyńska big

p. Beata Szynalska-Skarżyńska

Ewa Waszkiewicz

Ewa Waszkiewicz big

p. Ewa Waszkiewicz

dr Marcin Stencel

Marcin Stencel big

dr Marcin Stencel

dr Lilianna Kostańska

Lilianna Kostańska big

dr Lilianna Kostańska

dr Wiesław Poleszak

Wiesław Poleszak big

dr Wiesław Poleszak

Łukasz Wątroba

Łukasz Wątroba big

p. Łukasz Wątroba

dr Wojciech Misterek

Wojciech Misterek big

dr Wojciech Misterek

Magdalena Zientalska

Magdalena Zientalska

p. Magdalena Zientalska

Małgorzata Pielecka-Sikorska

Małgorzata Pielecka-Sikorska big

p. Małgorzata Pielecka-Sikorska

Maciej Maniecki

Maciej Maniecki big

p. Maciej Maniecki

Sylwia Wiktor

Sylwia Wiktor big

p. Sylwia Wiktor

dr Małgorzata Dubis

Małgorzata Dubis big

dr Małgorzata Dubis

Małgorzata Strzyż-Beściak

Małgorzata Strzyż-Beściak big

p. Małgorzata Strzyż-Beściak

Wiesław Rozłucki

Wiesław Rozłucki

Ekonomista, współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej pierwszy prezes (1991–2006). Od 2005 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Roboczego Europejskiej Federacji Giełd (FESE).

Maciej Stypułkowski

Maciej Stypułkowski

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Od ponad 8 lat prowadzi dynamicznie rozwijającą się księgarnię interntową selkar.pl. Największy sprzedawca książek na Allegro. Firma może pochwalić się licznymi nagrodami (Laur Klienta w kategorii Odkrycie roku 2010, 1 miejsce w rankingu Opineo.pl i Skapiec.pl, Laureat Rankingu Zaufane Opinie 2010, 3 miejsce w kategorii Multimedia w Rankingu Zaufane Opinie Ceneo.pl 2011, 8 miesjce wśród księgarni w Rankingu sklepów internetowych 2012 Money.pl.)

Marcin Poniedziałek

Marcin Poniedziałek

Ekonomista. Doświadczenie zawodowe korporacyjne na stanowiskach Regionalnego Kierownika Sprzedaży, Dyrektora d.s. Kluczowych Klientów, Dyrektora Operacyjnego oraz Prezesa Zarządu w spółce produkcyjnej. Specjalizuje się w procesach reorganizacji i komercjalizacji przedsiębiorstw

Anna Pisula

Anna Pisula big

p. Anna Pisula

prof. dr hab. Piotr Banaszyk

Piotr Banaszyk

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny UEP. Prorektor ds. Edukacji i Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kamil Kawecki

Kamil Kawecki big

Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w Katedrze Przedsiębiorczości. W pracy naukowej oraz dydaktycznej koncentruje się na obszarach innowacyjności oraz przedsiębiorczości. Pomysłodawca i współzałożyciel spółki Silesia Industrial Group. Poza działalnością naukową oraz biznesową pracuje w organizacji pożytku publicznego Fundacja Proventus S.K.A., gdzie jest głównym koordynatorem projektów fundacji. Specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji finansowych z Funduszy Unii Europejskiej. W wolnym czasie jest zapalonym graczem tenisa ziemnego oraz squasha.

Iwona Serafin

Iwona Serafin

Pracownik Biura Projektów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prowadzi zajęcia dla studentów z tematyki związanej z zarządzaniem projektami oraz z zakresu funkcjonowania UE; realizatorka lekcji europejskich dla dzieci i młodzieży z ramienia Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie.

Katarzyna Stępak

Katarzyna Stępak

Absolwentka studiów uzupełniających magisterskich na dwóch kierunkach, tj. na Stosunkach Międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Konsultant ds. europejskich i międzynarodowych w Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, działającym pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

dr inż. Agata Szmulik

Agata Szmulik big

dr inż. Agata Szmulik

Wojciech Pitura

Wojciech Pitura big

p. Wojciech Pitura

dr Konrad Walczyk

Konrad Walczyk big

dr Konrad Walczyk

Wiktor Krasa

Wiktor Krasa big

p. Wiktor Krasa

prof. Zenon Stachowiak

Zenon Stachowiak big

Profesor, wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Należy do ścisłej czołówki specjalistów w dziedzinie ekonomiki obrony, prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną w obszarze teorii i praktyki makro- i mikroekonomii oraz finansów, z ukierunkowaniem na relacje zachodzące pomiędzy gospodarką narodową a systemem obronnym państwa

dr Renata Zaborek

Renata Zaborek big

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, w zakresie pedagogiki. Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

dr Anetta Janowska

Anetta Janowska big

dr Anetta Janowska

prof. Adam Winiarz

Adam Winiarz big

prof. Adam Winiarz

dr Marek Białach

Marek Białach big

dr Marek Białach

Robert Olak

Robert Olak big

p. Robert Olak

Dariusz Fryziel

Dariusz Fryziel big

Absolwent kierunku psychologia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Praktyk - doradca ds. personalnych, zawodowo zajmuje się projektami HR, szkoleniami, zadaniami rozwojowymi, wsparciem menadżerów, relacjami międzyludzkimi. Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Justyna Gruszczyńska

Justyna Gruszczyńska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku psychologia, specjalność: psychologia rodziny. Pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie zajmuje się selekcją i rekrutacją pracowników, a także prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji miękkich oraz trening pamięci i koncentracji uwagi dla słuchaczy Akademii 50+. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne dla studentów z psychologii.

dr Krzysztof Celka

Krzysztof Celka

Adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest wykładowcą i konsultantem w zakresie zarządzania nieruchomościami, inwestycji w nieruchomości i analiz rynku nieruchomości. Współautor projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania projektami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości.

Joanna Hady

Joanna Hady

Doktorantka na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Instytutu Badań i Analiz Finansowych. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego WSIiZ w Rzeszowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów m.in. z ekonomii, organizacji i zarządzania oraz negocjacji. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, technik sprzedaży i negocjacji oraz negocjacji międzynarodowych w kontekście różnic kulturowych.

dr Bartosz Hordecki

Bartosz Hordecki

Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Specjalizuje się w badaniach przemian współczesnych dyskursów społeczno-politycznych oraz kultur polityczno-prawnych (zwłaszcza polskiej i rosyjskiej). Jego dziedzina zainteresowań badawczych to również nowe media i ich wpływ na postawy społeczne.

dr Justyna Światowiec-Szczepańska

Justyna Światowiec-Szczepańska big

dr Justyna Światowiec-Szczepańska

Michał Czekalski

Michał Czekalski big

p. Michał Czekalski

dr Mariusz Sagan

Mariusz Sagan big

dr Mariusz Sagan

Beata Kardasz

Beata Kardasz big

Pedagog z 20-letnim stażem pracy, ceniony nauczyciel i wychowawca: jest nauczycielem języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, a obecnie też zastępcą dyrektora do spraw wychowawczych. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z wiedzy o kulturze oraz liczne kursy o tematyce psychologicznej.

dr Robert Góra

Robert Góra

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Katedry Agromarketingu na Wydziale Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 1998 roku pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie , gdzie obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Ekonomicznego. W działalności dydaktycznej i badawczej koncentruje się na problematyce marketingowej. Jest ekspertem w zakresie rozwoju strategicznego jednostek samorządu terytorialnego (wykonawcą kilkunastu strategii).

dr Joanna Wójcik

Joanna Wójcik big

dr Joanna Wójcik

Marta Wojtowicz-Błąd

Marta Wojtowicz-Błąd big

p. Marta Wojtowicz-Błąd

prof. Jan Pomorski

Jan Pomorski big

prof. Jan Pomorski

Bartosz Burek

Bartosz Burek big

Założyciel i prezes Zarządu firmy City-nav Sp. z o.o., właściciel serwisu Jakdojade.pl

dr Katarzyna Martowska

Katarzyna Martowska

Doktor psychologii, Adiunkt w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół problematyki różnic indywidualnych w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Zajmuje się również konstrukcją testów i kwestionariuszy (współautorka m.in. narzędzi do pomiaru inteligencji, stylów kierowania, temperamentu, kompetencji społecznych) i adaptacją narzędzi psychologicznych (Lista Przymiotnikowa ACL, Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella).

dr Marian Stefański

Marian Stefański big

dr Marian Stefański

dr Dariusz Malinowski

Dariusz Malinowski

Doktor Nauk Ekonomicznych, zawodowo związany Teorii Systemów Ekonomicznych SGH. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się głównie na zagadnieniach makroekonomicznych i obejmują między innymi kwestie: finansów publicznych i polityki budżetowej, polityki pieniężnej banków centralnych.

dr hab. inż., prof. nadz. UEP Magdalena Ankiel

Magdalena Ankiel

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, pracownik Katedry Marketingu Produktu. Prowadzone zajęcia dydaktyczne: Podstawy marketingu, Zarządzanie produktem, Zachowania uczestników rynku, Opakowanie w strategii marketingowej. Zainteresowania pozanaukowe: brydż, muzyka, kino.

prof. Zbigniew Dworzecki

Zbigniew Dworzecki big

prof. Zbigniew Dworzecki

dr Karol Łopaciński

Karol Łopaciński

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Główne obszary jego zainteresowań naukowych związane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w działalności marketingowej przedsiębiorstw. W szczególności zajmuje się on badaniami w zakresie skuteczności promocji internetowej.

Krystyna Salitra

Krystyna Salitra

Wykładowca, trener, coach. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Podyplomowych Studiów Coachingu. Ukończyła również roczny program Innowacje i Polityka Edukacyjna na Uniwersytecie Bostońskim jako stypendystka Fulbrighta. Prowadzi zajęcia z dydaktyki na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim. Wieloletni doradca metodyczny i konsultant nauczycieli w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Trener – praktyk z dwudziestoletnim stażem prowadzenia szkoleń głównie z zakresu doskonalenia kompetencji uczenia się, organizowania procesu kształcenia, a także komunikacji interpersonalnej i coachingu.

dr hab. Magdalena Sobocińska

Magdalena Sobocińska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Badań Marketingowych w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce związanej z funkcjonowaniem rynku kultury, badaniami marketingowymi, zastosowaniem Internetu w marketingu, zachowaniami konsumentów i ich uwarunkowaniami, komunikacją marketingową. Autorka i współautorka ponad 150 publikacji naukowych, wydanych w formie monografii, udziałów w monografiach oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jest pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. realizacji ogólnouczelnianych przedmiotów fakultatywnych „Akademia Filmu Polskiego” oraz „Akademia Kina Światowego”. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji produkcji mediów cyfrowych w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, w której prowadzi zajęcia.

dr Marcin Haberla

Marcin Haberla

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik Katedry Badań Marketingowych w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Akredytowany trener przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W kręgu jego specjalizacji znajdują się: przedsiębiorczość akademicka, biznes plan, badania rynkowe, marketing, marketing terytorialny wraz z przygotowaniem produktu turystycznego, public relations, techniki sprzedaży, merchandising, profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta, budowa własnego przedsiębiorstwa.

dr Aleksandra Kuźminska-Haberla

 Aleksandra Kuźminska-Haberla

Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z zakresu różnic kulturowych w biznesie międzynarodowym, marketingu międzynarodowego oraz promocji gospodarczej. Posiada doświadczenie w pracy w środowisku multikulturowym, m.in. w USA oraz Wielkiej Brytanii.

dr Krzysztof Biernacki

Krzysztof Biernacki

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Adiunkt w Katedrze Finansów, Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Badania naukowe prowadzi w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem systemów podatkowych w Polsce i na świecie. Autor ponad 80 publikacji o charakterze naukowym i zawodowym. Trener wielu szkoleń z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw oraz prawnych regulacji związanych z obrotem gospodarczym.

dr Magdalena Daszkiewicz

Magdalena Daszkiewicz

Adiunkt w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca, trener i konsultant. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Od wielu lat prowadzi wykłady, szkolenia i badania z obszaru komunikacji marketingowej i zarządzania marketingowego. Autorka licznych publikacji z tego zakresu. Ekspert w dziedzinie kreowania wizerunku i public relations. W kręgu jej zainteresowań mieszczą się: kreowanie wizerunku (marki, firmy, organizacji niedochodowej), public relations, marketing społeczny, marketing terytorialny.

Karolina Cynar

Karolina Cynar big

p. Karolina Cynar

dr Maria Roszkowska-Śliż

Maria Roszkowska-Śliż

Doktor Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Zawodowo związana z Katedrą Teorii Zarządzania SGH. W pracy badawczej i dydaktycznej specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, Public Relations i zarządzania innowacjami, w szczególności w odniesieniu do nowych mediów i gospodarki sieciowej.

dr Michał Kucia

Michał Kucia

Adiunkt w Katedrze Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Naukowo zajmuje się szeroko rozumianym e-biznesem.
Stale współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie optymalizacji działalności handlowej w Internecie oraz e-marketingu. Posiada również doświadczenie w projektowaniu serwisów aukcyjnych. Ponadto był kierownikiem i wykonawcą w ponad 25 projektach badawczych na rzecz praktyki gospodarczej.
Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji z zakresu handlu elektronicznego oraz Internetu w marketingu, w tym m.in.: „Konsument w dobie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy" (2010) "Produkty i marki w opinii e-konsumentów" (2011) czy „The retail trade in Europe – diagnosis and future prespectives" (2015). Jest członkiem Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingowego. Kierownik studiów podyplomowych Menedżer e-commerce i social media. Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz University of Tilburg w Holandii.

dr Maria Buszman

Maria Buszman

Ekspertka w zakresie komunikacji i rozwoju, prezes firmy Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie, kierownik studiów podyplomowych "Public relations – nowoczesna komunikacja w praktyce" i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 2001 roku doradza, szkoli, przygotowuje badania, strategie i zarządza projektami w dziedzinie komunikacji i rozwoju. Zrealizowała ponad 500 projektów i 3000 godzin szkoleniowych.

prof. Lucyna Skorecka

Lucyna Skorecka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Brała udział w projektowaniu założeń edukacyjnych w ramach projektu prowadzonego przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kopenhadze. W swoim dorobku posiada pozycje zwarte oraz znaczącą ilość artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach. Jest autorem i współautorem licznych warsztatów i kursów dla nauczycieli i studentów. Posiada licencję Trenera Technik Treningu Twórczości oraz Moderatora Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

Wojciech Szymański

Wojciech Szymański

Posiada bogate doświadczenie związane z e-marketingiem ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwarek internetowych oraz projektowania strategii promocyjnych w Internecie. Od 2006 roku Kierownik Działu Promocji w Wyszukiwarkach w Ideo Sp. z o.o., gdzie oprócz koordynowania pracą zespołu przygotowywał strategie marketingowe, strategie e-PR oraz plany media relations z wykorzystaniem internetu, a zwłaszcza wyszukiwarek internetowych. Kierował działaniami promocyjnymi takich firm jak BPH TFI S.A., GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, OPERA TFI S.A., LexisNexis Sp. z o.o., Zelmer S.A. czy Śnieżka S.A. Autor bądź współautor wielu publikacji książkowych nt. PR i e-marketingu.

dr Anna Miarecka

Anna Miarecka big

dr Anna Miarecka

Katarzyna Lipska

Katarzyna Lipska

Magister ekonomii i politologii. Asystent na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii stosunków międzynarodowych i znaczenia państw na arenie międzynarodowej. Członkini stowarzyszenia Centrum Budzenia Inicjatyw Młodzieżowych.

dr Łukasz Baratyński

Łukasz Baratyński

Wykładowca akademicki na Wydziale Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Wykłada mikro- i makroekonomię oraz zarządzanie. Ukończył również politologię w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Interesuje się motoryzacją i piłką nożną.

Monika Bęczkowska

Monika Bęczkowska big

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Politechniki Świętokrzyskiej. Od 2011 roku jest pracownikiem Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. W ramach Akademickiego Centrum Badań i Rozwoju, jako broker innowacji, zajmuje się łączeniem współpracy nauki i biznesu. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa dla biznesu, pracowała m.in. jako specjalista d/s zarządzania ryzykiem. W swojej pracy naukowej zajmuje się inteligentnymi specjalizacjami w zakresie turystyki uzdrowiskowej, wellness i SPA, posiada otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

dr Agnieszka Piotrowska-Piątek

Agnieszka Piotrowska-Piątek

dr Agnieszka Piotrowska-Piątek

Paulina Łochowska

Paulina Łochowska big

p. Paulina Łochowska

Anna Śleszyńska-Świderska

Anna Śleszyńska-Świderska big

Anna Śleszyńska-Świderska

dr Dariusz Perło

Dariusz Perło big

dr Dariusz Perło

Grzegorz Kowerda

Grzegorz Kowerda big

p. Grzegorz Kowerda

Alicja Buczak-Zapart

Alicja Buczak-Zapart

Psycholog, psychoterapeuta, trener kompetencji miękkich. Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi i fundacjami, prowadzi prywatną praktykę. Ukończyła Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz terapii systemowej rodzinnej w Instytucie Neuropsychiatrii dzieci i młodzieży. Jest certyfikowanym trenerem metody Videotreningu Komunikacji. Ukończyła dwa etapy kursu doradztwa i terapii z zakresu systemowych ustawień B. Hellingera. Od kilkunastu lat zajmie się prowadzeniem szkoleń oraz psychoterapią w ujęciu systemowym.

dr Anna Karbowa

Anna Karbowa big

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym. Pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Współpracuje z Instytutem Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadząc zajęcia dydaktyczne, biorąc udział w realizowanych tam projektach naukowych. Współpracuje również z działającymi w Poznaniu: Poradnią Zdrowia Psychicznego KATHARSIS oraz z Fundacją ,,Zero-Pięć'' (Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci). Współprowadzi Poznańskie Centrum Psychologiczne ,,Trzy Poziomy''.

dr Agata Trzcińska

Agata Trzcińska

Asystent na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psycholog i ekonomistka. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Autorka publikacji naukowych poświęconych tej problematyce. Jest członkinią Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej (ASPE)oraz International Association for Research in Economic Psychology (IAREP).

Agnieszka Dąbrowska-Jedynak

Agnieszka Dąbrowska-Jedynak

Pedagog, dyrektor zarządzająca przedszkoli niepublicznych "Ala ma kota” w Warszawie, trener „Zabaw fundamentalnych”. Koordynator projektu EduSmyki, który realizowany jest między innymi w oparciu o program „Zabawy fundamentalne”. Doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego.

dr Karol Bidziński

Karol Bidziński big

Adiunkt na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalista w zakresie komunikacji interpersonalnej; umiejętności pracy z grupą - dynamiki i prawidłowości psychologicznego procesu grupowego; umiejętności planowania, organizowania, prowadzenia oraz ewaluacji szkoleń dla dorosłych. Praktyk w dziedzinie psychologicznych podstaw uczenia się i nauczania, edukator.

Aleksandra Grobelna

Aleksandra Grobelna

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Inżynieryjnego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest edukatorem w zakresie kształcenia zawodowego oraz trenerem w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Specjalizuje się w mikro i makroekonomii, kształceniu na odległość oraz Teorii Ograniczeń dla Edukacji. Autorka publikacji z zakresu mikro-, makroekonomii, marketingu, dydaktyki oraz narzędzi myślowych w przedmiotach ekonomicznych.

Marat Nevretdinov

Marat Nevretdinov

Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. Od 2013 r. odpowiada za rozwój obszaru sprzedaży i produktów oraz wytyczenie nowych kierunków biznesu. Przez ostanie 4 lata pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki Genworth Financial w Polsce, która specjalizuje się w ubezpieczeniach płatności oraz ubezpieczeniach hipotecznych. W branży finansowej obecny od 2004 r., kiedy rozpoczął pracę w strukturach Fiat Bank Polska S.A. Jako Członek Zarządu odpowiadał tam za sprzedaż i marketing, a następnie w latach 2007-2008 był Prezesem Fidis Leasing Polska Sp. z o.o. Jest absolwentem MGIMO (Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych) oraz studiów European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Maria Waśkiewicz

Maria Waśkiewicz big

p. Maria Waśkiewicz

Anna Iwona Staszek

Anna Iwona Staszek

Psycholog, edukator oraz trener w zakresie kompetencji miękkich oraz rozwoju osobistego. Pracuje jako wykładowca akademicki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Szczególne obszary zainteresowań to: diagnoza i rozwój talentów, kreatywność, psychologia społeczna. Autorka wystąpień publicznych oraz prezentacji na konferencjach naukowych w wyżej wymienionych zakresach.

Katarzyna Szarkowska

Katarzyna Szarkowska big

p. Katarzyna Szarkowska

dr Krystyna Liszka

Krystyna Liszka

Pedagog, specjalista z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, teorii kształcenia, konstrukcji programów edukacyjnych. Nauczyciel akademicki i wykładowca w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, WSP TWP im. J. Korczaka w Warszawie, Wydziale Studiów Społecznych w Gliwicach przy WSB z siedzibą w Poznaniu. Aktywny społecznik, szczególnie w zakresie współpracy rodziców ze szkołą.

Mateusz Matysiewicz

Mateusz Matysiewicz big

p. Mateusz Matysiewicz

dr Jacek Rodzinka

Jacek Rodzinka big

dr Jacek Rodzinka

Helena Wojciechowska

Helena Wojciechowska big

p. Helena Wojciechowska

Barbara Kuźniar-Jabłczyńska

Barbara Kuźniar-Jabłczyńska big

p. Barbara Kuźniar-Jabłczyńska

Waldemar Siwiński

Waldemar Siwiński

Prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy". Założyciel wydawnictwa edukacyjnego "Perspektywy Press", redaktor naczelny miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu nowych projektów edukacyjnych, promocji polskiego szkolnictwa wyższego w kraju i za granicą, a także w dziedzinie mediów. Pomysłodawca i współautor profesjonalnych rankingów szkół średnich, uczelni oraz studiów MBA. W latach 2002-2006 prezes zarządu Polskiej Agencji Prasowej SA. W latach 2004-2006 przewodniczący Konferencji Mediów Polskich. Członek Rady Nadzorczej EPA - European Pressphoto Agency.

Piotr Biegun

Piotr Biegun big

Założyciel Whalla Labs, firmy tworzącej aplikacje mobile na platformy Android, Windows Phone i Windows 8. Uczestnik akceleratora Huge Thing, absolwent Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Monika Andrzejewska

Monika Andrzejewska big

mgr Monika Andrzejewska

mgr inż. Tomasz Knefel

Tomasz Knefel big

Ukończył kierunek Elektrotechnika na Politechnice Świętokrzyskiej. Prowadzi działalność gospodarczą GORKY Elektronika Przemysłowa. Prowadzi badania prototypowe w laboratorium NSK Iskra Kielce. Współpracuje z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym, a także ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach. Opracował autorski projekt KIT - LPG - urządzenie z innowacyjnym systemem dozowania gazów. Urządzenie to zajęło II miejsce w konkursie NOVATOR 2012 w kategorii Młody Nowator. Zainteresowania: elektronika, gry logiczne, alternatywne i odnawialne źródła energii, techniki wysokich napięć, automatyka.

dr Joanna Kacała

 Joanna Kacała

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Główny obszar zainteresowań badawczych skupia się wokół projektowania systemów zarządzania organizacji publicznych. Autorka kilkudziesięciu artykułów, podręczników i monografii naukowych. Członek kilku grantów naukowych. Od 16 lat przewodnicząca komitetu ogólnopolskiej konferencji Naukowej „Zmiana Warunkiem Sukcesu”.

Tadeusz Brach

Tadeusz Brach big

Tadeusz Brach

Bożena Bednarek

Bożena Bednarek big

p. Bożena Bednarek

Krzysztof Tokarz

Krzysztof Tokarz big

p. Krzysztof Tokarz

dr Maciej Ulita

Maciej Ulita big

dr Maciej Ulita

Dorota Dominik

Dorota Dominik big

p. Dorota Dominik

Mateusz Tułecki

Mateusz Tułecki big

p. Mateusz Tułecki

Ewa Zielińska

Ewa Zielińska big

p. Ewa Zielińska

Anna Wolska-Baran

Anna Wolska-Baran big

p. Anna Wolska-Baran

dr Bartłomiej Cieszyński

Bartłomiej Cieszyński big

dr Bartłomiej Cieszyński

dr Edyta Kosior

Edyta Kosior big

dr Edyta Kosior

dr Dorota Chmielewska-Łuczak

Dorota Chmielewska-Łuczak

Psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalista z zakresu psychologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych - zajmuje się problemami wychowawczymi i pomocą dla rodziców (także nastolatków). Bada zagadnienia związane z funkcjonowaniem związków intymnych. Interesuje się wpływem kultury na funkcjonowanie człowieka, analizuje wpływ globalizacji i nowych mediów na przemiany funkcjonowania, zmiany w relacjach społecznych i sposobie myślenia współczesnych ludzi. Bada zagadnienia związane z psychologią Internetu. Prowadzi poradnictwo seksuologiczne (dzieci, młodzież, dorośli).

dr Sylwia Wrona

Sylwia Wrona big

dr Sylwia Wrona

Sebastian Ciszewski

Sebastian Ciszewski

Absolwent pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych w zakresie kształcenia dorosłych (IEU). Ukończył XXV Szkołę Trenerów TROP oraz Kurs praktycznych umiejętności psychologicznych organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski. W latach 2006-2012 wykładowca akademicki. Właściciel i trener firmy szkoleniowej Brando Group. Pracuje również jako coach, superwizor i mentor. Posiada certyfikację trenerską I stopnia (TROP).

Magdalena Derejczyk

Magdalena Derejczyk

Magister Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podróżniczka, przedsiębiorca, szkoleniowiec, dydaktyk. Jej obecna działalność jako prowadząca lekcje dydaktyczne z dziećmi o tematyce wielokulturowości oraz bogate doświadczenie jako coach i trener umiejętności interpersonalnych, zarówno w pracy z młodzieżą, jak i z dorosłymi, potwierdza jej zdolności pedagogiczne. Szeroki zakres przeprowadzonych szkoleń na tematy związane z rozwojem osobowości i umiejętnościami miękkimi oraz nieustanny kontakt z dziećmi w szkołach gwarantuje najwyższą jakość zajęć.

Małgorzata Śliczna

Małgorzata Śliczna

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia doktoranckie, w czasie których związana była z Katedrą Ekonomii Ekologicznej. Specjalizuje się w zrównoważonym budownictwie i ochronie środowiska. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu ekonomii ekologicznej, rolnictwa ekologicznego i budownictwa przyjaznego środowisku. Członek zarządu organizacji pozarządowych związanych ze zrównoważonym rozwojem. Prowadząca wykłady i zajęcia dla dzieci i dorosłych z zakresu ekonomii ekologicznej w gospodarstwie ekologicznym „Ekostyl”.

dr Bernadetta Baran

Bernadetta Baran big

dr Bernadetta Baran

dr Magdalena Ankiel-Homa

Magdalena Ankiel-Homa big

dr Magdalena Ankiel-Homa

dr Grzegorz Gołembski

Grzegorz Gołembski big

dr Grzegorz Gołembski

Tomasz Bolek

Tomasz Bolek big

p. Tomasz Bolek

Monika Jędrzejewska

Monika Jędrzejewska big

p. Monika Jędrzejewska

dr hab. Grzegorz Wojtkowiak

Grzegorz Wojtkowiak

Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa. Naukowo, jak i w działalności eksperckiej, zajmuje się łączeniem wyzwań organizacyjnych z ich wymiarem finansowym. Zgłębia także problematykę podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach.

Tomasz Szczęśniak, współzałożyciel i CEO serwisu Briefly

Tomasz Szczęśniak, współzałożyciel i CEO serwisu Briefly big

Absolwent SGH, współzałożyciel i CEO serwisu Briefly.

Krzysztof Zowada

Krzysztof Zowada

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, nauczyciel i wykładowca przedmiotów logistycznych i ekonomicznych, posiada kilkuletnie doświadczenie w logistyce sieci handlowych, asystent w Katedrze Logistyki Ekonomicznej UE w Katowicach, jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół logistyki małych i średnich przedsiębiorstw.

dr Krzysztof Biegun

Krzysztof Biegun

Pracownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się problematyką europejskiej integracji gospodarczej i walutowej. Autor licznych publikacji naukowych poświęconych funkcjonowaniu Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Członek sieci ekspertów Team Europe przy Komisji Europejskiej.

dr Katarzyna Sekścińska

Katarzyna Sekścińska

Doktor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Psycholog i ekonomistka. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół determinant podejmowania decyzji finansowych przez ludzi, w tym decyzji konsumenckich, oszczędnościowych i inwestycyjnych. Autorka kilkunastu publikacji naukowych poświęconych tej tematyce. Członkini Akademickiego Stowarzyszenia Psychologów Ekonomicznych (ASPE), International Association for Research in Economic Psychology (IAREP) oraz International Association of Applied Psychology (IAAP). Od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Natalia Piechota

Natalia Piechota big

Natalia Piechota

Karol Kaczmarski

Karol Kaczmarski

Dyrektor zarządzający Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Kamil Wiktor

Kamil Wiktor big

Absolwent kierunku Maszyny Elektryczne na Politechnice Śląskiej. Założyciel oraz właściciel biura turystycznego SILESIA TRIP & HOTELS zajmującego się turystyką incoming-ową zorganizowanych grup jaki i turystów indywidualnych do Katowic oraz na Górny Śląsk. Kierując się nowatorskim spojrzeniem na miasto oraz region był inicjatorem oraz realizatorem miejskiej sieci wypożyczalni rowerowych oraz uruchomienia stałych wycieczek pojazdem elektrycznym po śródmieściu Katowic. Jako instruktor narciarstwa zjazdowego oraz windsurfingu jest zwolennikiem aktywnego spędzania czasu.

Paweł Chmiel

Paweł Chmiel big

Prezes Zarządu Visum Clinic Sp. z o.o., placówki okulistycznej w Rzeszowie, laureata Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej 2013r. Prezes Zarządu Pharm+ Medical Polska S.j., firmy produkującej suplementy diety. Wiceprezes stowarzyszenia Głogów Golf Club, firmy promującej golfa i rekreację. Członek stowarzyszenia Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” powołanego w celu stworzenia optymalnych warunków rozwoju sektora Jakości Życia w południowo-wschodniej Polsce.

Iwona Kordjak

Iwona Kordjak big

p. Iwona Kordjak

mgr Katarzyna Półtoraczyk

Katarzyna Półtoraczyk

Absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w naukach o zarządzaniu oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Na co dzień pracuje jako konsultant ds. HR, trener i coach kariery. Autorka licznych publikacji naukowych oraz popularno-naukowych w tematyce zarządzania, motywowania i HR.

dr Agnieszka Smalec

Agnieszka Smalec

Pracuje jako adiunkt w Katedrze Marketingu WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego. Otrzymany certyfikat IPMA-D. Członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Public Relations; Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Współpraca z podmiotami głównie w zakresie tworzenia strategii rozwoju, polityki komunikacji, badań rynkowych. Interesuje się przede wszystkim komunikacją marketingową, analizą rynku, jak również zarządzaniem sprzedażą, zachowaniami konsumentów i relacjami z mediami. Autorka wielu publikacji. Organizatorka cyklicznej konferencji „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty”. Uwielbia czytanie książek, podróże i spotkania z ludźmi.

dr Leszek Gracz

Leszek Gracz

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Marketingowej Uniwersytetu Szczecińskiego. Pasjonat badania i rozwijania relacji międzyludzkich. Specjalista od komunikacji – zarówno masowej, grupowej jak i indywidualnej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z umiejętności autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i erystyki. Jest współtwórcą i członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki. Prywatnie tata Mateuszka i Gabrysi.

Marcin Janowski

Marcin Janowski

Asystent zatrudniony w Katedrze Ekonomii, Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.  Specjalizuje się w obszarach mikroekonomii, ekonomii menedżerskiej, ekonomii społecznej oraz etyki biznesu. Trener - wykładowca licznych projektów  unijnych, w tym skierowanych do dzieci i młodzieży uczącej się, takich jak "As Kompetencji" czy "Z  Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy świat". Jest autorem i współautorem licznych publikacji  naukowych oraz rozdziałów w monografiach podejmujących problematykę ekonomiczną. Organizator debat studenckich oraz konferencji lokalnych na temat ekonomii społecznej oraz etyki w otoczeniu gospodarczym.

dr Marta Musiał

Marta Musiał

Asystent w Katedrze Bankowości i Finansów Porównawczych WZIEU US; opiekun Koła Naukowego Finansistów „Euroeconomicus”; trener w zakresie finansów osobistych w wielu projektach organizowanych dla uczniów szkół średnich i uniwersytetów III wieku w ramach projektów tj. projekt Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Dostępne Finanse” (Szczecin, styczeń 2013), projektu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zamek w Świdwinie „Seniorzy chcą właściwie gospodarować budżetem domowym” (Świdwin 2013/2014), projektu Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie „Finanse osobiste bez tajemnic” (Szczecin 2013); uprawnienia nauczycielskie zdobyte podczas nauczycielskich studiów na kierunku matematyka z fizyką; zainteresowania badawcze: finanse osobiste i behawioralne; kierownik projektu badawczego „Ocena efektywności zarządzania finansami gospodarstw domowych w największych miastach w Polsce” (PRELUDIUM NCN);

dr Lidia Marek

Lidia Marek

Doktor nauk humanistycznych, pedagog. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki (Katedra Pedagogiki Ogólnej) Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe dr Lidii Marek skupione są wokół problematyki edukacyjnych aspektów społeczeństwa obywatelskiego oraz kategorii odpowiedzialności i jej obecności w teorii i praktyce edukacyjnej. W pracy naukowej formułuje pytania i hipotezy na temat pedagogicznych kontekstów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w wymiarze homo faber, jak i homo ludens. Wśród zainteresowań naukowych lokuje również rozpoznanie osobo- i społecznotwórczego potencjału edukacji w sytuacji wielokulturowości i transgraniczności. Zainteresowania dydaktyczne skoncentrowane są wokół problematyki pedagogiki ogólnej, jej aksjologicznych podstaw, wychowania moralnego oraz problematyki czasu wolnego. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu problematyki pedagogiki ogólnej, teorii wychowania i pedagogiki społecznej.

prof. Aleksander Panasiuk

Aleksander Panasiuk big

Kierownik Katedry Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego. Główne zainteresowania naukowe: ekonomika turystyki, zarządzanie turystyką, polityka turystyczna, marketing usług turystycznych. Autor licznych publikacji z tego zakresu, w tym podręczników akademickich. Współpraca z instytucjami publicznymi, w tym samorządowymi oraz branżą turystyczną. Organizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących zagadnień rynku turystycznego. Kierownik i główny wykonawca projektów badawczych krajowych i międzynarodowych dotyczących funkcjonowania gospodarki turystycznej.

Przemysław Dudek

Przemysław Dudek

Pracownik Katedry Dydaktyki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak dydaktyka, edukacja twórcza czy psychopedagogika kreatywności. Współredaktor książki "Pedagogy of Information. Cyberspace: Dangers and Education" dotyczącej szans i zagrożeń wynikających z korzystania z mediów elektronicznych. 

dr Tomasz Zimny

Tomasz Zimny

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doktor nauk ekonomicznych adiunkt w Katedrze Dydaktyki Ogólnej Wydziału humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół zarządzania szkołą, organizowaniem i realizowaniem procesu edukacji szkolnej oraz diagnozowaniem i rozwiązywaniem sytuacji trudnych i konfliktowych uczniów.

Monika Szopińska

Monika Szopińska

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Szczecińskim i psychopedagogiki kreatywności w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Socjoterapeutka i psychoterapeutka (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne). Związana ze Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chojnicach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i NZOZ "Promedica".

Właścicielka Ośrodka Twórczej Psychoedukacji "Kilimandżaro" w Chojnicach. Prowadzi zajęcia aktywności twórczej dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty i szkolenia dla dorosłych z zakresu kreatywności  i rozwoju osobistego.

 

dr Tomasz Skica

Tomasz Skica big

dr Tomasz Skica

Aleksandra Ziemba

Aleksandra Ziemba big

Aleksandra Ziemba

dr Adam Nosowski

Adam Nosowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Bankowości w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w koncepcjach i metodach zarządzania w instytucjach finansowych. Autor publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu zarządzania bankowymi procesami biznesowymi, projektowania i modelowania biznesowego, tworzenia wartości dla klientów banków. Zwolennik kreatywnych i zespołowych metodyk pracy dydaktycznej.

Anna Konopka

Anna Konopka

Pedagog, psychoterapeuta, mediator i doradca rodzinny. Absolwentka kierunku studiów w zakresie terapii pedagogicznej i pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Opolskim oraz podyplomowych studiów Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od września 2014 r. na ostatnim roku 4-letniego kursu Terapii Systemowej Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Odbyła staż w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Aktualnie jest stażystką w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu. Ukończyła specjalistyczne szkolenie z Mediacji Rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie i jest członkiem tego stowarzyszenia. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, a także z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym oraz w poradnictwie rodzinnym. Od kilku lat realizuje autorskie warsztaty z zakresu wychowania dla rodziców oraz rozwoju osobistego dla dorosłych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji.

dr Witold Szumowski

Witold Szumowski big

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, specjalizacja - zarządzanie procesami. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania. Karierę zawodową rozpoczął od pracy na stanowisku kierownika sprzedaży w dużej firmie produkcyjnej. Następnie przez kilka lat prowadził działalność naukową oraz dydaktyczną w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania AE we Wrocławiu. Od 2002 do 2008 roku związany z HRM PARNERS – TOWERS PERRIN ALIANCE PARTNER. W latach 2007 – 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej największej na Dolnym Śląsku firmy wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych. W tym samym czasie kierował działem personalnym w jednej z największych firm regionu. Obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz konsultant.

dr Monika Grabowska

Monika Grabowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomiczno-Socjologicznego w Łodzi, kontynuowała naukę na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Obecnie adiunkt w Katedrze Ekonomii oraz Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze to: polityka społeczna/kapitał ludzki, polityka gospodarcza, polityka regionalna, rynek pracy, zrównoważony rozwój, migracja krajowa i zagraniczna. Prowadzi koło naukowe na wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym „Młody Adept”. Współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym w Tarnopolu.

Anna Cupriak

Anna Cupriak

Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Na co dzień pracuje w Instytucie Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi jako specjalista ds. prognoz i analiz. Specjalizuje się w badaniach ilościowych, obejmujących głównie zagadnienia makroekonomiczne (m.in. rynek pracy, demografia ludności, konkurencyjność regionu, możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego). Poza pracą analityczno-badawczą realizuje się jako trener interpersonalny, prowadząc szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności miękkich.

dr Jerzy Kur

Jerzy Kur big

Dr Jerzy Kur

dr Bartłomiej J. Gabryś

Bartłomiej J. Gabryś big

Dr Bartłomiej J. Gabryś

Hubert Ochmański

Hubert Ochmański big

Hubert Ochmański

Dominik Łazarz

Dominik Łazarz big

Dominik Łazarz

Olga Golonka

Olga Golonka big

Olga Golonka

Jadwiga Krzywdzik

Jadwiga Krzywdzik big

Jadwiga Krzywdzik

dr Magdalena Małachowska

Magdalena Małachowska big

Projektantka usług z doktoratem w dziedzinie ekonomii, na co dzień łączy pracę doradcy biznesowego z wykładami na uczelniach wyższych.  Współzałożycielka Stowarzyszenia Media Dizajn oraz współtwórca inicjatywy Service Design Polska, której celem jest dzielenie się wiedzą z zakresu projektowania usług (service design) oraz rozpowszechnianie zasad myślenia projektowego (design thinking).  Mama dwóch chłopców. Lokalna aktywistka ze słabością do czekolady

Paweł Kruk

Paweł Kruk big

Paweł Kruk

prof. Sławomir Smyczek

Sławomir Smyczek big

prof.Sławomir Smyczek

dr Marta Karbowa

Marta Karbowa big

dr Marta Karbowa

Anna Para

Anna Para big

Anna Para

Andrzej Sadowski

Andrzej Sadowski big

Wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha, ekonomista, komentator gospodarczy.

Jeden z założycieli Zespołu Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną (1984) na Uniwersytecie Warszawskim.

 Główny inicjator i wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha (od roku 1989). Jeden z założycieli (1996) i członek Zarządu Transparency International Polska (do 2003).

 

Bartosz Liberski

Bartosz Liberski

Mówca, trener i przedsiębiorca. Prowadzi projekty „Życie bez odwlekania”, poświęcony problemowi prokrastynacji, oraz „Przemawiaj bez stresu”, który rozwija umiejętności występowania przed publicznością. Współpracuje z największą firmą szkoleniową w kraju. Realizuje pasję inspirowania innych do zmian.

Michał Rosiak

Michał Rosiak big

Z pasją walczy o to, by internauci nie oszczędzali czasu na swoim bezpieczeństwie w sieci. Formalnie Starszy Specjalista ds. Zabezpieczeń Systemów Teleinformatycznych, ale wywodzi się z dziennikarskiego środowiska, co wykorzystuje w codziennej pracy. Tłumacz z technicznego na ludzki – dość efektywny, na co wskazują statystyki oglądalności wpisów o bezpieczeństwie na Blog.Orange.pl. Ojciec dwóch synów, wchodzących w „wiek internetowy”, co jeszcze bardziej wpływa na zainteresowanie bezpieczeństwem dzieci w sieci. W 2013 roku laureat przyznawanej przez Prezesa Orange Polska nagrody Przyjaciel CSR. Z wykształcenia psycholog społeczny, z zamiłowania sędzia Polskiej Ligi Lacrosse.

Magdalena Kowalska

Magdalena Kowalska big

Magdalena Kowalska

Tomasz Marusiak

Tomasz Marusiak

Absolwent studiów licencjackich na kierunku „Finanse i bankowość” na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Od kwietnia 2014 r. Prezes Zarządu Inwestasso Sp. z o.o. w Legnicy. Od października 2007 r. właściciel Quercus Tomasz Marusiak. Życie zawodowe związane z usługami finansowymi. Dotychczasowa współpraca z następującymi firmami: Solaris Group (Dyrektor Ekonomiczny), Metlife Amplico (Kierownik Zespołu), D.Way Sp. z o.o. (Dyrektor Oddziału), ING Usługi Finansowe S.A. (Menedżer wyższego szczebla ds. Rekrutacji i Szkolenia, trener, coach), ING Nationale - Nederlanden S.A. (Kierownik Zespołu), DYKA Sp. z o.o. (Menadżer Regionu Dolny Śląsk), Intercessor (Zastępca Dyrektora ds. Windykacji), Metropolitan Life Polska S.A. (Agent ubezpieczeniowy). Posiada także 10-letnie doświadczenie jako przedstawiciel handlowy. Przebyte liczne kursy i szkolenia w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 

Aleksandra Ruta

Aleksandra Ruta

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunku Ekonomia – Finanse i Bankowość. Przez 15 lat doświadczenie zawodowe zdobywała w Banku Pocztowym, BOŚ Banku i BRE Banku. Potem związana z TP SA i RWE IT. Ukończyła Studia Podyplomowe Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie na SGH w Warszawie oraz Akademię Zarządzania Projektami, prowadzoną przez Management Training & Development Center, certyfikowane przez The George Washington University. Doświadczenie zawodowe: Service Level Manager, Product Manager i Project Manager, Ambasador Marki Orange, prowadząca szkolenia. Założycielka firmy „Małe Kilometry". Organizuje wyjazdy i zajęcia dla najmłodszych dzieci, skoncentrowane na spędzaniu wolnego czasu w plenerze i w lesie, odkrywaniu piękna Polski, poszukując ciekawych form wypoczynku dla dzieci w zakresie pro-ekologicznej edukacji i rekreacji. Autorka powieści „Wyspa Księżyca".

 

Anna i Mateusz Wiktor

Anna i Mateusz Wiktor big

Anna i Mateusz Wiktorowie.

Elwira Horosz

Elwira Horosz big

Elwira Horosz.

Ewa Nowak-Koprowicz

Ewa Nowak-Koprowicz big

Ewa Nowak - Koprowicz.

Michał Korba

Michał Korba big

Michał Korba.

Tomasz Kruppik

Tomasz Kruppik big

Prezes Zarządu Xella Polska Sp. z o.o.. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w branży budowlanej realizowane na stanowiskach kierowniczych w Polsce i za granicą. Jest prezesem Stowarzyszenia Producentów Białych Materiałów Ściennych, współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Był także wieloletnim członkiem Rady Wyrobów Budowlanych, powołanej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Beata Świetlik

Beata Świetlik big

Beata Świetlik

dr Dominika Brodowicz

Dominika BrodowiczAdiunkt w Zakładzie Miasta Innowacyjnego w SGH w Warszawie od października 2014, wcześniej wykładowca w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości w SGH w Warszawie. 

Dyplom PhD uzyskany w Dublin Institute of Technology, Irlandia 2013
Tytuł rozprawy "Futures Methodology as an Analysis and Planning Tool within the Commercial Real Estate Industry, an interpretative study".
 
Współautorka projektu "Ekoinnowacje w mieście" realizowanego w latach 2013-2015 na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach środków pochodzących z POKL Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.
 
Stypendystka Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-2013 i kierownik autorskiego projektu badawczego "Odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości w Polsce - bariery i możliwości dla inwestorów".
 

Małgorzata Urbaniak

Małgorzata Urbaniak

Przygoda Pani Małgorzaty Urbaniak z rynkiem nieruchomości zaczęła się w czasach studenckich. Do poszerzania wiedzy w tym zakresie zainspirowała ją I edycja Konferencji „Mieszkanie dla studenta i absolwenta” organizowana przez międzywydziałowe koło naukowe bankowości Bankier. Dwa lata później Pani Małgorzata Urbaniak miała przyjemność koordynować jej III edycję, która okazała się dużym sukcesem. Swoją pracę magisterską poświęciła także zagadnieniom związanym z rynkiem nieruchomości, a na studiach doktoranckich, które ukończyła w 2013 r., pogłębiał wiedzę z zakresu tej specjalizacji. Zawodowo związana od wielu lat z rynkiem nieruchomości. Przygotowuje analizy rynku, plany marketingowe oraz doradza w strategicznych kwestiach związanych z inwestycjami deweloperskimi. Swoją wiedzą i praktyką dzieli się także ze studentami podczas wykładów oraz zajęć warsztatowych.

dr Barbara Mróz-Gorgoń

Barbara Mróz-Gorgoń

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończyła studia podyplomowe: Dziennikarstwo i PR. Adiunkt w Katedrze Podstaw Marketingu w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w badaniach wizerunku marki. Pasjonatka mody i designu.
Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu firm z branży modowej i designu, jak również organizacji i instytucji kultury. Lektor Summer School Poland. Opiekun koła naukowego marketingu i zarządzania: proMOTION. Od 2008 roku jest również praktykiem biznesu.

dr Radosław Pietrzyk

Radosław Pietrzyk big

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się zagadnieniach związanych z rynkami finansowymi, inwestycjami finansowymi, ryzykiem finansowym oraz finansami gospodarstw domowych. Autor licznych publikacji z zakresu finansów, metod ilościowych i planowania finansowego. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Wykładowca Szkoły Giełdowej przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lech Stempel

Lech Stempel big

Nauczyciel, konsultant, wykładowca. Pracownik Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce wychowania i profilaktyki. Absolwent studiów podyplomowych z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, organizacji pomocy społecznej, wychowania do życia w rodzinie, organizacji i zarządzania w oświacie. Lider Zmian w projekcie podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Lider profilaktyki agresji i przemocy. Koordynator regionalnego programu w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży „Bezpieczny Dolnoślązak”.

Kornelia Pisarek-Błaczkowska

Kornelia Pisarek-Błaczkowska big

Trener-mentor Akademii Skutecznego Działania Iwony Majewskiej-Opiełki (ASDIMO), promotor logodydaktyki. Zaprzyjaźniona z Fundacją "Wychowanie do szczęścia", której celem jest wspieranie rodziców oraz nauczycieli w wychowaniu dzieci na szczęśliwych i mądrych ludzi. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz surdopedagogikę w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

dr Piotr Siuda

Piotr Siuda

Doktor socjologii; pasjonuje się socjologią kultury oraz społecznymi aspektami internetu, a także edukacją medialną. Szczególnie interesuje go zagadnienie budowania przez młodych wizerunku w sieci oraz kwestia wykorzystania przekazów popkulturowych w edukowaniu formalnym i nieformalnym. Autor książek „Religia a internet” (2010), „Kultury prosumpcji” (2012) oraz „Japonizacja” (2014). Koordynator wielu projektów badawczych, w tym cyklu „Dzieci sieci”. Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; prowadzi szkolenia dla Wydawnictw Naukowych PWN. Blog i strona domowa: http://piotrsiuda.pl, http://piotrsiuda.com; e-mail: piotr.siuda@gmail.com.

Katarzyna Krupa

Katarzyna Krupa big

Katarzyna Krupa

prof. dr hab. Wojciech Bąkowski

Wojciech Bąkowski

prof. dr hab. Wojciech  Bąkowski
naukowo związany z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ekspert z wieloletnim doświadczeniem naukowo-biznesowym w zakresie transportu, zwłaszcza zbiorowego, m.in. Prezes lub Członek Rad Nadzorczych: PKS Gryfice Sp. z o.o. „Porta Styl” Sp z o.o., SPPK Sp. z o.o. w  Policach, MPK Sp. z o.o. w Radomiu, współpracownik Prezydenta i Zarządu Miasta Szczecin,  Zarządu PKP czy Związku Miast Polskich.

dr Dominika Kordela

Dominika Kordela

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe: zagadnienia związane z rozwojem rynku finansowego i instrumentów finansowych, tematyką inwestycji finansowych oraz finansowania przedsiębiorstw.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wykonawca projektu naukowego "Perspektywy rozwoju alternatywnego systemu obrotu NewConnect" finansowanego w latach 2009-2011 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

Mgr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz – asystentka w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością Trans-Lab. Koordynatorka i uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych projektów transportowych. Członek zespołu wdrożeniowego Szczecińskiego Roweru Miejskiego Bike_S. Zainteresowania badawcze: transport miejski, rowery, zarządzanie mobilnością, zrównoważony rozwój transportu. Laureatka konkursu Rektora US na najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Rowerowa pasjonatka i zwolenniczka koncepcji miasta dla ludzi nie samochodów.

dr Rafał Szymański

Rafał Szymański

Adiunkt w Katedrze Efektywności Innowacji Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Pasjonat zarządzania projektami, zarządzania relacjami z interesariuszami oraz społecznej odpowiedzialności w biznesie. Członek założyciel i zastępca przewodniczącej Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej International Project Management Association Polska.

dr hab. Przemysław Pluskota

Przemysław Pluskota

dr hab. Pluskota Przemysław
Miłośnik sportu, mający za sobą kilkuletnią praktykę w banku. Pasjonuje się współczesną bankowością i zagadnieniami finansowania działalności przedsiębiorstw.

dr Anita Karyń

Anita Karyń

Dr nauk społecznych, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego.

dr hab. Grażyna Rosa

Grażyna Rosa big

Dr hab. Grażyna Rosa, prof. US
Pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, w Katedrze Marketingu Usług.
Jest Kierownikiem Zakładu Komunikacji Marketingowej, wykładowcą na wszystkich poziomach studiów (w tym doktoranckich i MBA) i prowadzącym szkolenia z przedmiotów: Marketing, Komunikacja marketingowa, Komunikacja interpersonalna, Negocjacje i Autoprezentacja.
Prywatnie mama dwójki dzieci.

Agnieszka Kowalewska

Agnieszka Kowalewska

Założycielka i dyrektor przedszkola Montessori w Kurowie oraz szkoły podstawowej Montessori w Szczecinie. Od wielu lat interesuje się psychologią oraz alternatywnymi metodami nauczania, które uwzględniają zarówno możliwości, jak i potrzeby dziecka. Uważa, że jest to klucz do przyjaznego i skutecznego zachęcenia dziecka do poznawania świata i zdobywania wiedzy.

prof. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska

Justyna Światowiec-Szczepańska big

 Dr hab. Justyna  Światowiec - Szczepańska.

dr Marcin Lewicki

Marcin Lewicki big

Dr Marcin Lewicki.

Krzysztof Łuczak

Krzysztof Łuczak big

Krzysztof Łuczak

dr Anna Kubiak

Anna Kubiak big

Dr Anna Kubiak

prof. Henryk Mruk

Henryk Mruk big

Prof. Henryk Mruk.

Joanna Świętoniowska

Joanna Świętoniowska big

Joanna Świętoniowska.

Katarzyna Garbacik

Katarzyna Garbacik

Nauczycielka  informatyki i  podstaw przedsiębiorczości w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Europejskiej w Zamościu. Zaangażowana w upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szukająca wciąż nowych sposobów na uatrakcyjnianie procesu dydaktycznego. Współpracowała z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland. Współautorka podręczników Czas na przedsiębiorczość  i Przedsiębiorczość na czasie  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  autorka licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli,  od 2009 prowadzi Przedsiębiorczy blog na platformie Olimpiady Przedsiębiorczości. Prywatnie pasjonatka podróży i wielbicielka książek kryminalnych.

Marta Chomaniuk

Marta Chomaniuk big

Marta Chomaniuk

dr Lidia Wollman

Lidia Wollman big

Dr Lidia Wollman

prof. Hanna Batorowska

Hanna Batorowska big

Dr hab. Hanna Batorowska profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Agata Szumska

Agata Szumska

Niezależny Doradca Finansowy, aktywnie związana z rynkiem finansowym od 1999 roku.
Wiedza teoretyczna poparta doświadczeniem indywidualnego inwestora. Specjalizuje się w rozwiązaniach dla Klienta indywidualnego. Obecnie Dyrektor Regionalny w firmie PROFIT Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Agnieszka Finneran

Agnieszka Finneran

Trener, badacz rynku – absolwentka Kulturoznawstwa na UWr, Szkoły Trenerów Biznesu, Szkoły Coachingu „Moderator”, studiów podyplomowych z dziedziny komunikacji społecznej w Polsko-Amerykańskim Studium Komunikacji w Organizacji i Zarządzaniu przy Politechnice Wrocławskiej oraz psychologii zarządzania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Wykładowca w Podyplomowym Studium Menedżerów oraz na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Współpracowała z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu przy projektach interdyscyplinarnych.
Od kilkunastu lat prowadzi różnorodne projekty badawcze, wspierające strategiczne działania firm. Prowadziła badania i doradztwo m.in. w zakresie tworzenia i wprowadzania na rynek innowacyjnych programów edukacyjnych, rebrandingu, poprawy wizerunku firm i komunikacji w biznesie.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, negocjacji, motywowania oraz obrony przed psychomanipulacjami. Interesuje się zarządzaniem strategicznym, w tym zwłaszcza zagadnieniem świadomego budowania kultury organizacji.
Obecnie pracuje w firmie doradztwa inwestycyjnego Szkoła Inwestowania, gdzie zarządza Działem Sprzedaży.

Sylwia Bąkowska

Sylwia Bąkowska big

Sylwia Bąkowska

Maksymilian Godek

Maksymilian Godek big

Maksymilian Godek

Piotr Piątek

Piotr Piątek big

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Wspieramy Wielkich Jutra"

dr hab. Sylwester Białowąs

Sylwester Białowąs big

dr hab. Sylwester Białowąs

dr Katarzyna Czernek

Katarzyna Czernek

Doktor nauk ekonomicznych od 2010 r. Prowadzi badania empiryczne w zakresie relacji (współpracy, konkurencji oraz kooperencji) między podmiotami w sektorze turystyki. Obszarami jej zainteresowań nadawczych są w szczególności zagadnienia takie jak: zaufanie w relacjach partnerskich, wiedza i jej transfer w regionie turystycznym, heterodoksyjne teorie ekonomii i ich aplikacja w analizie zachowań podmiotów sektora turystycznego, a także metodologia badań jakościowych. Jest autorką około 40 publikacji, w tym monografii, artykułów w prestiżowych czasopismach zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych nagród za pracę naukową (w tym m.in. nagrody Komitetu Regionów Unii Europejskiej dla najlepszych prac doktorskich, edycja w roku 2011), kierownikiem i członkiem zespołów realizujących krajowe i międzynarodowe granty badawcze, a także aktywnym uczestnikiem polskich i zagranicznych konferencji naukowych. Współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie tworzenia dokumentów planistycznych dla obszarów turystycznych, a także doradztwa i szkoleń. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach z przedmiotów z zakresu gospodarki turystycznej, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

dr Monika Hajdas

Monika Hajdas

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Marketingowego w Instytucie Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest autorką wielu publikacji poświęconych zarządzaniu marką oraz współautorką książek Kreacja w reklamie (2008), Zarządzanie portfelem marek (2010) oraz Zarządzanie marketingiem (2014). Odbywała wizyty studyjne i prowadziła wykłady m.in. w Royal Holloway University of London (Wielka Brytania), w Instituto Politecnico do Cavado e do Ave w Barcelos (Portugalia), czy  w  Vilniaus Technologijų ir Dizaino Kolegija (Litwa). Pracę naukową łączy z praktyką. Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach strategii w agencjach reklamy, brand design i brand consulting, opracowując strategie marketingowe firm i założenia strategiczne do projektów opakowań, systemów identyfikacji wizualnej marek i kampanii reklamowych. Współpracowała z wieloma krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami w takich branżach, jak żywność, kosmetyki, farmacja, produkty luksusowe, materiały budowlane, handel oraz usługi szkoleniowe i edukacyjne. Jest konsultantem w zakresie zarządzania marką.

prof. US dr hab. Beata Anna Świecka

 Beata Anna Świecka

Kierownik Zakładu Finansów Osobistych i Behawioralnych Uniwersytetu Szczecińskiego; autorka 120 publikacji, w tym: 10 książek w tym z zakresu bankowości elektronicznej, kart płatniczych; Ambasador Narodowego Banku Polskiego; ekspert: European Consumer Debt Network, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; członek Polskiego Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki oraz Akademickiego Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej; uczestniczka licznych szkoleń z zakresu finansów i bankowości w Polsce i zagranicą.

Łukasz Kowalik

Łukasz Kowalik

 

Jestem pedagogiem i tłumaczem. Byłem dziennikarzem radiowym. Bywam aktorem. Nieustannie poszukuję nowych rozwiązań i zadań. Nowe technologie w edukacji oraz neurodydaktyka to obecnie dwa najbliższe mi tematy. Oddech łapię jeżdżąc na deskach: snow- i longboardowych oraz na macie - praktykując jogę.

  

Anna Tuderek

Anna Tuderek big

Od 10 lat dbam o to, co dobre: o dobre relacje, o dobre słowo i o dobra kultury. Wcześniej na stanowisku redaktora reklamy oraz w biurze prasowym. Prowadząc własną działalność, zarządzając fundacją, kierując działem promocji w instytucji kultury. A teraz, będąc wolnym strzelcem.

 

dr Karolina Appelt

Karolina Appelt big

dr Karolina Appelt

dr inż. Ewa Malinowska

Ewa Malinowska big

dr inż. Ewa Malinowska

dr Olga Komorowska

Olga Komorowska

dr Olga Komorowska

dr Agnieszka Grzybowska

Agnieszka Grzybowska big

dr Agnieszka Grzybowska

dr Joanna Wardzała

Joanna Wardzała

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego - socjolog i prawnik. Adiunkt w Zakładzie Zachowań Konsumenckich w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w interdyscyplinarnym badaniu zachowań młodych konsumentów. Dość istotny zakres zainteresowań badaczki stanowią prawa konsumenckie oraz zwyczaje konsumpcyjne różnych grup społecznych. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu socjologii organizacji, komunikacji międzykulturowej oraz pozycji o tematyce prawniczej. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Forum Socjologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Matematyczno-Informatycznego. Adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorka wielu publikacji naukowych dotyczących m.in. finansów osobistych, ubezpieczeń, rynku nieruchomości, zastosowań metod aktuarialnych oraz metod statystyczno-ekonometrycznych w finansach i ekonomii.

Aleksandra Karaszewska

Aleksandra Karaszewska

Psycholog oraz filolog, ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej o specjalności psychologia kliniczna. Certyfikowana trenerka i autorka polskiej adaptacji treningu EX-IN dla osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego (Klinika Uniwersytecka w Hamburgu, Niemcy). Prelegentka podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, zaangażowana w działania na rzecz przenoszenia do Polski innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych. Absolwentka licznych szkoleń z zakresu psychoterapii oraz coachingu. Pracuje z osobami w depresji, współprowadzi także terapię rodzinną. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem psychologicznym dla studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jarosław Podebry

Jarosław Podebry big

Jarosław Podebry

dr hab. Wiesław Maziarz

Wiesław Maziarz big

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w problemach komunikacji elektronicznej, społeczeństwa informacyjnego, marketingu, rynku nieruchomości i ekonomii społecznej. Zainteresowania sport i historia.

dr Piotr Ładny

Piotr Ładny

Piotr Ładny – doktor nauk ekonomicznych. Pracownik Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń, prezentacji i realizacji procesów dydaktycznych dla studentów oraz podmiotów gospodarczych i instytucji.

Specjalizacja i zainteresowania zawodowe obejmują komunikację elektroniczną i technologie informacyjne (IT) oraz zagadnienia bezpieczeństwa informatycznego.

dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

Adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

dr Anna Drab-Kurowska

Anna Drab-Kurowska

Adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń

Małgorzata Porada-Rochoń big

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse. Absolwentka studiów podyplomowych Executive MBA. Ekspert i doradca w zakresie gospodarki finansowej w podmiotach prywatnych i publicznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i raportów z zakresu finansów, w tym zaburzeń gospodarki finansowej i niewypłacalności oraz kilkuset ekspertyz z zakresu oceny ekonomiczno-finansowej. Reprezentuje Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw w Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Stypendystka i wykładowca w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych.
Entuzjastka rozwiązań proekologicznych i ekologicznego stylu życia.

Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon

Eryk Łon big

Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon

dr Piotr Pisarewicz

Piotr Pisarewicz big

dr Piotr Pisarewicz

dr Agnieszka Pobłocka

Agnieszka Pobłocka big

dr Agnieszka Pobłocka

Prof. nadzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Małgorzata Wiśniewska big

Prof. nadzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska

dr Katarzyna Stryjek

Katarzyna Stryjek big

dr Katarzyna Stryjek

Prof. nadzw. UG dr hab. Małgorzata Lipowska

Małgorzata Lipowska big

Prof. nadzw. UG dr hab. Małgorzata Lipowska

Prof. nadzw. UG dr hab. Krzysztof Najman

Krzysztof Najman big

Prof. nadzw. UG dr hab. Krzysztof Najman

Agata Olechnowicz

Agata Olechnowicz big

mgr Agata Olechnowicz

Zuzanna Szybisty

Zuzanna Szybisty big

Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, ekspertka ds. PR i komunikacji, od kilku lat związana z agencją Profeina, w której opracowuje strategie komunikacji dla młodych marek i wprowadza je na polski rynek.

Anna Czajkowska

Anna Czajkowska big

Pedagog, logopeda dyplomowany, trener terapii mowy i wspierania rozwoju oraz instruktor metody Pilates i recenzentka portalu Teatr Dla Was.
Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, a także Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Ukończyła szereg szkoleń zawodowych, między innymi Szkołę Trenerów METRUM, kurs choreoterapii, kurs terapii widzenia oraz Kurs Pilates I i II stopnia.
Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Zajmuje się terapią mowy dzieci i dorosłych oraz profilaktyką logopedyczną. Prowadzi warsztaty związane z emisją głosu, technikami operowania głosem, pracą nad jego świadomym brzmieniem, dykcją. Od wielu lat pasjonatka ruchu i tańca, prowadzi zajęcia Pilates dla osób w każdym wieku. Współpracuje z wydawnictwami i portalami edukacyjnym Współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi (Nowa Era, Edgard), jako konsultant i autor oraz z portalami: Wieszjak.pl, dziecisawazne.pl i babyboom.pl. Pisze recenzje teatralne, scenariusze zajęć i gier. Jej wielką pasją jest taniec oraz pisanie opowiadań, bajek, a także sztuk dla dzieci i młodzieży.

Jolanta Ziontkowska

Jolanta Ziontkowska big

Trener biznesu oraz coach (Grupa SET), Mediator Rodzinny i Sądowy, Pedagog - praktyk.

Mam duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu autoprezentacji, motywacji, radzenia sobie ze stresem obsługi klienta, asertywności, komunikacji, mediacji, budowania zespołu oraz jego zarządzaniem.

Od wielu lat spotykam się również z rodzicami, zarówno małych dzieci, jak i nastolatków, na warsztatach psychoedukacyjnych.

Uwielbiam w sposób aktywny spędzać czas wolny. W tym roku – we wrześniu – przebiegłam swój pierwszy maraton.

dr Monika Pettersen-Sobczyk

Monika Pettersen-Sobczyk

Asystent w Zakładzie Finansów Osobistych i Behawioralnych przy Katedrze Bankowości i Finansów Porównawczych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka studiów doktoranckich na WZiEU US. Absolwentka studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro” WZiEU US oraz studiów podyplomowych „Menedżer projektu badawczo-rozwojowego” w WSB w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Autorka kilkunastu publikacji naukowych.

prof. Piotr Niedzielski

Piotr Niedzielski

Prof. Piotr Niedzielski od 1990 roku związany z Uniwersytetem Szczecińskim, Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług. W latach 2005-2008 pełnił na Wydziale funkcję prodziekana ds. studiów dziennych, a od 1.10.2008 do chwili obecnej pełni funkcję dziekana. Jest również kierownikiem Katedry Efektywności Innowacji. W latach 2000-2005 zajmował stanowisko prorektora Wyższej Szkoły Zawodowej OECONOMICUS Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie oraz w latach 2000-2008 kierownika Katedry Turystyki i Rekreacji. Zainteresowania badawcze obejmują następujące obszary: polityka transportowa, ekonomika i organizacja transportu, zarządzanie innowacjami, turystyka, transport miejski, restrukturyzacja przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków z UE. 

 

dr Marta Grybś-Kabocik

Marta Grybś-Kabocik

Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pracownik Katedry Badań Konsumpcji. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zakresu wirtualizacji zachowań konsumentów, nowych trendów w komunikacji marketingowej oraz zachowaniach konsumentów. Brała udział w wielu projektach  i warsztatach zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. Laureatka prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Transformation.doc dla młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich w Ivey Business School w Kanadzie.

dr Anna Jankowska

Anna Jankowska big

dr Anna Jankowska

dr Julia Barlińska

Julia Barlińska

W działalności badawczej realizowanej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, skoncentrowana jest na eksploracji zjawiska cyberprzemocy – jego uwarunkowań oraz metod przeciwdziałania. Realizatorka grantu NCBiR „Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej Adresowany do Szkół Gimnazjalnych”. Członek projektu sieci naukowo-eksperckiej COST IS1210 “Apperance Matters” oraz  International Bullying Prevention Association. Uczestniczka krajowych projektów dotyczących problematyki cyberprzemocy. Przez pięć lat była koordynatorem kampanii edukacyjnej realizowanej w ramach programu Dziecko w Sieci Fundacji Dzieci Niczyje. Autorka monografii “Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów” oraz artykułów naukowych poświęconych tematyce agresji online oraz programów edukacyjnych i e-learningowych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Prelegent konferencji i warsztatów związanych z tematyką zagrożeń internetowych adresowanych do dzieci, rodziców i profesjonalistów pracujących z dziećmi z całej Polski.

Paweł Tadejko

Paweł Tadejko big

Paweł Tadejko

dr Anna Mazurczak

Anna Mazurczak big

dr Anna Mazurczak

dr Anna Dziadkiewicz

Anna Dziadkiewicz big

dr Anna Dziadkiewicz

dr Natasza Kosakowska-Berezecka

Natasza Kosakowska-Berezecka big

dr Natasza Kossakowska-Berezecka

Ewelina Kościukiewicz-Świerczewska

Ewelina Kościukiewicz-Świerczewska big

Ewelina Kościukiewicz-Świerczewska

Anna Klebus

Anna Klebus big

Anna Klebus

Julian Dąbrowski

Julian Dąbrowski

Doktorant w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa. Problematyka badawcza: rozwój kompetencji menadżerskich, zarządzanie przez kompetencje, skuteczność form szkoleniowych. skuteczne funkcjonowanie liderów w organizacji, zmiany w organizacji.

Katarzyna Wolszczak

Katarzyna Wolszczak big

Trener i coach z pasji i powołania, od wielu lat zafascynowana rozwojem osobistym.
Obecnie w trakcie przygotowania do międzynarodowej certyfikacji na cocha ICF ACC, skupia się na life coachingu i coachingu rodzicielskim. Prowadzi szkolenia dla firm i osób indywidualnych. Współautorka programu rozwojowego dla kobiet „Kobieta OD-NOVA”

dr Adam Zaremba

Adam Zaremba big

dr Adam Zaremba

dr Julia Koralun-Bereźnicka

Julia Koralun-Bereźnicka big

dr Julia Koralun-Bereźnicka

dr Adam Jagiełło-Rusiłowski

Adam Jagiełło-Rusiłowski big

dr Adam Jagiełło-Rusiłowski

Agata Rudnik

Agata Rudnik big

Agata Rudnik

prof. UG, dr hab. Anna Zawadzka

Anna Zawadzka big

prof. UG, dr hab. Anna Zawadzka

Marta Młyńczyk

Marta Młyńczyk big

Marta Młyńczyk

dr Anetta Pukas

Anetta Pukas big

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Podstaw Marketingu w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od wielu lat wykładowca akademicki, a także certyfikowany trener biznesu. Prowadzi wykłady, badania i szkolenia z zakresu Nowoczesnego Marketingu, Zarządzania Relacjami z Klientem (CRM – Customer Relationship Management), Marketingu usług, Merchandisingu i jest autorką licznych - zarówno krajowych jak i zagranicznych - publikacji z tego zakresu. Odbyła zagraniczne staże i wizyty studyjne prowadząc wykłady między innymi w uniwersytetach Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii.

dr inż. Alicja Jadwiga Smolbik-Jęczmień

 Alicja Jadwiga Smolbik-Jęczmień big

dr inż. Alicja Jadwiga Smolbik-Jęczmień

Beata Bordowicz

Beata Bordowicz big

Beata Bordowicz

dr Tomasz Tokarz

Tomasz Tokarz big

Wykładowca akademicki, trener, coach, mediator. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Nauk Humanistyczno-Pedagogicznych) oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Kierownik zakładu Historii Edukacji. Autor licznych publikacji z zakresu edukacji, historii i rozwoju osobistego. Koordynator merytoryczny w Dolnośląskim Centrum Innowacji Edukacyjnych. Wiceprezes Fundacji „Edukacja w Wolności”. Obecnie aktywnie zaangażowany w ruch „Budzące się szkoły” (członek zespołu koordynującego tę inicjatywę).

Krzysztof Jonczysz

Krzysztof Jonczysz big

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kierunku politologia. Student dziennikarstwa w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (obecnie Collegium Da Vinci) w Poznaniu. Zawodowo specjalizuje się w technikach sprzedaży. Obserwator mediów. Pasjonat historii Polski. Organizator wydarzeń rozwojowych i prozdrowotnych w Lubinie. Adept zdrowego i aktywnego trybu życia. Współpracuje z portalem szkolimy.pl, platformą szkoleniową GoForward oraz Lubińskim Centrum Jogi.

dr Michał Dębek

Michał Dębek big

dr Michał Dębek

Maria Obertaniec

Maria Obertaniec big

Maria Obertaniec

dr Kamila Peszko

Kamila Peszko big

dr Kamila Peszko

dr Urszula Chrąchol

Urszula Chrąchol big

dr Urszula Chrąchol

Ewa Hasek

Ewa Hasek big

Ewa Hasek

Agnieszka Toczko

Agnieszka Toczko big

Agnieszka Toczko

dr Łukasz Szewczyk

Łukasz Szewczyk big

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach funkcjonowania systemu finansowego, w szczególności systemu bankowego. Autor krajowych i międzynarodowych publikacji z zakresu sieci bezpieczeństwa finansowego. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i szkoleń o tematyce bankowej i interpersonalnej.

Paweł Giełda

Paweł Giełda big

Paweł Giełda

Małgorzata Smolska

Małgorzata Smolska big

Małgorzata Smolska

Magdalena Ławicka

Magdalena Ławicka big

Magdalena Ławicka

Joanna Michalak

Joanna Michalak big

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Systemami Przemysłowymi Mastere Specialise en Management des Grands Projets et Programmes" w Saint -Etienne (Francja). Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowej firmie handlowej oraz Akredytowany coach  i trener biznesu w International Coach Federation na poziomie ACC. Dodatkowo certyfikowany praktyk metody POINTS OF YOU oraz trener biznesu Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET.Wspótwórca MORE Pracownia Szkoleń i Coachingu.

Tomasz Piasecki

Tomasz Piasecki big

MSc Economics, studia z ekonomii i ekonomii rozwoju odbył na brytyjskim University of Sussex. Wcześniej studiował w holenderskim Erasmus Universiteit Rotterdam oraz na Uniwersytecie Łódzkim. Z Instytutem Ekonomicznym w Narodowym Banku Polskim związany jest od 2015 r. Zajmuje się tematyką konkurencyjności gospodarczej, ekonomią edukacji oraz ekonomią rozwoju.

Aleksandra Mikuczewska-Wośko

Aleksandra Mikuczewska-Wośko big

Aleksandra Mikuczewska - Wośko

dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska

Edyta Małecka-Ziembińska big

dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska

Grażyna Fedoruk

Grażyna Fedoruk big

Pedagog, coach, logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu.

dr Krzysztof Szczepaniak

Krzysztof Szczepaniak big

dr Krzysztof Szczepaniak

Judyta Kokoszkiewicz

Judyta Kokoszkiewicz big

Justyna Kokoszkiewicz

Jacob Helfman

Jacob Helfman big

Jacob Helfman

dr Joanna Sadkowska

Joanna Sadkowska big

dr Joanna Sadkowska

Paulina Nogal-Meger

Paulina Nogal-Meger big

Paulina Nogal-Meger

dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz

Marta Maciejasz-Świątkiewicz

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ekonomia, specj. finanse i bankowość) i Uniwersytetu Opolskiego (psychologia, specj. psychologia społeczna). Profesor w Zakładzie Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. W pracy naukowej zajmuje się problematyką finansów osobistych (w tym wykluczenia finansowego) oraz ekonomii behawioralnej. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu finansów osobistych, ekonomiki gospodarstw domowych, ekonomii behawioralnej, a także zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach działalności organizacyjnej brała udział w różnych projektach, m.in. Efektywny Transfer Wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim czy Nauka i biznes to dobre połączenie!. Posiada również doświadczenie w pracy w podmiotach gospodarczych.

Aleksandra Całka

Aleksandra Całka big

Aleksandra Całka

Katarzyna Nowicka

Katarzyna Nowicka big

Katarzyna Nowicka

Mateusz Materna

Mateusz Materna big

Mateusz Materna

Agnieszka Klejne

Agnieszka Klejne big

Agnieszka Klejne

dr Joanna Rzempała

Joanna Rzempała big

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca tematyki zarządzania projektami. Jest kierownikiem i wykładowcą studiów podyplomowych „Menedżer Projektów” realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych, niezależny konsultant głównie w obszarze zarządzania finansami projektów. Menedżer Programu IPMA-Student, Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z tematyki zarządzania projektami. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Uzyskała tytuł Atlasa Project Managementu 2015 za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Autorka publikacji naukowych, w tym z obszaru zarządzania.

dr Rafał Szymański

Rafał Szymański big

dr Rafał Szymański

dr Magdalena Jaciow

Magdalena Jaciow big

dr Magdalena Jaciow

dr Grzegorz Pawłowski

Grzegorz Pawłowski big

dr Grzegorz Pawłowski

dr Monika Tomczyk

Monika Tomczyk big

Współzałożycielka Stowarzyszenia Media dizajn.
Zarządza projektami o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym między innymi Inkubatorem Kultury. Jest doktorem nauk ekonomicznych, na co dzień wykłada na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekspert modelowania biznesowego w sektorach kreatywnych. Monika jest mamą Mai. Lubi indyjskie potrawy.

Prof. Jerzy Zemke

Jerzy Zemke big

Prof. Jerzy Zemke

Karol Świetlicki

Karol Świetlicki big

Karol Świetlicki

Iwona Zaborowska

Iwona Zaborowska big

Iwona Zaborowska

Paweł Smagała

Paweł Smagała big

Paweł Smagała

Monika Korczak

Monika Korczak big

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim, specjalistyczne szkolenia w zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Jest w końcowej fazie podyplomowego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Na co dzień pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której zajmuje się prowadzeniem diagnozy psychologicznej dzieci z trudnościami szkolnymi, specyficznymi trudnościami w nauce, trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi. Prowadzi konsultacje rodzinne oraz terapię rodzin, a także Szkołę dla Rodziców oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

Paweł Bilczyński

Paweł Bilczyński big

Paweł Bilczyński

Zuzanna Taraszkiewcz

Zuzanna Taraszkiewcz big

Trener, edukator, coach, wykładowca, choreoterapeuta, autorka programów edukacyjnych i publikacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców na temat m.in. inteligencji emocjonalnej, ruchu rozwijającego, mindfulness. Instruktor technik efektywnego uczenia się. Współautorka projektu INDYWIDUALNI.PL  - baterii testów psychometrycznych do diagnozy stylu uczenia się uczniów wraz z komentarzami metodycznymi  (www.INDYWIDUALNI.PL). Absolwentka  Wydziału Filozofii UKSW, kierunek bioetyka (2004). Od 12 lat projektuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli. Doula. Ratownik medyczny.

Małgorzata Borowska

Małgorzata Borowska big

Małgorzata Borowska

dr Andrzej Karpiński

Andrzej Karpiński big

dr Andrzej Karpiński

Agata Baj

Agata Baj big

Pasjonatka edukacji jako nieustannego uczenia się i rozwoju, trener efektywnych technik uczenia (się), z wykształcenia pedagog. Absolwenta Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu m.in. efektywnych metod nauczania i uczenia się. Prowadzi zajęcia dla uczniów oraz warsztaty dla nauczycieli. Właścicielka marki eduBAJ, prowadzi grupę na facebooku: MYŚLOGRAFIA. Autorka poradnika „Mapy Myśli. Poradnik dla osób uczących się" oraz publikacji edukacyjnych w magazynie TRENDY uczenie się w XXI w. Publikowała też w magazynie Awangarda w edukacji, Gazecie Szkolnej, Szkole Jazdy, Życiu Szkoły oraz na portalu edukacyjnym edunews.pl. Związana z grupą SuperBelfrzy RP.

Katarzyna Sikorska

Katarzyna Sikorska big

Katarzyna Sikorska

Prof. UG dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik

Anna Maria Nikodemska-Wołowik big

Prof. UG dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik

dr Magdalena Mosionek-Schweda

Magdalena Mosionek-Schweda big

dr Magdalena Mosionek-Schweda

Monika Kućmierczyk

Monika Kućmierczyk big

Monika Kućmierczyk

doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, logopeda. Absolwentka m.in.: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Szkoły Trenerów organizowanej przez firmę Brainstorm we współpracy z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz akredytowanych przez ICF programów treningowych dla coachów. Autorka publikacji m.in. z zakresu: zarządzania, przedsiębiorczości, rynku pracy i edukacji.

Posiada przygotowanie pedagogiczne i kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz szkoleń dla młodzieży i osób dorosłych. Nauczanie i bezpośredni kontakt z ludźmi sprawia jej dużą satysfakcję i motywuje do dalszego podnoszenia kwalifikacji. Uwielbia pracować z osobami i podmiotami, które chcą się rozwijać i wpływać na otaczającą je rzeczywistość.

Prowadzi m.in. grupę na Facebook'u: "Logopedia | Terapia mowy i rozwój dziecka" (www.facebook.com/groups/1827389744204155) oraz FanPage "Rozwój to dobra inwestycja" (www.facebook.com/rozwojtodobrainwestycja/

Adam Gardocki

Adam Gardocki big

Adam Gardocki

dr Patryk Dziurski

Patryk Dziurski big

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego w Instytucie Zarządzania (Kolegium Zarządzania i Finansów SGH). Swoje zainteresowanie naukowe koncetruje wokół: zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami oraz zarządzania organziacjami z sektorów kultury i kreatywnych. Autor lub współautor wielu publiacji z zakresu nauk o zarządzaniu oraz uczestnik wielu badań naukowych, w tym granty Narodowego Centrum Nauki. Wykładowca na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studaich podyplomowych. 

Dr Patryk Dziurski aktywnie działa na rynku dorczdczym oraz szkoleniowym współpracując z podmitami gospdoarczymi oraz firmami konsultingowymi i szkoelniowymi. Współautor wielu ekspertyz (m.in. analiza sektora educkji w Polsce, analiza rynku reklamy w Polsce). 

 

Dorota Trynks

Dorota Trynks big

Dorota Trynks

Paweł Reder

Paweł Reder big

Paweł Reder

Maciej Radziemski, Luckyyou

Maciej Radziemski, Luckyyou big

Maciej Radziemski, Luckyyou

Anna Tomkowska

Anna Tomkowska big

Anna Tomkowska

Stanisław Swica

Stanisław Swica

Specjalista do spraw marketingu w sieciach społecznościowych, producent treści marketingowych. Producent video i foto. Doradca w sprawie budowania strategii marki, komunikacji wizerunkowej, zarządzania społecznościami on-line, budowy relacji z odbiorcą.
Przedsiębiorca, mówca publiczny, pasjonat komunikacji międzyludzkiej, budowania relacji, sprzedaży, praktycznej psychologii. Właściciel agencji marketingowej Perception.

Tomasz Żubrycki

Tomasz Żubrycki

Studiował na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Psychologię. Analityk giełdowy Związku Maklerów i Doradców. Inwestor z wieloletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Doradca do spraw inwestycji w Szkole Inwestowania S.A. Autor ebooka „Psychologia inwestowania”.

Jolanta Łysakowska

Jolanta Łysakowska big

Jolanta Łysakowska

Tomasz Gluźniewicz

Tomasz Gluźniewicz big

Tomasz Gluźniewicz

dr Edyta Pieniacka

Edyta Pieniacka

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obroniona w 2015 roku praca doktorska pt. „Strategia dywersyfikacji w ujęciu zasobowym” została wyróżniona przez UE oraz zdobyła nagrodę im. Rafała Krupskiego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania, PAN. Pracownik Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Wykładowca przedmiotów z zakresu zarządzania, innowacji oraz strategii przedsiębiorstwa. Główne obszary badawcze to strategie i innowacje w przestrzeni organizacyjnej. Autorka publikacji z zakresu zarządzania strategicznego oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Działania na rzecz kształcenia ustawicznego – opracowanie zasad funkcjonowania kształcenia ustawicznego na uczelniach wyższych w ramach projektu Kuźnia Kadr VI „Uczelnie na rzecz kształcenia ustawicznego”.
Doświadczenie praktyczne z zakresu zarządzania zdobyte w firmie CCC SA.

dr Łukasz Srokowski

Łukasz Srokowski

Socjolog, trener, edukator. Autor bloga www.edukacjajestfajna.pl. Specjalizuje się w innowacyjnych metodach edukacyjnych oraz tematyce wzmacniania skuteczności edukacji. Wykładowca MBA na uczelniach w Polsce i za granicą, w latach 2010-2013 prodziekan Wydziału Menedżersko-Ekonomicznego WSH we Wrocławiu. Autor książki „Zmienić myślenie o firmie: zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce”. Przygotował i zrealizował szereg projektów badawczych, sesji doradczych oraz ponad trzy tysiące godzin szkoleń i warsztatów dla firm i samorządów.

Odpowiadał za merytoryczny kształt produktów projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej województwa małopolskiego, opracował model prowadzenia zajęć z seniorami z zakresu narzędzi cyfrowych w ramach program Polska Cyfrowa Równych Szans. W roku 2013 przeprowadził badania postaw i kompetencji nauczycieli w zakresie technologii cyfrowych w szkole, a w roku 2016 ogólnopolskie badanie kompetencji nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami niesionymi przez technologie cyfrowe.

Od roku 2003 związany z międzynarodowym programem edukacyjnym Odyseja Umysłu, w okresie 2009-2010 pełnił funkcję prezesa fundacji Odyssey of the Mind Polska, koordynując rozwój programu w całym kraju. Członek Rady Ekspertów THINK-TANK MTTP. Prezes zarządu fundacji Skuteczna Edukacja, promującej innowacyjne metody edukacyjne.

Łukasz Puchalski

Łukasz Puchalski

Doradca ds. Przedsiębiorczości UEP. Manager Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Poznań. Zawodowo zajmuje się preinkubacją przedsiębiorstw, wspiera startupy we wczesnej fazie rozwoju. Absolwent zarządzania, manager, trener, prelegent oraz mentor. Interesuje się innowacyjnymi modelami biznesowymi.

dr Aneta Kaczyńska

Aneta Kaczyńska

Adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe i obszary badawcze: finanse publiczne i ich decentralizacja, finanse samorządu terytorialnego, determinanty efektywności wydatków budżetowych, metody statystyczne i ekonometryczne.

dr hab. Urszula Grzega

Urszula Grzega

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół konsumpcji i jej determinant, gospodarstwa domowego jako podmiotu gospodarującego oraz poziomu życia ludności, jego uwarunkowań i sposobów pomiaru.

dr Marcin Baron

Marcin Baron big

Adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach: innowacyjności, polityki regionalnej i rozwoju miast. Działa w krajowych i międzynarodowych zespołach oraz konsorcjach badawczych i eksperckich. Jest członkiem International Society for Professional Innovation Management oraz Regional Studies Association. Uczestniczy w pracach zespołów Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Współorganizuje europejską sieć praktyków i szkolących w zakresie otwartej innowacji OI-net. W ostatnich latach pełnił m.in. rolę moderatora prac nad strategią inwestycyjną subregionu centralnego województwa śląskiego (obszaru metropolitalnego Katowic). Skutecznie prowadzi warsztaty foresightowe, strategiczne, rozwiązywania problemów i kreatywności oraz panele dyskusyjne.

dr Grażyna Rzeszotarska

Grażyna Rzeszotarska big

dr Grażyna Rzeszotarska

dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP

Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP big

dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP

Barbara Kulesza-Gulczyńska

Barbara Kulesza-Gulczyńska big

Barbara Kulesza-Gulczyńska

prof. dr hab. Maria Bieć

Maria Bieć big

prof. dr hab. Maria Bieć

Joanna Bzdzion

Joanna Bzdzion

Certyfikowany coach ACC, absolwentka studium terapii rodzin, twórczyni i właścicielka marki rodzic-lider. Od 5 lat pracuje z rodzicami i nauczycielami na indywidualnych sesjach coachingowych oraz na warsztatach grupowych, pomagając dorosłym budować dobre relacje z dziećmi. Autorka kursów on-line dla rodziców pt. "Sekret Spokojnego Rodzica" oraz "Zamień złość na miłość". Absolwentka filologii polskiej - zamiłowanie do pisania wykorzystuje, prowadząc bloga dla rodziców (www.rodzic-lider.pl). Posiada także kilkuletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej. Prywatnie - spełnia się w roli żony i mamy.

Magdalena Wedler

Magdalena Wedler

Partner Wizerunku Marki, przedsiębiorca z 10-letnim doświadczeniem. Pomaga firmom tworzyć wizerunek marki, celnie dostosowywać ofertę do klienta oraz budować z nim długotrwałe relacje. Między innymi w branżach: edukacyjnej, gastronomicznej, medycznej, spożywczej, dekoracyjnej, szkoleniowej, osób publicznych, paliwowej. Projektant. Grafik. Artysta. Autorka projektów wnętrz restauracji we Wrocławiu, Lubinie, Lesznie, Bolesławcu, Jeleniej Górze. Strateg marketingowy. Konsultantka i trenerka w biznesie. Prowadzi warsztaty, precyzyjnie określające model biznesowy firmy w tworzeniu strategii marketingowej. Pasjonuje ją metoda design thinking, którą stosuje w pracy z klientami. Wiceprezes ds. PR w Biznes Toastmasters Wroclove oraz członkini międzynarodowej organizacji Toastmasters International, kształcącej umiejętności publicznego przemawiania, komunikacyjne oraz przywódcze.

Maciej Pawłowski

Maciej Pawłowski big

Maciej Pawłowski

Agnieszka Wiśniewska

Agnieszka Wiśniewska big

Agnieszka Wiśniewska

Teresa Julia Mamos

Teresa Julia Mamos big

Pedagog, logopeda, neurologopeda, oligofrenpopedagog, z 36 letnim doświadczeniem. Terapeuta, trener, coach, mediator, Sądowy kurator społeczny i od 2 lat wykładowca akademicki.

Na co dzień od 25 lat Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach.

Ewa Dziemidowicz

Ewa Dziemidowicz big

Ewa Dziemidowicz

Aleksandra Mikulska

Aleksandra Mikulska big

Aleksandra Mikulska

Piotr Gaczek

Piotr Gaczek

Absolwent kierunków Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie doktorant pracujący w Katedrze Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor kilkunastu publikacji w języku polskim i angielskim z obszaru ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej. W swojej pracy naukowej podejmuje problematykę wpływu czynników afektywnych i metapoznawczych na proces kształtowania preferencji kupujących. W działalności komercyjnej zajmuje się badaniami rynku i kształtowaniem doświadczeń konsumentów. Pasjonat psychologii społecznej i empiryzmu, po pracy zaś miłośnik kinematografii i fantastyki naukowej.

prof. Katarzyna Szarzec

Katarzyna Szarzec

Prof. Katarzyna Szarzec

Wojciech Świder

Wojciech Świder

Doktorant w Katedrze Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół rynków finansowych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Na rynkach aktywny od 2013 roku. Angażuje się w projekty edukacyjne, m.in. prowadzi kanał na Youtube.

Klaudia Migasiewicz

Klaudia Migasiewicz big

Klaudia Migasiewicz

dr Sebastian Bobowski

Sebastian Bobowski big

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Autor i współautor 6 podręczników i 82 artykułów naukowych w języku polskim i angielskim dedykowanych problematyce biznesu międzynarodowego, azjatyckiego regionalizmu, roli Japonii w regionie Azji Wschodniej, polityki klastrowej, polityki spójności Unii Europejskiej, innowacyjności.

Opiekun anglojęzycznych specjalności Bachelor/Master Studies in International Business (od 2014 roku), koordynator wydziałowy programu Erasmus Plus (2010-2016), członek zarządu European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS) z ramienia Europy Środkowej (2013-2017), członek Eurasia Business and Economics Society (EBES, od 2015 roku), współzałożyciel i członek Centrum Badań Azji-Pacyfiku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (od 2011 roku), stypendysta programu Visiting Research Fellowship w Center for Asian and Pacific Studies (CAPS) na Seikei University w Tokio, Japonia (2014), profesor wizytujący na University of Applied Sciences w Schmalkalden, Niemcy (2011), IPAG Business School w Nicei, Francja (2013), University of Finance and Administration, Praga, Czechy (2017).

Autor referatów wygłoszonych podczas międzynarodowych konferencji naukowych zorganizowanych m. in. w Austrii, Czechach, Indiach, Japonii, Makau (Chiny), Portugalii, Singapurze, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Włoszech. Autor manuali szkoleniowych i licencjonowany trener Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w projektach szkoleniowych realizowanych przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego, Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową, współfinansowanych ze środków UE (2007-2010).

Współautor i wykonawca projektów badawczych “Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Weryfikacja i implementacja modeli azjatyckich w warunkach gospodarki polskiej” (2011-2014), “Nadzór publiczny na rynkiem zamówień publicznych” (2015-2018), finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Marek Masalski

Marek Masalski big

Psycholog, specjalista w zakresie doradztwa zawodowego i organizacji pracy, absolwent studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Prezes Zarządu Direction Group Poland Sp. z o.o. i właściciel firmy Grupa Konsultacyjna - firmy oferującej rozwiązania wspierające zarządzanie przedsiębiorstwami, koordynator projektów szkoleniowych, doradczych i rekrutacyjnych, doradca ds. zarządzania w podlaskich firmach.

Głównym obszarem jego działalności jest doradztwo i wspomaganie procesów zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu programów szkoleń kompetencji zawodowych i personalnych. Prowadzi konsultacje w zakresie metod zarządzania operacyjnego i strategicznego, budowy polityki personalnej i strategii marketingowych.

dr Łukasz Nazarko

Łukasz Nazarko big

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. W kadencji 2016-2020 pełni funkcje Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju.

Zainteresowania badawcze obejmują foresight, partycypacyjną ocenę technologii i politykę innowacyjną.

Prowadzi zajęcia z ekonomii i stosunków międzynarodowych. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych wykorzystujących metody i techniki budowania alternatywnych wizji przyszłości krajów, regionów, wybranych technologii i organizacji.

W ramach prowadzonych badań odwiedził Japonię, Litwę. Węgry, Finlandię i Wielką Brytanię. Jako trener, prelegent lub moderator współpracował z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami.

Paweł Niemotko

Paweł Niemotko big

Paweł Niemotko

Aneta Tomkiel

Aneta Tomkiel big

Moderator grup wg modelu fryburskiego, stale poszukujący nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (od 22 lat), zafascynowany nuerodydaktyką. Entuzjasta "odkrzesławiania uczniów". Ukończyła Terapię pedagogiczną, AWF w Gdańsku, Zarządzanie Oświatą, Oligofrenopedagogikę, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, obecnie Nurty Edukacji Alternatywnej w świetle badań nad mózgiem. Aktualnie obserwuje rozkwit 7-8 latków w klasie II. Pracuje bez podręczników, prac domowych. Certyfikowany trener Sensoplastyki®

dr Andrzej Smolarczyk

Andrzej Smolarczyk big

Andrzej Smolarczyk

dr Anna Kononiuk

Anna Kononiuk big

Anna Kononiuk

dr Urszula Widelska

Urszula Widelska big

dr Urszula Widelska

prof. dr hab. Grzegorz Łęcicki

Grzegorz Łęcicki

Profesdor UKSW. Urodzony w Warszawie w 1958 r., apologetyk, teolog kultury, medioznawca; kierownik Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; badacz mediów audiowizualnych; autor kilkunastu książek, w tym popularnych biografii Jana Pawła II, Matki Teresy z Kalkuty, Bolesława Prusa oraz monografii Ksiądz Zdzisław Peszkowski 1918 -2007, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, a także licznych artykułów z zakresu analizy przekazów audiowizualnych, głównie filmów fabularnych i seriali telewizyjnych. Jest również autorem Wyjątkowego poradnika szczęścia małżeńskiego oraz redaktorem zbioru świadectw dawnych oazowców z archidiecezji warszawskiej pt. Duch tchnie, kędy chce. Jego najnowszą publikację stanowi monografia Antymatki - nadopiekuńcze, toksyczne, zaborcze w rzeczywistości realnej oraz w narracjach filmowych.

Po wieloletniej pracy jako redaktor i dziennikarz prasowy oraz radiowy zajął się edukacją medialną; autorski program z tej dziedziny realizował w dwóch stołecznych liceach katolickich, a następnie prowadził zajęcia ze studentami Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa w UKSW. W latach 2007-2010 był prorektorem Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa.

dr Michał Koskowski

Michał Koskowski

Wykładowca, badacz i konsultant specjalizujący się w nowatorskich badaniach w obszarze wspólnym dla ekonomii, turystyki oraz dziedzictwa kulturowego. Absolwent SGH oraz Newcastle University, adiunkt w Katedrze Turystyki SGH i wykładowca w Grupie Uczelni Vistula. Edukator z pasji i ekonomista z wyboru.

W zakres moich zainteresowań badawczych wchodzą przede wszystkim zagadnienia związane z zarządzaniem, zrównoważonym rozwojem oraz tożsamością kulturową. W celu zbudowania trwałego pomostu między naukami ekonomicznymi a naukami o kulturze współpracuję z licznymi organizacjami naukowymi i pozarządowymi w Polsce i za granicą m.in. ECTN (European Cultural Tourism Network), ACHS (Association of Critical Heritage Studies), Forum UNESCO 'University and Heritage', Universidade Portucalense, Fundacja Rozwoju Sportu i Edukacji, Stowarzyszenie 'Wieża Książęca w Siedlęcinie' i.in. W wolnym czasie chodzę po górach i razem z żoną uprawiam eksperymentalny, permakulturowy ogród.

dr inż. Krzysztof Świetlik

Krzysztof Świetlik big

Absolwent Wydziału Mechanicznego oraz Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie Ekonomia. Starszy wykładowca na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Gdańskiej. Prowadzi zajęcia z Ekonomii, Matematycznych modeli ekonomii, Ekonometrii i Zarządzania finansami, oraz Podstawy Statystyki i Ekonometrii na Podyplomowych Studiach "Zarządzanie Nieruchomościami" oraz "Wycena Nieruchomości".Ponadto zajmuje się obliczaniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wg wymogów Solvency I i Solvency II dla jednego z polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

dr Piotr Kasprzak

Piotr Kasprzak

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów podatkowych na Politechnice Gdańskiej. Asystent w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów. Prowadzi zajęcia z Rachunkowości finansowej, Rachunkowości podatkowej, European Tax Law i Przedsiębiorczości. Na co dzień interesuje się systemami podatkowymi, efektywnością ich poboru, jak i wpływem podatków na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Stara się pokazać, że podatki są wszędzie, nawet tam gdzie się ich najmniej spodziewamy. Uczy także studentów tego, by z uwagą sprawdzać jak wydawana jest każda zabrana w podatkach złotówka. Z pasji podróżnik, z zamiłowania kierowca i stały widz kinowy.

dr inż. Wioleta Kucharska

Wioleta Kucharska big

Marketing manager z 12 letnim doświadczeniem. Adiunkt w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Autorka publikacji z obszaru zarządzania marką o zasięgu międzynarodowym. Członkini komitetu organizacyjnego the 5th European Conference on Social Media, gdzie odpowiada za panel poświęcony zarządzaniu marką. Jej zawodowa misja to być: efektywnym i skutecznym jako nauczyciel i manager oraz innowacyjnym i autentycznym w poszukiwaniu prawdy naukowej.

dr Jarosław Ziętarski

Jarosław Ziętarski

Doktor nauk ekonomicznych. Jest adiunktem w Politechnice Gdańskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze MSP, jak i w międzynarodowych korporacjach finansowych. Czterokrotnie pełnił funkcje dyrektorskie w bankach z kapitałem zagranicznym. Zainteresowania naukowe koncentrują się na bezpieczeństwie ekonomicznym państw.

Marta Rymer

Marta Rymer

Psycholog; mediator; specjalista zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w diagnozie i opiniowaniu w sprawach rodzinnych, jak też w pracy indywidualnej z dorosłymi oraz z dziećmi. Dysponuje wiedzą i praktyką w obszarze mediacji, negocjacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualnie współpracuje m.in. z Centrum Porozumień Prawnych w ramach Zespołu „Audi et Vide" oraz ze Stowarzyszeniem Praktyków Profilaktyki Społecznej.

dr Ewa Zimnowłocka-Łozyk

Ewa Zimnowłocka-Łozyk big

Absolwentka Prawa Pracy, Specjalista HR; współpracuje z Politechniką Gdańską. Posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami biznesowymi i instytucjami publicznymi. Zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji jako psycholog, wykładowca i autor tekstów.

Magda Bellwon

Magda Bellwon

Z wykształcenia prawniczka, z pasji i zawodu mediatorka i trenerka umiejętności mediacyjnych oraz komunikacyjnych. Od jedenastu lat praktykująca i aktywnie działająca mediatorka. Certyfikowana trenerka metody Action Learning, która pozwala skoncentrować się na celach i poszukiwaniu nowych, nieszablonowych rozwiązań. Właścicielka firmy „Conseo”, zajmującej się prowadzeniem mediacji, negocjacji, propagowaniem idei polubownego rozwiązywania sporów oraz szkoleniami z zakresu mediacji i umiejętności mediacyjnych. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorców, sędziów i prawników oraz trójmiejskich szkół, promując ideę mediacji i pokazuje jej praktyczne zastosowanie nie tylko w biznesie, ale i w życiu codziennym. Współpracuje z trójmiejskimi uczelniami. W życiu codziennym propaguje myślenie „poza schematami”, poszukując kreatywnych rozwiązań, wspiera innych w znalezieniu rozwiązania w sprawach, które wydają się bez wyjścia. Prywatnie mama dwóch chłopców – nastolatka i „podstawkówowicza”, kochająca góry, chmury i dobrą literaturę faktu.

dr Ewa Cichowicz

Ewa Cichowicz big

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku informatyka i ekonometria i Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe. Od 2003 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w SGH (obecnie w Instytucie Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego). W 2004 r. ukończyła Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego. Od kilkunastu lat na różnych poziomach kształcenia i w różnych trybach prowadzi zajęcia ze studentami. Od 2013 r. doktor nauk ekonomicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (PTPS) i Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF). Współautorka kilku ekspertyz o charakterze naukowym. Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu m.in. polityki społecznej (w tym w szczególności – polityki rodzinnej), ubezpieczeń społecznych, kapitału ludzkiego, bankowości (w tym – bankowości elektronicznej), finansów osobistych, wykluczenia finansowego oraz świadomości finansowej i edukacji ekonomicznej.

dr Izabela Gontarek

Izabela Gontarek big

Doktor nauk ekonomicznych. Z bankowością i środowiskiem akademickim związana od 16 lat. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach, min. w rozwoju pierwszych w Polsce sieci franczyzowych placówek bankowych. Zaangażowana w działalność Związku Banków Polskich w obszarze kształcenia i certyfikacji kadr finansowych w Polsce. Realizowała programy budujące dialog pomiędzy biznesem, Bankami Spółdzielczymi a środowiskiem naukowym wspólne z Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Obecnie związana z Bankiem Zachodnim WBK S.A (Grupa Santander), gdzie pełni funkcję Menadżera Placówki Relacyjnej Santander Universidades na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie odpowiada za implementację programu Santander Universidades.

Pasjonatka motocykli oraz działalności na rzecz społeczności lokalnych.

Karolina Lipa-Michalec

Karolina Lipa-Michalec big

Z bankowością związana od ponad 10 lat. Posiada bogate doświadczenie w sektorze bankowym poparte licznymi szkoleniami z zakresu bankowości oraz specjalizacją w wielu jednostkach organizacyjnych banków.

Aktualnie związana z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Grupa Santander), gdzie pełnie funkcję Menedżera Placówki Relacyjnej Santander Universidades w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie odpowiada za implementację programu Santander Universidades. Największa przyjemność sprawia jej praca w kontakcie z ludźmi.

Prywatnie miłośniczka turystyki górskiej. Na stałe związana z Łodzią.

Przemysław Miłosz

Przemysław Miłosz big

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, pracownik 8 Oddziału w Poznaniu w Banku Zachodnim WBK S.A. Zajmuje się współpracą z klientami. Specjalizuje się w obszarze finansów i bankowości.

Cechuje go indywidualne podejście do każdej sprawy, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań i otwartość w komunikacji. Od kwietnia 2015 działa na rzecz rozwoju i promocji wolontariatu - sam również jest Wolontariuszem i aktywnie pomaga.

Anna Zapłata

Anna Zapłata big

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, pracownik Centrum Restrukturyzacji w Poznaniu w Banku Zachodnim WBK S.A. Zajmuje się współpracą z klientami posiadającymi zaległości w spłacie kredytów hipotecznych. Specjalizuje się w obszarze finansów i bankowości.

Uwielbia czytać książki i wygrzewać się na słońcu. Od kwietnia 2015 działa na rzecz rozwoju i promocji wolontariatu - sama również jest Wolontariuszem i aktywnie pomaga.

Paulina Borowska

Paulina Borowska big

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, pracownik Centrum Usług Rozliczeniowych w Poznaniu w Banku Zachodnim WBK S.A. Zajmuje się rozliczaniem płatności krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w obszarze finansów i bankowości.

Entuzjastka podróży i wycieczek górskich. Pozytywna, uśmiechnięta i zawsze pomocna Wolontariuszka.

Krzysztof Rek

Krzysztof Rek big

Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, przedsiębiorca, absolwent SGH w Warszawie na kierunkach Stosunki międzynarodowe oraz Zarządzanie strategiczne z przedsiębiorstwie, studiował m.in. na University of Sussex w Wielkiej Brytanii oraz Sorbonie we Francji. Pracował m.in. w międzynarodowym koncernie paliwowym Shell jako doradca finansowy CEE, analityk biznesowy CEE oraz koordynator kanałów sprzedaży na Polskę, współwłaściciel firmy Xperiece Poland.

Zainteresowania badawcze: zarządzanie strategiczne, internacjonalizacja przedsiębiorstw, innowacje, ekonomia współpracy.

dr hab., prof. nadz. SGH Alina Szypulewska-Porczyńska

Alina Szypulewska-Porczyńska big

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik studiów doktoranckich w języku polskim i angielskim w Kolegium Gospodarki Światowej. Członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej.

Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na wydziale Ekonomii Międzynarodowej Université Paris XII Val de Marne. Prowadzi badania dotyczące liberalizacji i integracji rynków usługowych (w tym rynków finansowych oraz profesji regulowanych), a także procesów integracji i dezintegracji w UE (unia gospodarcza i walutowa, unia bankowa, wyjście Wielkiej Brytanii z UE).

Stypendystka University of Glasgow oraz Universidad de Navarra.

dr Kamila Słupińska

Kamila Słupińska big

dr Kamila Słupińska

Bogna Polańska

Bogna Polańska big

Architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na którym obroniła pracę dyplomową „Wiedeń, Meidling — eksperymentalna wyspa mieszkaniowa”. Stypendystka Copenhagen Technical Academy w Danii.

Odbyła praktyki za granicą w pracowni Guallart Architecture Office w Barcelonie. Ukończyła również praktyki w biurze KWK Promes (2007—2008). Przez 9 edycji była współorganizatorką Pecha Kucha Night w Katowicach.

Od 2010 r. prowadzi z Romą Skuzą pracownię architektoniczną bro.Kat. W 2012 r. pracownia, wraz z Kają Nosal, otrzymała nagrodę w kategorii Mała Forma w 18. edycji konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego za realizację pod nazwą Hochglance — biżuteria z węgla i srebra. Także w 2012 — zajęła I miejsce w konkursie „Dobry Produkt dla Śląska", organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach projektu „Design Silesia II" w kategorii produkt ekskluzywny. Nagroda przyznana została za projekt Śląskie Doniczki. W 2013 r. biżuteria Hochglance otrzymała wyróżnienie w plebiscycie must have!, organizowanym przez Łódź Art Center. W 2014 r. pracownia otrzymała wyróżnienie w konkursie „Public Foor Me — zaprojektuj wnętrze Pijalni Czekolady E. Wedel" oraz dwa wyróżnienia w kategorii Młody Twórca oraz Wnętrze Roku za realizację projektu B&T Skyrise biuro informatyczne w 20. edycji konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego.

Roma Skuza

Roma Skuza big

Pracownia BroKat

Maja Kornel

Maja Kornel big

Trener zmiany osobistej, certyfikowany trener FRIS®, szkoleniowiec, wykładowca, doradca zawodowy, doradca psychospołeczny, doradca personalny, socjolog. Właścicielka firmy szkoleniowej oraz dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego ENTRENO.

Twórca unikatowego programu nauczania kursu „Doradca zawodowy” realizowanego na platformie edukacyjnej ENTRENO, posiadającego Akredytację Kuratora Oświaty. Autorka artykułów do magazynu „Z sukcesem ci do twarzy”.

Ewa Ciesielska

Ewa Ciesielska big

Ewa Ciesielska

dr Andrzej Magruk

Andrzej Magruk big

dr Andrzej Magruk

Alicja Defratyka

Alicja Defratyka big

Ekonomistka posiadająca 14-letnie doświadczenie menadżerskie w biznesie, mediach oraz organizacjach pozarządowych. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Jest absolwentką studiów podyplomowych Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej oraz Praktycznej Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS. Specjalizuje się w tematyce społeczno-ekonomicznej, w tym w zagadnieniach związanych z podnoszeniem wiedzy i świadomości społeczno-ekonomicznej Polaków. Realizuje projekty innowacyjne, edukacyjne, komunikacyjne oraz badania społeczne.

Prowadzi autorski projekt ciekaweliczby.pl przybliżający opinii publicznej warte poznania fakty oparte o konkretne dane liczbowe oraz autorskie sondaże.

dr Iwona Piekunko-Mantiuk

Iwona Piekunko-Mantiuk big

dr Iwona Piekunko-Mantiuk

Magdalena Sadłowska

Magdalena Sadłowska big

Magdalena Sadłowska

dr hab. Ewa Glińska

Ewa Glińska big

dr hab. Ewa Glińska

dr Krzysztof Stepaniuk

Krzysztof Stepaniuk big

dr Krzysztof Stepaniuk

dr Michał Klepka

Michał Klepka big

dr Michał Klepka

Marzena Lebowska

Marzena Lebowska big

Marzena Lebowska

Marcin Domagała

Marcin Domagała big

Marcin Domagała, przedstawiciel Fundacji Banku Zachodniego WBK

Ewa Borys

Ewa Borys big

Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w Banku Zachodnim WBK S.A w Departamencie Transformacji Kultury Organizacyjnej. Absolwentka kierunku zarządzanie, wydziału ekonomiczno-menadżerskiego w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Aktywny wolontariusz Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. Lider zespołów kategorii w inicjatywach zakupowych w Banku Zachodnim WBK. Członek projektów wewnętrznych dążących do wyróżnienia organizacji na rynku.

Tomasz Zawadzki

Tomasz Zawadzki big

Tomasz Zawadzki

Magda Landzwójczak

Magda Landzwójczak  big

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość w specjalności Finanse i Zarządzanie. Od roku 2013 pracownik Banku Zachodniego S.A. na stanowisku specjalisty ds. zarządzania kontraktami w Departamencie Zarządzania Kontraktami i Zakupami. Wolontariusz Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. Lider zespołów kategorii w inicjatywach zakupowych w Banku Zachodnim WBK.

dr hab., prof. UE Mirosław Moroz

Mirosław Moroz big

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 17 lat zajmuje się problematyką e-biznesu w teorii i w praktyce. Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących tej tematyki. Regularny recenzent 5 czasopism naukowych. Członek dwóch kolegiów redakcyjnych. Ekspert zewnętrzny oceniający projekty dofinansowane ze środków unijnych (m.in. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Kierownik projektu dywersyfikacji e-usług w przedsiębiorstwie internetowym. Konsultant doradzający właścicielom sklepów internetowych.

Cezary Pawlonka

Cezary Pawlonka big

Absolwent ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doktorant w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach rynku pracy, szczególnie w aspektach społecznych. Ekonomista - praktyk, analityk rynku w międzynarodowych korporacjach.

Autor prac z zakresu polityki społecznej, socjologii, ekonomii i CSR. Czynny uczestnik kilkunastu konferencji studenckich i doktoranckich. Współzałożyciel i pomocnik opiekuna naukowego koła prawa gospodarczego CASUS przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Robert Umpirowicz

Robert Umpirowicz

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończył studia podyplomowe z zakresu psychologii w życiu firmy w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, zdobywał wiedzę w obszarze coachingu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Trener biznesu wyszkolony przez szkołę trenerską o nazwie Moderator we Wrocławiu. Wieloletni praktyk sprzedaży.

Obecnie właściciel firmy trenerskiej RU-Rozwój Umiejętności Robert Umpirowicz, specjalizującej się w propagowaniu idei obrony przed manipulacją. Certyfikowany trener Dale Carnegie Training w trzech obszarach: komunikacji, wystąpień publicznych i sprzedaży. Z pasji mówca pracujący nad swoim warsztatem w ramach członkostwa w Toastmasters International, organizacji kształcącej mówców i liderów.

Miłośnik sztuk walki z uprawnieniami trenerskimi o specjalności samoobrona. Uwielbia chodzić po górach, z wiekiem chodzenie zamienia w czytanie książek z zakresu psychologii biznesu.

dr Aleksander Binsztok

Aleksander Binsztok big

Doktor nauk ekonomicznych; specjalizacja: zarządzanie i marketing. Adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykładowca, lider zespołu trenerów, coachów i mediatorów Firmy Szkoleniowo – Usługowej „Binsztok i Partnerzy”. Od 11 lat kierownik naukowy pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu mediacji „Mediator (Master of Business Mediation)” organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Kierownik naukowy studiów podyplomowych „Profesjonalna Sprzedaż i Zarządzanie Sprzedażą”, „Coaching przywódczy i trenerski” oraz studiów „Lider Pozytywnych Zmian (Leader of Positive Changes)” dla elitarnej grupy kadr zarządzających dużymi przedsiębiorstwami w Polsce.

Autor ponad 70 publikacji naukowych, artykułów prasowych i książek nt. zarządzania, marketingu oraz psychologicznych technik wywierania wpływu społecznego. Doradca i trener firm, które z powodzeniem stosują w praktyce umiejętność niezauważalnego oddziaływania na myśli, emocje i zachowania innych ludzi.

dr Marta Kulesza

Marta Kulesza big

Doktor nauk społecznych, psycholog, psychoterapeuta, trener, coach, ewaluator projektów szkoleniowych, badawczych, wdrożeniowych i edukacyjnych. Ukończone studia psychologii (specjalność neuropsychologia) na Katolickim Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt (Niemcy), nostryfikacja dyplomu na Uniwersytecie Warszawskim Wydziale Psychologii. Podyplomowe 4-letnie Studia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS w Warszawie (dyplom psychoterapeuty integracyjnego).

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2007 psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień NZOZ w Warszawie.

mgr inż. Weronika Wierzbicka

Weronika Wierzbicka big

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, doktorantka oraz asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Technologii Odpadów i Remediacji Gruntów (Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej). Liderka Sekcji Gospodarka Odpadami Koła Naukowego Environmental Team (Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej).

Obecne zainteresowania naukowe to technologie procesów dotyczących unieszkodliwiania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. Współorganizatorka Wrocławskich Cyklicznych Spotkań poświęconych tematyce Zero Waste.

Krzysztof Lorenc

Krzysztof Lorenc big

Krzysztof Lorenc, przedstawiciel Fundacji BZWBK

Michał Nowak

Michał Nowak big

Michał Nowak, Outlet Spożywczy

dr Marcin Leszczyński

Marcin Leszczyński big

Marcin Leszczyński

Marta Francuz

Marta Francuz big

Absolwentka Brandingu na Uniwersytecie Wrocławskim i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalista ds. Marketingu i Brandingu w Firmie Szkoleniowo-Doradczej „Binsztok i Partnerzy”. Jako Koordynator Sekcji HR we Wrocławskim Sztabie Światowych Dni Młodzieży 2016 z powodzeniem wdrożyła strategię rekrutacji i dwuletniego rozwoju dla ponad 1000 wolontariuszy. Kreowaniem wizerunku marek, szczególnie marek personalnych, z pasją zajmuje się od ponad 5 lat.

Pilot wycieczek, żeglarka, współautorka przewodników dla osób niepełnosprawnych „Polska bez Barier”. Prywatnie zaangażowana w działania wolontaryjne na rzecz rozwoju młodzieży, prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące rozwoju młodych ku dojrzałości i odpowiedzialności. Wierzy mocno i weryfikuje w praktyce, że "TO USTAWIENIE ŻAGLI, A NIE KIERUNEK WIATRU DECYDUJE, W KTÓRĄ STRONĘ POPŁYNIESZ."

Kamila Pępiak-Kowalska

Kamila Pępiak-Kowalska big

Trener biznesu od 2002 roku, od 2015 roku Partner i Trener FRIS®, akredytowany coach PCC ICF (w trakcie akredytacji MCC ICF). Zawodowo politolog, ekonomista, pedagog, behawiorysta. Wykładowca na wielu uczelniach wyższych (m.in. Uniwersytet i. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Szczeciński, ZPSB).

Aktywnie uczestniczy w rozwoju potencjału kadry menadżerskiej oraz pracowników wyższego szczebla – łącznie ponad 10 tysięcy godzin doświadczenia - tak na sali szkoleniowej, halach produkcyjnych i magazynowych, open space’ach i salach konferencyjnych różnych firm, jak również w szkołach wszystkich poziomów. Przeszkoliła ponad 3000 osób na terenie całej Polski. Pracuje również zdalnie z klientami z całego świata w języku angielskim i hiszpańskim.

Łączy teorię z praktyką – na co dzień pracując ramię w ramię z firmami tak krajowymi, jak i organizacjami międzynarodowymi, konsultując osoby publiczne, prowadząc warsztaty dla trenerów, konsultantów, menadżerów i pracowników HR. Prowadzi badania nad budowaniem przewagi konkurencyjnej na rynku przy wykorzystaniu kapitału intelektualnego (zakres tematyczny rozprawy doktorskiej). Jest współautorem podręcznika Coaching, pracuje nad kolejnymi publikacjami zwartymi, również jako recenzent książek (ostatnia to Mózg lidera, Od Stresu do Sukcesu).

Marta Sidorkiewicz

Marta Sidorkiewicz big

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Turystyką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół marketingu usług, hotelarstwa oraz turystyki biznesowej, natomiast dydaktyczne – wokół protokołu dyplomatycznego, autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.

Jest autorką monografii „Turystyka biznesowa”, współautorką publikacji „Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne” i „Turysta senior na rynku usług hotelarskich” oraz autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilku podręczników akademickich z zakresu problematyki ekonomiki turystyki i hotelarstwa.

Tatiana Mazurkiewicz

Tatiana Mazurkiewicz big

Tatiana Mazurkiewicz, Fundacja Banku Zachodniego WBK

dr Maciej Czaplewski

Maciej Czaplewski big

dr Maciej Czaplewski

Magdalena Lipiak

Magdalena Lipiak big

Psycholog, doradca zawodowy, licencjonowany trener programu „Spadochron”, trener rozwoju osobistego Kompasu Kariery Crown, ekspert do spraw oceny wniosków dofinansowywanych z UE. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie i prowadzi własny gabinet psychologiczno-doradczy. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego oraz coachingu, ukończyła całościowy kurs przygotowujący do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w przedszkolach, szkołach różnego typu i w ośrodku doskonalenia nauczycieli, gdzie przez 13 lat szkoliła zarówno nauczycieli, psychologów, pedagogów, jak i nadzór pedagogiczny w zakresie umiejętności miękkich. Od 2002 roku realizator szkoleń finansowanych ze środków UE w sektorze edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz służby zdrowia.
W kręgu jej zainteresowań znajduje się pomoc w wyborze kariery edukacyjnej i zawodowej nie tylko młodzieży, ale także dorosłych chcących zmienić coś w swoim życiu. Korzysta wtedy ze swoich kompetencji doradcy zawodowego i coacha oświatowego. Kiedy istnieje taka potrzeba jest psychoterapeutą i pomaga innym w poprawie ich komfortu życia, rozwiązywaniu trudności, zmianie perspektywy spostrzegania swojej osoby w relacjach z innymi.

dr Dariusz Danilewicz

Dariusz Danilewicz big

dr Dariusz Danilewicz

Joanna Bienia-Fijas

Joanna Bienia-Fijas big

Joanna Bienia-Fijas

dr Joanna Jończyk

Joanna Jończyk big

dr Joanna Jończyk

Wiesław Treszczotko

Wiesław Treszczotko big

Wiesław Treszczotko

dr Joanna Szydło

Joanna Szydło big

dr Joanna Szydło

Piotr Chlebowski

 Piotr Chlebowski big

Piotr Chlebowski

Maryna Lassota

Maryna Lassota big

Wiedzę i doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania zdobywała w przedsiębiorstwach sektorów zarówno prywatnych, jak i publicznych. W renomowanych firmach piastowała stanowiska od asystenta, członka Rady Nadzorczej po Dyrektora Zarządzającego. Jej kariera zawodowa rozwinęła się w kierunku zarządzania strategicznego i marketingowego, zarządzania projektami, również współfinansowanymi przez Unię Europejską.

Zainteresowania naukowe i zawodowe skoncentrowane na roli analizy marketingowej w budowaniu strategii i podejmowaniu decyzji marketingowych. W swojej karierze zawodowej przeprowadzała liczne analizy i badania rynkowe i konsumenckie, z których wnioski przetwarzała na rekomendacje dla biznesu. Wiele z nich zostało wdrożonych i funkcjonuje z sukcesem do dziś, nadal się rozwijając.

dr Renata Małkowska

Renata Małkowska big

dr Renata Małkowska

Katarzyna Ziółkowska-Szyszło

Katarzyna Ziółkowska-Szyszło big

Katarzyna Ziółkowska-Szyszło

Katarzyna Tymińska

Katarzyna Tymińska big

Katarzyna Tymińska

Julia Wlazło

Julia Wlazło big

Studentka Zarządzania Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przewodnicząca Enactus UE Wrocław oraz liderka projektu Make Taste, Not Waste- nagrodzonego jako trzeci najlepszy start-up studencki na konkursie Enactus National Competition 2018. W życiu zawodowym: Account Payable Specialist w HP Inc.

Karolina Muszyńska

Karolina Muszyńska big

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wydziale Nauk Ekonomicznych, na kierunku Zarządzanie ze specjalnością Komunikacja Korporacyjna i PR oraz studiów licencjackich na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Socjologia, ze specjalnością komunikacja społeczna. Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach projektu „SIS PhD Ekonomia+”. Wiceprezes koła naukowego Prawa Gospodarczego „Casus” przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Autorka artykułu pt. „Rola Partnerstwa dla Doliny Baryczy w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw” w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego. Wiceprezes firmy Farina.pl Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Piotr Karolczak

Piotr Karolczak big

Piotr Karolczak

Marta Mańkowska

Marta Mańkowska big

Marta Mańkowska

dr Tomasz Gabrusewicz

Tomasz Gabrusewicz big

dr Tomasz Gabrusewicz

Barbara Grzegorzewska

Barbara Grzegorzewska big

Barbara Grzegorzewska

dr hab. Sławomir Palicki

Sławomir Palicki big

dr hab. Sławomir Palicki

prof. Agnieszka Poczta-Wajda

Agnieszka Poczta-Wajda big

Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Jej zainteresowania naukowe dotyczą liberalizacji handlu artykułami rolnymi, instrumentów polityki handlowej, związków makroekonomii z gospodarką żywnościową oraz modelowania rynków rolnych. Autorka licznych publikacji na temat polityki wsparcia rolnictwa w aspekcie multilateralnej liberalizacji handlu artykułami rolno-żywnościowymi.

dr Michał Nowicki

Michał Nowicki big

dr Michał Nowicki

dr Kinga Hoffmann-Burdzińska

Kinga Hoffmann-Burdzińska big

Przedsiębiorca, nauczyciel akademicki

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz przedsiębiorca prowadzący działalność pod nazwą Innoresearch. 

Pasjonuje się zagadnieniami zarządzania ludźmi w organizacji, a w szczególności ich rozwojem. 

Współautorka książki na temat rozwoju osobistego pt. „Model IN-OUT®”.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i marketing i specjalności Menedżer w procesie zarządzania w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu socjologii uzyskała w Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Nauk Społecznych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami. Posiada certyfikat IPMA Level D.

Prywatnie lubi robótki ręczne, muzykę w stylu R&B i spacery z córką.

Łukasz Grygiel

Łukasz Grygiel big

Łukasz Grygiel, blog Sto Monet

dr inż. Romuald Ziółkowski

Romuald Ziółkowski big

dr inż. Romuald Ziółkowski

dr Sławomir Ignaciuk

Sławomir Ignaciuk big

dr Sławomir Ignaciuk

dr Katarzyna Krot

Katarzyna Krot big

dr Katarzyna Krot

dr Anna Tomaszuk

Anna Tomaszuk big

dr Anna Tomaszuk

dr Ewa Rollnik-Sadowska

Ewa Rollnik-Sadowska big

dr Ewa Rollnik-Sadowska

Adam Walicki

Adam Walicki big

Adam Walicki

dr Dorota Frasunkiewicz

Dorota Frasunkiewicz big

dr Dorota Frasunkiewicz

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska big

Agnieszka Łapińska

dr Mirosława Czerniawska

Mirosława Czerniawska big

dr Mirosława Czerniawska

Justyna Kowalczuk

Justyna Kowalczuk big

Justyna Kowalczuk

Kamil Kopała

Kamil Kopała big

Kamil Kopała

Karolina Klag

Karolina Klag big

Karolina Klag

Kamila Karczewska

Kamila Karczewska big

Kamila Karczewska

dr Alicja Brodzka

Alicja Brodzka big

dr Alicja Brodzka

Hanna Adamska

Hanna Adamska big

Hanna Adamska

dr hab. Mariusz Próchniak

Mariusz Próchniak big

 

Mateusz Muszyński

Mateusz Muszyński big

Asystent w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na wyzwaniach współczesnej bankowości centralnej oraz komercyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i warsztatów o tematyce finansowej.

Dr Anna Figna

Anna Figna big

prowadząca "Praktyk - Moja droga w biznesie".

dr hab. Agata Austen, prof. UE

Agata Austen, prof. UE big

dr hab. Agata Austen, prof. UE

dr Artur Strzelecki

Artur Strzelecki big

dr Artur Strzelecki

Beata Tatomir

Beata Tatomir big

Beata Tatomir

mgr Alicja Buczak-Zapart

Alicja Buczak-Zapart big

Psycholog, psychoterapeuta, trener kompetencji miękkich, coach IFC. Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi i fundacjami, prowadzi prywatną praktykę. Ukończyła Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kurs terapii systemowej rodzinnej w Instytucie Neuropsychiatrii dzieci i młodzieży u prof. I. Namysłowskiej. Jest certyfikowanym trenerem metody Videotreningu Komunikacji. Ukończyła dwa etapy kursu doradztwa i terapii z zakresu systemowych ustawień B. Hellingera. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia dla studentów /Uniwersytet Wrocławski, WSB, DSW/, zajmuje się prowadzeniem szkoleń oraz psychoterapią w ujęciu systemowym.

dr Adam Weinert

Adam Weinert big

dr Adam Weinert

Norbert Szczepański

Norbert Szczepański big

Norbert Szczepański

dr Wojciech Kurowski

Wojciech Kurowski big

dr Wojciech Kurowski

dr inż. Krzysztof Świetlik

Krzysztof Świetlik big

dr inż. Krzysztof Świetlik

dr inż. Krzysztof Świetlik

Krzysztof Świetlik big

dr inż. Krzysztof Świetlik

dr inż. Krzysztof Świetlik

Krzysztof Świetlik big

dr inż. Krzysztof Świetlik

dr Joanna Macalik

Joanna Macalik big

dr Joanna Macalik

Agnieszka Bretyn

Agnieszka Bretyn big

Agnieszka Bretyn

Robert Wolski

Robert Wolski big

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Doktorant w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie oraz współpracownik w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania. Specjalizuje się w metodach jakościowych. Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania, kształtowania relacji gospodarczych, współpracy przedsiębiorstw na rynku, zarządzania i turystyki. Prezes oraz członek wielu organizacji studenckich i społecznych. Uczestnik ogólnopolskich projektów o charakterze ekonomiczno-społecznym mających na celu propagowanie wiedzy z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i rozwoju kompetencji miękkich wśród dorosłych, młodzieży, a także dzieci. Szkoleniowiec z zakresu prowadzenia grup warsztatowych, budowania zespołu i kształtowania kompetencji miękkich.

dr hab., prof. UEW Agnieszka Bem

Agnieszka Bem big

dr hab. Agnieszka Bem, prof. UEW

Joanna Latusek

Joanna Latusek big

Joanna Latusek

Joanna Lul

Joanna Lul big

Joanna Lul

Magdalena Szydłowska

Magdalena Szydłowska big

Magdalena Szydłowska

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Magdalena Wójcik-Jurkiewicz big

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Ewa Tukaj

Ewa Tukaj big

Ewa Tukaj

Monika Chrupek

Monika Chrupek big

Monika Chrupek

Maria Andrzejak

Maria Andrzejak big

Maria Andrzejak

Piotr Sośnierz

Piotr Sośnierz big

Piotr Sośnierz

Maciej Radziemski

Maciej Radziemski big

Maciej Radziemski

Agata Bandych

Agata Bandych big

Studentka ostatniego roku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Aktywna działaczka w organizacji studenckiej Enactus UE Wrocław od początku jej istnienia. Członek zespołu Enactus National Champion 2017 z projektem „Needle You Need” oraz lider zespołu Enactus Vice National Champion 2019 z projektem “LetMeBee”. Pasjonatka wszystkiego co związane ze społecznie odpowiedzialnym biznesem. W samym Enactusie członek pionu Human Resources.

Wiktoria Dolat

Wiktoria Dolat big

Wiktoria Dolat

Anna Cieszewska

Anna Cieszewska big

Anna Ciszewska

M. Łuczaj

M. Łuczaj big

M. Łuczaj

dr Anna Wach

Anna Wach big

dr Anna Wach

dr Andrzej Szymkowiak

Andrzej Szymkowiak big

dr Andrzej Szymkowiak

dr Maria Czech

Maria Czech big

dr Maria Czech

dr Katarzyna Kubiszewska

Katarzyna Kubiszewska big

dr Katarzyna Kubiszewska

prof. Krzysztof Borowski

Krzysztof Borowski big

W przygotowaniu...

dr Grzegorz Sobiecki

Grzegorz Sobiecki big

W przygotowaniu...

Kinga Strzelecka

Kinga Strzelecka big

W przygotowaniu...

dr Tomasz Serwański

Tomasz Serwański big

W przygotowaniu...

dr Justyna Szumniak-Samolej

Justyna Szumniak-Samolej big

W przygotowaniu...

dr Jacek Lipiec

Jacek Lipiec big

W przygotowaniu...

prof. Agnieszka Alińska

Agnieszka Alińska big

W przygotowaniu...

dr Anna Kozłowska

Anna Kozłowska big

W przygotowaniu...

prof. Jacek Miroński

Jacek Miroński big

W przygotowaniu...

dr inż. Łukasz Dragun

Łukasz Dragun big

W przygotowaniu...

dr inż. Marta Wasilewska

Marta Wasilewska big

W przygotowaniu...

dr Monika Walicka

Monika Walicka big

W przygotowaniu...

mgr Ewelina Tomaszewska

Ewelina Tomaszewska big

W przygotowaniu...

Maria Zawadzka-Samoszuk

Maria Zawadzka-Samoszuk big

W przygotowaniu...

dr inż. Roman Trochimczuk

Roman Trochimczuk big

W przygotowaniu...

Justyna Bacławska

Justyna Bacławska big

W przygotowaniu...

dr Anna Waligóra

Anna Waligóra big

W przygotowaniu...

dr hab., prof. UEP Monika Dobska

Monika Dobska big

W przygotowaniu..

dr Adam Szuman

Adam Szuman big

W przygotowaniu...

Monika Frąckowiak

Monika Frąckowiak big

W przygotowaniu...

Magdalena Migda

Magdalena Migda big

W przygotowaniu...

Katarzyna Czajkowska

Katarzyna Czajkowska big

W przygotowaniu...

dr Sebastian Narojczyk

Sebastian Narojczyk big

W przygotowaniu...

Sylwia Budasz

Sylwia Budasz big

W przygotowaniu...

mgr Tomasz Trochimczuk

Tomasz Trochimczuk big

W przygotowaniu...

mgr Magdalena Wasilewska

Magdalena Wasilewska big

W przygotowaniu...

Aleksandra Rodziewicz

Aleksandra Rodziewicz big

W przygotowaniu...

Paulina Jabłońska

Paulina Jabłońska big

W przygotowaniu...

dr inż. Ewa Łączek-Tarazewicz

Ewa Łączek-Tarazewicz big

W przygotowaniu...

dr Jarosław Wróblewski

Jarosław Wróblewski big

W przygotowaniu...

dr Kinga Kochańska

Kinga Kochańska big

W przygotowaniu...

Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz big

W przygotowaniu...

dr hab., prof. UEW Justyna Zabawa

Justyna Zabawa big

W przygotowaniu...

dr hab., prof. UEW Krzysztof Nowosielski

Krzysztof Nowosielski big

dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof.UEW

dr Iwona Czerska

Iwona Czerska big

W przygotowaniu...

Paulina Przystańska

Paulina Przystańska big

W przygotowaniu...

dr Agnieszka Katarzyna Żarczyńska-Dobiesz

Agnieszka Katarzyna Żarczyńska-Dobiesz big

W przygotowaniu...

dr Anna Jędrzychowska

Anna Jędrzychowska big

W przygotowaniu...

dr Anita Makowska

Anita Makowska big

W przygotowaniu...

Izabela Bancewicz-Mikulewicz

Izabela Bancewicz-Mikulewicz big

W przygotgowaniu...

dr Marianna Agnieszka Pietrus-Rajman

Marianna Agnieszka Pietrus-Rajman big

W przygotowaniu...

Daniel Gajda

Daniel Gajda big

W przygotowaniu...

Szymon Głowania

 Szymon Głowania big

W przygotowaniu...

Barbara Kowaczek-Jędrasik

 Barbara Kowaczek-Jędrasik big

W przygotowaniu...

Patryk Mataniak

 Patryk Mataniak big

W przygotowaniu...

dr Marcin Tomecki

Marcin Tomecki big

W przygotowaniu...

dr hab., prof. UE Anna Matuszyńska

Anna Matuszyńska big

W przygotowaniu...

Anna Kozielska

Anna Kozielska big

W przygotowaniu...

Sylwia Jakubowska

Sylwia Jakubowska big

W przygotowaniu...

Dr hab., prof. UEP Kamila Malewska

Kamila Malewska big

W przygotowaniu...

Monika Guzek

Monika Guzek big

W przygotowaniu.

mgr inż. Klaudia Tomaszewska

Klaudia Tomaszewska big

W przygotowaniu.

Maria Szczepańska

Maria Szczepańska big

W przygotowaniu.

Anna Matwiejczyk

Anna Matwiejczyk big

W przygotowaniu.

Dorota Bujnowska

Dorota Bujnowska big

W przygotowaniu.

dr Konrad Szamryk

Konrad Szamryk big

W przygotowaniu.

dr hab., prof. UEP Bartosz Deszczyński

Bartosz Deszczyński big

W przygotowaniu.

Tomasz Kilarski

Tomasz Kilarski big

W przygotowaniu.

dr Anna Rogala

Anna Rogala big

W przygotowaniu.

dr hab., prof. UEP Piotr Michoń

Piotr Michoń big

W przygotowaniu.

dr Joanna Korpus

Joanna Korpus big

W przygotowaniu.

dr Wojciech Budzyński

Wojciech Budzyński big

W przygotowaniu.

prof. Lidia Danik

Lidia Danik big

W przygotowaniu.

dr Magdalena Kozińska

Magdalena Kozińska big

W przygotowaniu.

prof. Adam Czerniak

Adam Czerniak big

W przygotowaniu.

Witold Witkowski

Witold Witkowski big

W przygotowaniu...

dr inż. Ewa Łączek-Tarazewicz

Ewa Łączek-Tarazewicz big

W przygotowaniu...

Monika Weber

Monika Weber big

W przygotowaniu...

dr Justyna Brzezińska

Justyna Brzezińska big

W przygotowaniu...

Katarzyna Oryszczak

Katarzyna Oryszczak big

W przygotowaniu...

Monika Kamińska

Monika Kamińska big

W przygotowaniu...

dr Milena Gojny-Zbierowska

Milena Gojny-Zbierowska big

W przygotowaniu...

dr hab., prof. UEW Bogusław Półtorak

Bogusław Półtorak big

W przygotowaniu.

dr Artur Trzebiński

Artur Trzebiński big

W przygotowaniu...

dr hab., prof. UEW Paweł Hanczar

Paweł Hanczar big

W przygotowaniu...

dr Joanna Martusewicz

Joanna Martusewicz big

W przygotowaniu...

dr Patrycja Duszeńko-Majchrowska

Patrycja Duszeńko-Majchrowska big

W przygotowaniu...

Bożena Uścińska

Bożena Uścińska big

W przygotowaniu...

Agnieszka Chomicka-Bosy

Agnieszka Chomicka-Bosy big

W przygotowaniu...

Karolina Żelazowska-Byczkowska

Karolina Żelazowska-Byczkowska big

W przygotowaniu...

Sylwia Klaus

Sylwia Klaus big

W przygotwaniu...

Marcin Perfuński

Marcin Perfuński big

W przygotowaniu...

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Aktualności Baza wiedzy