Regulamin Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

§1

 

 1. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD, www.uniwersytet-dzieciecy.pl) to ogólnopolski projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych.
 2. Organem prowadzącym EUD jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 3. Fundacja zaprasza do współpracy w realizacji projektu EUD instytucje o najwyższym autorytecie w regionie i tworzy z nimi konsorcjum instytucji prowadzących Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy.
 4. Projekt EUD prowadzony jest:
  w Warszawie, wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie,
  w Białymstoku, wspólnie z Politechniką Białostocką,
  w Katowicach, wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach,
  w Poznaniu, wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu,
  we Wrocławiu, wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu,
  w Szczecinie, wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim
  oraz w Gdańsku wspólnie z Politechniką Gdańską.
 5. Ideą Uniwersytetu jest rozwijanie u dzieci postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz popularyzacja edukacji ekonomicznej i zachęcanie najmłodszych do zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi.
 6. Zajęcia EUD odbywają się w systemie semestralnym. Każdy semestr to edycja EUD, na którą składa się cykl sześciu spotkań.
 7. W ramach EUD odbywają się równolegle zajęcia dla rodziców i opiekunów studentów EUD z zakresu wychowania i kształtowania postaw.
 8. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, ekspertów Fundacji oraz zewnętrznych specjalistów.
 9. Maksymalna liczba uczestników jednego semestru EUD określana jest odrębnie dla każdego ośrodka.
 10. Uczestnictwo w zajęciach EUD jest nieodpłatne.

II
Zasady rekrutacji

§2

 

 1. Rejestracja na zajęcia EUD odbywa się wyłącznie przez internet.
 2. Chcąc zgłosić dziecko do uczestnictwa w EUD, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej EUD: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.
 3. Formularz rejestracyjny jest aktywny tylko w wyznaczonym przez Organizatorów czasie.
 4. Terminy zapisów są ruchome. Zapisy na semestr zimowy odbywają się w wyznaczonych dniach września, na semestr letni - w wyznaczonych dniach stycznia bądź lutego.
 5. Informacja o dokładnym terminie zapisów publikowana jest na stronie internetowej EUD z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. W szczególnych przypadkach czas przyjmowania zgłoszeń może zostać wydłużony.

§3

 

 1. Podstawowym kryterium rekrutacji jest wiek dziecka. Dolna granica wiekowa to 10 lat, a górna 13. Dodatkowym, niezbędnym warunkiem jest bycie uczniem szkoły podstawowej (5. lub 6. klasy).
 2. Gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc, kwalifikacja na zajęcia odbywa się w drodze losowania. W terminie po zakończonej rekrutacji nadesłane zgłoszenia biorą udział w losowaniu indeksów EUD. Osoby, których zgłoszenia zostaną wylosowane, otrzymują status studenta EUD.
 3. Preferencje w rekrutacji mają laureaci poprzednich edycji EUD. Są oni przyjmowani poza procedurą losowania opisaną w pkt. 2 § 3.

§4

 

 1. O wynikach rekrutacji na zajęcia EUD osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, informowane są poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 2. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają automatycznie wpisane na listę rezerwową.
 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pierwszych zajęciach w semestrze powoduje skreślenie z listy uczestników EUD.
 4. W przypadku określonym w pkt. 4 § 4, jak też w przypadku wpłynięcia do biura EUD rezygnacji z uczestnictwa w programie, zwalniane miejsca proponowane będą osobom z listy rezerwowej według kolejności na ww. liście.

III
Zasady uczestnictwa

§5

 

 1. Osoba zakwalifikowana do EUD nabywa status studenta EUD.
 2. Każdy student EUD otrzymuje indeks i identyfikator.
 3. Student EUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas każdego spotkania.
 4. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać na adres e-mail Biura EUD (biuro@uniwersytet-dzieciecy.pl) pisemną prośbę o wydanie duplikatu.

§6

 

 1. Rodzic powinien towarzyszyć dziecku w drodze na spotkania EUD bądź zapewnić dziecku opiekę osoby dorosłej.
 2. Organizatorzy EUD nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem na zajęcia.
 3. Podczas trwania zajęć rodzice i opiekunowie studentów nie powinni opuszczać gmachu organizacji EUD.

§7

 

 1. Każdy rodzic i opiekun studenta EUD ma możliwość uczestniczenia w wykładach z zakresu wychowania i kształtowania postaw.
 2. Uczestnictwo w spotkaniach dla rodziców i opiekunów nie jest obowiązkowe.
 3. Zajęcia dla rodziców trwają krócej niż zajęcia dla dzieci, co umożliwia opiekunkom swobodne odprowadzenie dziecka do sali, a następnie odebranie po zakończeniu zajęć.

§8

 

 1. Na ostatnim spotkaniu w semestrze przeprowadzany jest konkurs na najlepszego studenta EUD. Najlepszy student jest wyłaniany na podstawie testu z wiedzy ekonomicznej z zakresu materiału zrealizowanego na zajęciach. Nie ma możliwości pisania testu w innym terminie.
 2. Przystąpienie do testu nie jest obowiązkowe. Mogą wziąć w nim udział wszyscy chętni, którzy w semestrze zajęć mieli nie więcej niż dwie nieobecności.
 3. Trzy osoby, które uzyskają z testu najwyższą liczbę punktów w danym ośrodku, otrzymają wartościową nagrodę rzeczową.
 4. Na okoliczność nie wyłonienia podczas testu najlepszego studenta, przewidziana jest dogrywka w formie turnieju z wiedzy ekonomicznej.

§9

 

 1. Semestr zalicza się na podstawie wpisów do indeksu, które potwierdzają obecności studenta na zajęciach. Wpisem do indeksu (potwierdzającym obecność) jest pieczęć EUD wstawiona na zakończenie każdego ze spotkań. Dodatkowym potwierdzeniem wpisów są listy obecności studentów na zajęciach.
 2. Student obecny na co najmniej 4 spotkaniach otrzymuje dyplom ukończenia semestru.
 3. Student obecny na wszystkich spotkaniach otrzymuje dyplom z wyróżnieniem.
 4. W każdym ośrodku EUD wyróżnia się zwycięzców edycji. Trzy osoby, które uzyskają z testu końcowego oraz ewentualnej dogrywki najwyższą liczbę punktów, otrzymują tytuł laureata edycji. Zdobycie tytułu laureata wiąże się z preferencyjnymi warunkami rekrutacji na kolejny semestr zajęć EUD, o czym mówi pkt 3. § 3.

§10

 

 1. Student w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach.
 2. O fakcie rezygnacji rodzice powinni powiadomić Organizatorów pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

IV
Organizacja spotkań

§11

 

 1. Każde spotkanie trwa 90 minut i składa się z wykładu, powiązanych z nim zajęć warsztatowych oraz prezentacji wyników prac zespołowych.
 2. Wykład i zajęcia praktyczne odbywają się w tej samej sali.
 3. Warsztaty realizowane są w mniejszych zespołach – liczących ok. 10–15 osób.
 4. Praca każdej grupy monitorowana jest przez opiekuna.
 5. Materiały pomocnicze, tj. flamastry, papier flipchartowy, zapewniają Organizatorzy.

§12

 

 1. Każdy student jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem.
 2. Na każdym spotkaniu, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, student zobowiązany jest do podpisania listy obecności dostępnej przy punkcie rejestracyjnym.
 3. Student zobowiązuje się do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia, organizatorów i opiekunów grup. W przypadku zakłócania przez studenta porządku zajęć, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników.
 4. Na zakończenie każdego spotkania student otrzymuje pieczątkę w indeksie.

§13

 

 1. Każdy uczestnik EUD zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej EUD oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych.

§14

 

 1. Ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć i w trosce o komfort wszystkich uczestników, na zajęciach EUD obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz wszelkich innych urządzeń mobilnych.

V
Postanowienia końcowe

§15

 

 1. Uczestnicy EUD wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 2. Wraz z dokonaniem rejestracji do EUD zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz akceptuje zapisy "Polityki prywatności".
 3. Dokonanie zgłoszenia i udział dziecka oraz opiekuna dziecka w spotkaniach EUD są równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej EUD (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg zajęć EUD).
 4. O wszelkich zmianach uczestnicy spotkań informowani będą za pośrednictwem strony internetowej.